Cookiepolicy

 

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på Samhällsbyggarnas webbplats. Läs vidare för mer information om hur cookies fungerar, hur vi använder cookies och andra metoder för insamling av användningsuppgifter från webbplatsen och hur du kan blockera eller ta bort dem. 
 

Vad är en cookie?

En ”cookie” är en liten textfil som innehåller information och lagras i din dator eller mobila enhet. Cookies används av tekniska skäl samt för att underlätta din användning av Samhällsbyggarnas webbplats och kan lagras i olika lång tid i din webbläsare eller enhet. ”Beständiga cookies” kommer att lagras i din dator eller enhet tills de raderas eller tills de når sitt utgångsdatum. De kan sedan användas för att anpassa denna webbplats baserat på användarens val och intressen. ”Sessionscookies” sparas inte när du stänger din webbläsare. När du använder en webbplats eller app skickas sessionscookies mellan din enhet och servern för att samla in uppgifter. För mer information om hur cookies fungerar och hur de kan hanteras, se Hjälp-avsnittet i din webbläsare. 

Vi arbetar ständigt för att förbättra Samhällsbyggarnas webbplats. 
 

Om du vill ha åtkomst till alla funktioner på denna webbplats måste dina webbläsarinställningar vara konfigurerade för att tillåta JavaScript. Om du har inaktiverat JavaScript kommer du inte att kunna visa Samhällsbyggarnas webbplats. Webbläsarinställningarna är oftast tillgängliga under ”inställningar” i din webbläsare.
 

Hur vi använder cookies

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din surfupplevelse och göra din upplevelse hos oss så trevlig som möjligt, t.ex. genom att:

 • känna igen dig när du loggar in och komma ihåg dina inställningar,

 • utvärdera användarbeteende så att vi kan göra förbättringar, och 

 • analysera dina sökningar och andra beteenden under dina besök på vår webbplats för att förse dig med innehåll som vi tror förbättrar din upplevelse av vår webbplats och för att visa lämpliga annonser när du besöker andra utvalda webbplatser (för mer information om det senare, se ”Målinriktad nätreklam”).
   

Målinriktad nätreklam

Målinriktad nätreklam är ett sätt att visa annonser på webbplatserna du besöker och göra dem mer relevanta för dig och dina intressen.
 

Cookies och andra tekniker används för att identifiera dina intressen baserat på dina sökningar och andra beteenden under ditt besök på vår webbplats. Vi kan komma att dela denna information med våra betrodda media-, annonserings- och analyspartner så att vi kan visa relevant och personanpassad reklam som matchar dina intressen.

För att hantera dina cookieinställningar när du besöker vår webbplats, se nedan under ”Så här hanterar du dina cookieinställningar”.

 

Personuppgifter 

Personuppgifter är alla uppgifter om dig som fysisk person och som kan användas för att identifiera dig direkt eller indirekt, t.ex. ditt namn, foto eller ID-nummer. 
 

Vi åtar oss att skydda din integritet och frihet och behandlar endast personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar som GDPR. 
 

Om du inte vill acceptera cookies kan du ändra dina webbläsarinställningar till att automatiskt neka lagrin   

 


Så här hanterar du dina cookieinställningar

Om du inte vill acceptera cookies kan du ändra dina webbläsarinställningar till att automatiskt neka lagring av cookies eller till att informera dig när en webbplats vill lagra cookies i din enhet. Tidigare lagrade cookies kan också tas bort via webbläsaren. Ytterligare information är tillgänglig i Hjälpavsnittet i din webbläsare. 

Observera att om cookies tas bort eller nekas: 

 • kanske vissa områden och funktioner på denna webbplats som kräver cookies eventuellt inte fungerar, och

 • vi kanske inte kan känna igen dina inställningar för vår användning av cookies och andra tekniker som beskrivs häri, inklusive personanpassad kommunikation och kan därför komma att be om dina preferenser på nytt.
   

Du kan få ytterligare information om de cookies som används på denna webbplats genom att kontakta oss på info@samhallsbyggarna.org
 

 

Personuppgiftspolicy

 

Datum: 13 december 2021

 

§ 1. Bakgrund

Denna personuppgiftspolicy ("Policyn") anger regler och riktlinjer kring hur personuppgifter ska hanteras av Samhällsbyggarnas webbplats, samhallsbyggarna.org samt. Policyn anger hur personuppgifter samlas in, hur de används, hur webbplatsens användare har kontroll över hantering av sina personuppgifter samt hur de kan komma i kontakt med ansvarig vid frågor.

 

Policyn är tillämplig på alla delar av webbplatsen.

 

§ 2. Syfte

Syftet med policyn är att tillhandahålla webbplatsens användare information kring hur deras personuppgifter kan komma att hanteras på webbplatsen.

 

§ 3. Definition av personuppgifter

Till begreppet personuppgifthör all information som, antingen direkt eller indirekt, kan identifiera en levande fysisk person. Med direkta personuppgifter förstås sådant som ensamt kan identifiera en viss person medan indirekta personuppgifter kan identifiera en person tillsammans med andra personuppgifter.

 

§ 4. Samtycke

 

 a) Inhämta samtycke

 

För att personuppgifter ska få behandlas måste först ett samtycke inhämtas från webbplatsens användare. Samtycket ska vara informativt och tydligt så att samtliga användare förstår innebörden med det.

Vi inhämtar samtycke på följande sätt:

Insamling av dina personuppgifter sker exempelvis då du anger dina uppgifter i samband med att du anmäler dig för att få nyhetsbrev, deltar på seminarier och andra event, beställer tjänster från oss eller tar kontakt med oss.

