Samhällsbyggarnas remissvar

________________________________________________________________________________

 

Boverket om Möjligheternas byggregler och föreslagna ändringar

 

>>Läs hela Samhällsbyggarnas remissvar!

 

2023-08-25

________________________________________________________________________________

 

 

Förslag till förordning om bidrag för energieffektivisering i småhus

 

>> Läs Samhällsbyggarnas remissvar här

 

2023-05-04

________________________________________________________________________________

 

Lokal och regional klimatomställning – underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023

 

>> Läs Samhällsbyggarnas remissvar här

 

2022-12-14

________________________________________________________________________________

 

Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022 – 2033 och 2022 − 2037

 

>> Läs Samhällsbyggarnas remissvar här

 

2021-01-29

________________________________________________________________________________

 

Klimatdeklaration för byggnader Ds 2020:4

Samhällsbyggarnas remissvar Klimatdeklaration för byggnader Ds 2020:4

________________________________________________________________________________

 

Remissversion för manual 1.0 NollCO2 Ny byggnad

 

SamhällsbyggarnaremissNollCO2_20200504

 

Läs mer

 

________________________________________________________________________________

 

Remissversion Certifiering av stadsdelar Citylab 

 

Samhällsbyggarnas yttrande 2019-05-10 Citylab

 

________________________________________________________________________________

 

Betänkandet Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018-67)

 

Samhällsbyggarnas yttrande 2019-01-15 Betänkandet Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018 -67) 

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

Ekologisk kompensation. Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses (SOU 2017:34)

Läs Samhällsbyggarnas remissvar 2018-09-02

här

________________________________________________________________________________

 

Förslag till ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd

Läs Samhällsbyggarnas remissvar 2018-04-26

här

________________________________________________________________________________

 

Lantmäteriets promemoria Avskaffande av kvartersregistret inom fastighetsregistret

Läs Samhällsbyggarnas remissvar 2017-12-22

här

________________________________________________________________________

 

Lantmäteriets promemoria Elektronisk anmälan av uppgifter till samfällighet

Läs Samhällsbyggarnas remissvar 2017-12-22

här

________________________________________________________________________

 

Boverkets rapport 2017:26 Altaner, solcellspaneler och solfångare.

Läs Samhällsbyggarnas remissvar 2017-11-22

här

________________________________________________________________________

 

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 

Läs Samhällsbyggarnas remissvar 2017-10-25

här

________________________________________________________________________

Boverkets rapport: Digitala detaljplaner - Reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt (2017:21)

Ta del av Boverkets rapport

här.

Läs Lantmäteriets rapport: DIGITALT FÖRST – För en smartare samhällsbyggnadsprocess. Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information i grundkartor (2017:2)

här.

 

Läs Samhällsbyggarnas remissvar 2017-10-10 

här!

________________________________________________________________________

 

Boverkets rapport Utvärdering av tidsfrister och förslag till sanktioner 2017:4  

Läs Samhällsbyggarnas remisssvar 2017-10-04 

här!

________________________________________________________________________

 

Från värdekedja till värdecykel -så får Sverige en mer cirkulär ekonomi SOU 2017:22

Läs Samhällsbyggarnas remissvar 2017-06-21 

här!

________________________________________________________________________ 

 

Exempel på reglering av byggnadsverkshöjder och våningsantal 2016:30 

Läs Samhällsbyggarnas remissvar 2017-06-13 

här!

________________________________________________________________________ 

 

Remiss av betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning SOU 2016:32

Läs Samhällsbyggarnas remissvar 2016-11-07

här!

________________________________________________________________________ 

 

Remiss av departementspromemorian Ersättning vid expropriation av bostäder (Ds 2016:16)

Läs Samhällsbyggarnas remissvar 2016-09-30 

här!

________________________________________________________________________ 

 

Remiss av Lantmäteriets promemoria En rikstäckande digital registerkarta, m.m.

Läs Samhällsbyggarnas remissvar 2016-06-08 

här!

________________________________________________________________________

 

Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering och byggande(SOU 2015:109)

Läs Samhällsbyggarna remissvar 2016-03-30 

här!

________________________________________________________________________

 

Förslag till förordning om bidrag för energieffektivisering i småhus