Stadgar för Samhällsbyggarna

Ideell förening med organisationsnummer 802003-7563

§  1 Föreningens  ändamål

Föreningen ska vara aktivt verksam i samtliga delar av samhällsbyggandet med avsikten att skapa största möjliga nytta för sina medlemmar.
Föreningens syfte är att verka för en professionell yrkeskår med

-          hög nivå på yrkeskunskapen hos medlemmarna (kvalitet)

-          gott anseende i samhället (externt)

-          gott samarbete inom föreningen (internt)

För att uppnå dessa mål ska föreningen

 • Genomföra konferenser, seminarier och utbildning.
 • Arbeta för utveckling av lagar och praxis.
 • Marknadsföra föreningen och dess medlemmar.
 • Främja en god yrkesetik
 • Anordna sociala aktiviteter mellan medlemmarna, andra organisationer i Sverige och internationellt.

 

§ 2 Medlemskap

Föreningens styrelse kan bevilja fysisk person verksam inom eller intresserad av samhällsbyggnadssektorn medlemskap efter skriftlig ansökan därom.

Medlem ska efterleva de etiska regler som föreningen beslutat om. Medlem, som motverkar föreningens intressen eller syften, brister i efterlevnad av stadgarna eller som genom uttalanden och agerande i övrigt skadar föreningens intressen, kan uteslutas genom beslut av styrelsen.

Medlem, som önskar utträda ur föreningen, ska skriftligen göra anmälan därom till föreningens kansli. För utträdesåret är medlem skyldig att erlägga fastställd avgift. Medlem, som anmält utträde eller utesluts ur föreningen, äger inte rätt att återfå inbetalade avgifter och är inte heller delaktig i föreningens tillgångar.

Medlem ska till föreningen erlägga årlig avgift med belopp som årsmötet beslutat. Den som underlåtit att erlägga årsavgift kan uteslutas ur föreningen.

Hedersmedlem utses på styrelsens förslag av årsmöte eller extra möte.

 

§  3  Organisation

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

Föreningen har en valberedning som föreslår ledamöter till styrelsen och övriga funktioner samt revisorer. Valberedningen föreslår även ledamöter till valberedningen.

Föreningen leds av styrelsen.

Styrelsen kan utse verkställande direktör för den operativa och administrativa ledningen.

Inom föreningen finns besvärsnämnd/er för av föreningen inrättade auktorisationsområden.

Sektion eller region enligt § 12 kan bildas av medlemmar tillhörande samma intresse- respektive verksamhetsområde.

 

 

§  4  Möten

Årsmöte ska hållas före maj månads utgång på dag som styrelsen bestämmer.

Extra möte ska hållas när styrelsen finner så erforderligt eller om minst 100 medlemmar för behandling av visst ärende så begär.

Kallelse med föredragningslista ska, genom styrelsens försorg, finnas tillgänglig för medlemmarna senast tre veckor före årsmötet och senast två veckor före extra möte.

Kallelsen ska ske genom minst två för medlemmarna välkända kommunikationsmedia, varav ett medium ska vara föreningens huvudsakliga hemsida.

I samband med kallelsen till årsmötet ska valberedningens förslag, styrelsens årsredovisning, revisorernas berättelse och inkomna motioner med styrelsens yttrande samt eventuella övriga styrelseförslag finnas tillgängliga på föreningens huvudsakliga hemsida.

Motion till årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast 15 mars.

Vid årsmöte ska följa ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och protokollförare vid mötet
 2. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
 3. Val av rösträknare
 4. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Styrelsens årsredovisning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fråga om disposition av tillgängliga medel
 10. Information om verksamhetsplan och budget för innevarande och kommande verksamhetsår
 11. Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 13. Val av föreningens ordförande
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av ledamöter i besvärsnämnden/erna
 17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen
 18. Val av ledamöter i valberedningen
 19. Framställning från styrelsen eller enskild medlem
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande

I ärende, som inte är upptaget på föredragningslistan, får beslut ej fattas.

Vid extra möte ska alltid ärendena enligt punkterna 1-5 förekomma.

Medlem kan delta i möte antingen genom fysisk närvaro i möteslokalen eller på distans under former, som styrelsen bestämt.

 

 §  5   Röstning vid möten

Vid årsmöte och extra möte har varje medlem en (1) röst. Frånvarande medlem kan i skriftlig fullmakt utse annan medlem att företräda sig och sin röst. Ingen medlem får därvid företräda fler än en annan medlem.

Röstning sker öppet utom vid val då sluten röstning ska äga rum om någon yrkar det. Medlem, som är närvarande på distans, må härvid rösta öppet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten fäller utslag. Beslut fattas med enkel majoritet utom beslut i enligt § 16, som kräver tre fjärdedels majoritet för giltighet.

