Forts:

Georg har på ett enastående sätt under både sin yrkesverksamma tid och efter pensioneringen idogt samlat och säkrat historiskt material om lantmäteriverksamheten i länet. Det har skett genom uppbyggandet av en föremålssamling, etablerandet av lantmäterimuseet, utgivandet av skrifter och böcker rörande såväl personhistoria som lantmäteriteknisk dokumentation. Motiveringen till  Samhällsbyggarnas utnämning lyder:

 

”Georg Palmgren har under en lång rad av år på eget initiativ samlat och katalogiserat en mängd arbetsredskap med anknytning till lantmäteriyrken. Till varje sak finns en beskrivning av hur det har använts. Alla dessa arbetsredskap har under många år funnits tillgängliga i en utställning i Lantmäteriets hus i Luleå. Georg har därutöver digitaliserat hela sin samling och gjort den tillgänglig via en länk på Samhällsbyggarnas hemsida. När Georg nu med ålderns rätt drar sig tillbaka från ett fortsatt underhåll, övergår samlingen i sin helhet i Lantmäteriföreningens ägo. Detta borgar för att det enda svenska lantmäterimuseet kommer att bestå och vara fortsatt digitalt tillgängligt för en bredare allmänhet ”

 

Georg Palmgren är född i Boden 1929. Tog studentexamen i Gävle 1949. Efter Lantmäteriexamen vid KTH 1955 har han innehaft ett flertal tjänster inom statliga Lantmäteriorganisationen och vid stadsingenjörskontor runt om i landet innan han 1966 tillträdde som Stadsingenjör i Luleå. Kommunsammanslagningen och förberedelser för Stålverk 80 expansionen är frågor som Georg varit djupt involverad i. Även dagens expansion i Luleå bär spår av Georgs arbete.  Namngivningsfrågor för gator bostadsområden är en uppgift som Georg haft ett stort engagemang för.

 

Georg är idag en pigg änkeman som är mycket aktiv och fyller sin tid med resor och fritidsintressen. Vi lyfter på hatten för denna fina utmärkelse från Samhällsbyggarna och den gärning som Georg begåvat Norrbotten och eftervärlden med.

 

Torbjörn Berglund

 

Huvudpersonen själv kommenterar utnämningen:

"Jag har vid gårdagens årsmöte med Norrbottens läns lantmäteriförening uppvaktas med blommor och ur landshövdingens hand mottagit diplom som visar att jag upptagits som hedersmedlem i Samhällsbyggarna för mitt arbete med att bygga upp ett lantmäterimuseum i Luleå och att genom skrifter mm sprida kunskap om lantmäteriet och mätningsväsendet mm

 

Jag var helt överraskad men känner mig  samtidigt djupt tacksam och hedrad av detta bevis på uppskattning av mitt mångåriga arbetet med museet som nu övertagits av vår lokala lantmäteriförening

 

Tack!