Minnesord hedersledamoten Åke Lindblad

Hedersledamoten i Samhällsbyggarna, Åke Lindblad, har lämnat oss med stor sorg och saknad. Åke var en högt värderad ledamot av Seniorsektionen inom Samhällsbyggarna. 

 

Han var född 1932, K56, och var i det längsta verksam som debattör, särskilt i frågan om att fullborda Ringen runt Stockholm genom att bygga den östliga förbindelsen. Vi var fyra pådrivande i den arbetsgrupp som på Åkes initiativ bildades: Åke, Rolf Hörnfeldt, Birger Höök och jag själv (Bo Göran Hellers). Nu lever bara Rolf och jag.

 

Åke hade redan tidigare skrivit en artikel Ringen: Österleden kontra Saltsjötunneln?publicerad i Samhällsbyggaren 4/2016, som han lät trycka upp ett särtryck av. Detta användes flitigt i alla sammanhang där han och vi såg en möjlighet att påverka förverkligandet av östlig förbindelse. Den bifogades också det remissvar, baserat på arbetsgruppens synpunkter, som Samhällsbyggarna i november 2017, underskrivet av såväl ordförande och vd, lämnade på Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 diarienummer N2017/05430/TIF

 

I denna Trafikverkets plan ingår inte den östliga förbindelsen. Den föll på motståndet från Stockholm, där man oroade sig för att en smidig förbindelse skulle inbjuda till ökad bilism, medan oppositionen hävdade motsatsen, att den färdiga Ringen skulle avlasta Stockholms innerstad från onödig trafik. Stockholms Handelskammare lät göra ett försök att kvantifiera denna avlastningseffekt, enligt vilken den lokalt kunde uppgå till mer än hälften, i genomsnitt åtminstone 30% (Rapport 2014:6).

 

Den östliga förbindelsen kan byggas på två sätt, antingen med en grund sträckning genom en 400 m lång sänktunnel och en fortsättning i tunnel under Djurgården eller i en djupare lösning med bergtunnel hela vägen mellan Sickla och Hjorthagen. Åke ivrade för att dessa alternativ skulle ställas mot varandra i en förutsättningslös utredning som aldrig kom till stånd. Mellan skål och vägg var han övertygad anhängare av sänktunneln, som kändes modernare och skulle ge ett planare trafikflöde. Dessutom kunde dess mindre lutningar öppna för en samordning med spårbunden kollektivtrafik.

 

Stockholm hade rätt nyligen (2017) fått sin första sänktunnel, den 300 m långa Söderströmstunneln, på plats, en introduktion av en teknik med allt större global tillämpning. Förtjänsten av det lyckade projektet tillkommer en annan medlem av Samhällsbyggarna, Kjell-Åke Averstad. Mer än 100 sänktunnlar finns nu i Europa. En invändning gällde det ingrepp på djurgårdssidan som oundvikligen måste göras för att ansluta till sänktunneln. Men detta är temporärt och kan återställas efter bygget. (Tekniken med sänktunnlar borde ha tillämpats också för Slussen enligt förslaget ”Ny syn på Slussen” i stället för det pågående rotandet med en ytlösning för tunnelbanan som har visat sig medföra en sorglig kapitalförstöring och därtill har osäker livslängd.)

 

En debattartikel Fullborda Ringen med att bygga Österleden skriven av arbetsgruppen publicerades i Byggindustrin nr 19/2018. Slutklämmen löd: ”Samhällsbyggarna vill framhålla det angeläget, inför det framtida byggandet av Östlig förbindelse, att kunskapsläget nu vårdas.” En framgång kunde konstateras 2020 då det tillkännagavs från Trafikverket, att ”Mark för Östlig förbindelse har säkrats”.

 

Bo Göran Hellers
Ordförande Samhällsbyggarnas seniorsektion 

 

Rolf Hörnfeldt
Tidigare ordförande Seniorsektionen

 

Publicerat: Tisdag 27 Februari