 

§  6    Valberedning

På årsmötet väljs en valberedning för ett år. Den ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter, varav en sammankallande. Ledamot i styrelsen eller tjänsteman hos föreningen får ej vara ledamot i valberedningen. Ledamot i valberedningen får som sådan tjänstgöra högst fem år i följd.

 

§  7   Styrelse

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.
Styrelsen består av ordföranden och lägst sex och högst åtta ledamöter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande
Styrelsen kan inom sig utse olika utskott att agera inom verksamheten. Utskotts ansvar och arbetsformer ska anges i av styrelsen fastställd arbetsordning.

 

§  8  Styrelsens möten

Styrelsemöte ska hållas minst tre gånger per år vid tider, som ordföranden bestämmer eller på begäran av minst hälften av styrelseledamöterna.

Kallelse med föredragningslista ska på ordförandens uppdrag tillställas varje styrelseledamot minst sju dagar före mötet. Ledamot är skyldig att omedelbart anmäla förhinder att närvara
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt, Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
Samtliga styrelsemöten ska, även om de hålls via digitalt medium eller per capsulam, protokollföras. Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot. Protokollet från möte via telemedia ska dock justeras av samtliga i mötet deltagande ledamöter och per capsulam-protokollet av samtliga styrelsens ledamöter.

Styrelsen kan till sina möten adjungera personer med rätt att härvid yttra sig men ej delta i styrelsens beslut.

 

§  9  Styrelsens uppgifter

Styrelsen bevakar föreningens intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar å föreningens vägnar enligt dessa stadgar och fattade mötesbeslut.

Styrelsen ska härvid

 • verka för föreningens ändamål
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • ansvara för föreningens ekonomiska och administrativa angelägenheter
 • vid årsmötet avge berättelse över föreningens verksamhet och ekonomi för avslutat räkenskapsår
 • upprätta förslag till disposition av föreningens tillgängliga medel
 • fastställa arbetsordning för sitt arbete
 • anställa och entlediga verkställande direktör och upprätta VD-instruktion
 • fastställa verksamhetsbeskrivningar för sektion och region
 • utse ombud vid stämma i av föreningen helt eller delvis ägt bolag eller annan association
 • befullmäktiga ombud att företräda föreningen i domstol och myndighet samt i tvister i övrigt
 • vid behov utarbeta förslag till ändring av stadgarna

Härutöver åligger det styrelsen att pröva om medlem uppfyller uppställda krav för av föreningen upprättad auktorisation och bevilja medlem auktorisation med rätt att överlåta prövningen till sektion eller region.

 

 §  10  Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen eller på sätt styrelsen beslutar.

 

§  11  Räkenskaper och revision

Kalenderår utgör föreningens räkenskapsår.

Föreningens förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer. Årsmötet skall välja två revisorer och två revisorssuppleanter. Minst en revisor och en revisorssuppleant skall vara auktoriserad eller godkänd revisor.

Revisorerna ska avge revisionsberättelsen senast en månad före utlyst årsmöte.

 

§  12   Sektion och region

Sektion eller region samlar en grupp medlemmar med liknande yrkesintressen eller geografisk samhörighet.
Bildande och även avveckling av sektion och region beslutas av styrelsen

Sektion och region ska bedriva verksamhet i linje med dessa stadgar och föreningens syfte.
Varje sektion och region har de befogenheter och skyldigheter, som fastställts av styrelsen.

 

§  13  Auktorisation

Föreningen kan vid årsmöte besluta inrätta auktorisationsområde/en som ansluter till föreningen syfte. Auktorisation ska utgöra kvalitetsbevis för medlems verksamhet.
Årsmötet fastställer separata regelverk för verksamheter som kan auktoriseras.
Beviljande av auktorisation till medlem förutsätter genomgången prövning och godkännande av styrelsen.
Förvaltingen av auktorisationer ska hållas åtskild föreningens övriga verksamhet.

 

§  14  Besvärsnämnd

För varje inrättat auktorisationsområde ska även en besvärsnämnd upprättas.  Besvärsnämnd har att besluta i frågor om överklagan av ej beviljad auktorisation eller disciplinära åtgärder. Ledamöter i besvärsnämnd utses av årsmötet.

 

§ 15 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar ska fattas vid två på varandra följande möten (enligt §4), av vilka ett ska vara årsmöte.

 

§  16  Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning fattas på sätt ovan anges om stadgeändring, dock att de på varandra följande mötena ska hållas med minst en månads mellanrum och att beslutet vid det senare mötet måste bifallas av minst tre fjärdedelarna av de avgivna rösterna.
När sådant beslut fattats må styrelsen besluta om förfarandet med föreningens tillgångar.