 

b) Återkalla samtycke

En användare som lämnat sitt samtycke kan när som helst återkalla detta, vilket görs på följande sätt:

Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av den utdraget avser. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar

 

c) Rätt att få sina personuppgifter raderade

När samtycket har återkallats kan användaren, om så önskas, även begära att hens information raderas från webbplatsens samtliga servrar. Detta görs   genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post, info@samhallsbyggarna.org.

 

§ 5. Behandling av personuppgifter

 

a) Personuppgifter som behandlas

Följande personuppgifter samlas in på webbplatsen och behandlas av oss:

Vi behandlar i huvudsak in ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt företag och dess adress, din adress och din befattning. Ibland kan ytterligare information behandlas. Om du skapar ett användarkonto hos oss kommer vi även behandla dina inloggningsuppgifter.

 

b) Anledning till behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster och produkter du har begärt (exempelvis ett nyhetsbrev eller deltagande i en utbildning). Vi kommer även behandla dina personuppgifter för att vårda och administrera vår relation med dig samt, i tillämpliga fall, för att administrera avtalet med dig eller med din arbetsgivare. Vi kan även komma att informera dig om våra kurser, evenemang och annat som vi finner ligga i såväl ditt som vårt intresse.

 

Om du är yrkesanvändare kan analys och bearbetning av uppgifterna (inklusive för profilering) som vi får ta del av enligt ovan (såsom uppgifter i samband med beställning av tjänster eller produkter eller deltagande i seminarium eller aktiviteter anordnade av oss) komma att ske. Syftet är att ge mer anpassad och relevant information till dig.

 

Samhällsbyggarna behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om service eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t ex ett intresse av att få marknadsföra våra tjänster.

 

Om Samhällsbyggarna skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg. Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska att tillhandahålla. Detta kommer då att anges eller framgå i samband med att uppgifterna samlas in.

 

c) Personuppgifterna delas med 

 Personuppgifterna kan komma att delas med tredje part/-er enligt följande:

Personuppgifterna sparas på servrar som tillhör vårt medlemsregister ArcMember, samt i vårt register för utskick av nyhetsbrev, Mailchimp. Dessa är inte direkt tillgängliga för tredjepartsutvecklare, men kan ger tillgång för att tillhandahålla de tjänster som krävs för att vi ska kunna upprätthålla våra avtal, exempelvis att relevant information skickas ut till dig som kund eller medlem. 

 

d) Period som personuppgifter sparas

Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet. Vi har utarbetat rensningsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur länge detta är varierar på skälet för behandlingen. Vissa uppgifter i bokföringen behöver av lagliga skäl sparas minst sju år medan uppgifter om särskilda önskemål kring exempelvis kost vid deltagande vid evenemang raderas inom någon vecka efter avslutat evenemang.

 

När ovan nämnd period har passerat måste nytt samtycke inhämtas för fortsatt behandling av personuppgifter.

 

§ 6. Säkerhet och kryptering

Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras. Webbplatsen har vidare vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter som lagras på webbplatsen går förlorade eller används på ett olämpligt eller olagligt sätt. Tillgången till de personuppgifter som samlas in begränsas till behöriga personer och informationen kommer behandlas konfidentiellt.

Uppstår en personuppgiftsincident kommer berörd användare att meddelas samt Integritetsskyddsmyndigheten att rapporteras.

 

§ 7. Användarnas rättigheter

 

a) Rätt till registerutdrag

Efter lämnat samtycke har webbplatsens användare rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användaren rätt att få tillgång till dem.

 

Registerutdrag begärs ut av vårt dataskyddsombud Fredrik Hielscher via e-post, info@samhallsbyggarna.org.

 

Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

 

b) Rätt till information och rätt till rättelse

Efter lämnat samtycke har webbplatsens användare rätt att vända sig till oss för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera detta.

 

f) Rätt till radering

Webbplatsens användare har rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

 

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
 • Om samtycket återkallas,
 • Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,
 • Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,- Om personuppgifterna har behandlats olagligt,- Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet, 
 • Om personuppgifterna har samlats in i samband med att en minderårig skapar en profil i ett socialt nätverk.

 

g) Automatiserat beslutsfattande

Användarna har rätt att inte bli föremål för automatiserade beslut, om sådant beslut kan ha rättsliga följder för den enskilde eller på liknande sätt i betydande grad påverka denne.

 

h) Identifiering

Om en användare begär ut information eller begär att information raderas måste personen i fråga identifieras. Detta görs på följande sätt:

Du begära att få tillgång till de personuppgifter som har sparat om dig. När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del frågor för att se till att det blir en effektiv hantering av din begäran. Vi kommer också vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person.

 

i) Klagomål

Anser en användare att dennes personuppgifter behandlas i strid med GDPR på webbplatsen kan ett klagomål lämnas in i första hand till oss och i andra hand till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

j) Skadestånd

Vid en situation där en användares personuppgifter har behandlats i strid med GDPR kan det uppstå rätt till skadestånd. En skadeståndstalan kan föras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.

 

§ 8. Ändringar i policyn

Den här policyn publicerades 13 december 2021. 

Denna policy kan komma att ändras varför webbplatsens användare uppmanas att läsa igenom policyn med jämna mellanrum. 

 

Användarna kommer även meddelas om ändringar på följande sätt: Ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer att meddelas i anslutning till denna text.

 

§ 9. Kontakt

Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll ska vårt dataskyddsombud kontaktas  via e-post, info@samhallsbyggarna.org.

 

Svarstid för e-post är 3-5 arbetsdagar.