skriva

Riktlinjer för remisshantering  Samhällsbyggarna

 

Samhällsbyggarna får remisser från Regeringskansliet, men även utredningar från andra myndigheter. Syftet med remisser är att inhämta synpunkter från berörda myndigheter och organisationer kring vilka konsekvenser ett förslag kan få vid genomförande samt att främja ett brett deltagande i samhällsdebatten. Vidare kan remissrundan ge remissinstanserna möjlighet att föreslå andra lösningar än de som presenteras i remissen. Remisser från Regeringskansliet utgörs vanligen av en utredning vars slutsatser och förslag presenteras i en rapport, ett betänkande, i regel i serien Statens offentliga utredningar (SOU). Remisser kan även utgöras av förslag som utarbetats inom ett departement och presenteras som en rapport inom Departementsserien (Ds). 

 

Remisser ställs till Samhällsbyggarna. Samhällsbyggarnas remissyttranden avges av Samhällsbyggarnas vd ensam eller tillsammans med sektions/regionsordförande. 

 

Samhällsbyggarnas styrelse ser gärna att Samhällsbyggarnas medlemmar engagerar sig i remissförfaranden inom Samhällsbyggnadssektorn.

Detta ligger helt i linje med tidigare av styrelsen beslutad strategi att Samhällsbyggarna skall sträva efter att bli en relevant och viktig part i utvecklandet av det svenska samhällsbyggandet och en stark röst i samhällsdebatten.

 

Handläggningsordning 

Samtliga remisser skickas till ordförandena i sektioner och regioner och fördelas till den sektion/region som ansvarar för handläggningen av yttrandet. 

 

Alla medlemmar bör ha rätt att initiera processen att svara på en remiss. För att säkra kvalitén i våra remisser krävs dock att processen att ta fram en remiss följer vissa rutiner.

 

Ett remissvar skall skrivas på ett sätt som uppfyller våra riktlinjer/manual för hur ett sådant skall vara upplagt och formuleras, (se särskild mall för skrivande av remissvar) och givetvis röra ett ämne som är relevant för Samhällsbyggarna.

 

Förslag till remissvar skall senast tio dagar före remisstidens utgång vara VD tillhanda. Detta för att VD och ordförande skall ha tillräcklig tid att granska och eventuellt korrigera eller inhämta ytterligare synpunkter innan beslut sker om att sända in remissen i Samhällsbyggarnas namn.

 

VD och ordförande granskar förslaget till remissvar. Om båda anser att remissvaret uppfyller våra riktlinjer kan remissvaret skickas in.

 

VD och ordförande har möjlighet (men inte skyldighet) att rådfråga en eller flera styrelsemedlemmar innan de fattar beslut. Detta kan tex användas när remissen rör frågor där någon eller några av styrelsemedlemmarna har särskild kunskap i ämnet som berörs.

 

Yttrandets utformning 

Samhällsbyggarnas ställningstaganden ska vara tydligt formulerade. Yttrandet bör inledas med en kort sammanfattning. Syftet med sammanfattningen är att tydliggöra Samhällsbyggarnas ställningstaganden och säkerställa att de viktigaste punkterna i yttrandet klart framgår. Vidare underlättar sammanfattningen den fortsatta beredningen av ärendet inom Regeringskansliet. Yttrandet bör följa betänkandets disposition och rubriksättning. Kommentarer och synpunkter kan hänvisa till ett avsnitt, en rubrik eller en sida i betänkandet. Yttrandet ska inte återge utredningsförslagen i onödan. I de fall förslagen ändå behöver refereras ska Samhällsbyggarnas ställningstagande och skälen för detta tydligt framgå.. Anvisningar om i vilken form yttrandet ska lämnas finns i remissmissivet. 

 

Remisser från regeringen ska adresseras till Regeringskansliet följt av departementets namn inom parentes. I Regeringskansliets skrivelse Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2) finns ytterligare information om hur ett remissvar bör vara utformat och hur yttrandet hanteras i Regeringskansliet. Yttranden ska publiceras på Samhällsbyggarnas webbplats. 

 

Riktlinjerna ska tillämpas fr.o.m. 2019-03-21. Detta beslut är fattat av styrelsen för Samhällsbyggarna. 

 

Styrelsen för Samhällsbyggarna

2019

 

Mall för remissvar från Samhällsbyggarna

 

Riktlinjer Samhällsbyggarnas remissvar