Samhällsbyggarnas svar om nya byggregler

Nu har Boverket fått remissvar på nästan alla delarna i förslaget till nya byggregler.

Det får en del ros – men också ris. En av de organisationer som har svarat på remisserna är Samhällsbyggarna.

 

Läs hela Samhällsbyggarnas remissvar!    

 

Boverkets ambition med reglerna är att de ska bli mindre detaljstyrande, och enklare. Det innebär färre regler, som ska formuleras som funktionskrav, och endast innehålla föreskrifter. Allmänna råden försvinner och hänvisningar till standarder undviks. I stället ska branschen ska ta ett större ansvar för regeltillämpningen vid byggnationer.

 

Många svarande tycker att ambitionen med reformen är god: att förenkla och driva på innovationskraften. Däremot är många remissinstanser kritiska till hur måluppfyllelsen ska gå till i praktiken: hur ska branschstandarder tas fram och hur ska verifieringen av funktionskraven gå till? 

 

Samhällsbyggarna tycker att nya byggregler där funktionskrav som är verifierbara och teknik- och materialneutrala är en bra utgångspunkt. Däremot menar föreningen att Boverket måste klargöra hur verifieringen av funktionskraven ska gå till i praktiken och hur sektorn och myndigheterna ska tillse hållbarhet och kvalitet för en god bebyggd miljö.

 

Här bör staten genom Boverket fortsätta ta övergripande ansvar så att utvecklingen går åt rätt håll. Myndigheten bör därför vara en viktig kugge för att branschen ska kunna ta fram adekvata lösningar för att uppfylla reglerna.

 

Några andra punkter i Samhällsbyggarnas remissvar:

 

  • Den generella prioriteringen bör vara att utveckla det redan byggda.
  • Reglerna måste bidra till ett resursmedvetet helhetstänk och en cirkulär ekonomi.
  • Den nya regelmodellen bör inte leda till ökad variation i vad som anses vara en godtagbar lösning mellan olika handläggare och kommuner.
  • Digitalisering ger verktyg för samordning, uppföljning samt kan ge stora fördelar för cirkulärt byggande och hållbarhetsfrågor i stort. Detta perspektiv saknas i de nya reglerna.
  • Boende- och brukarperspektivet måste genomsyra både lösningar, standarder och verifiering för att se till att kvaliteten på det byggda inte sänks.
  • Att byggherren kan använda ett certifierat byggprojekteringsföretag för projekteringen är ett bra förslag. Certifieringar och auktorisationer är system som även kan utvecklas vidare inom ramen för reglerna. 
  • Relevant och kontinuerligt uppdaterad yrkeskunskap bör spela en viktig roll i framtiden, inte minst vad gäller förslaget om certifierade byggprojekteringsföretag.

 

Reglerna kommer att vara ute på remiss i fyra etapper, där den första, föreskrifterna om buller, och som hade slutdatum redan 2021. Andra och tredje etapperna gäller föreskrifterna om hygien, hälsa och miljö, säkerhet vid användning; brandskydd; bärförmåga, stadga och beständighet; lämplighet för sitt ändamål; tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga; liksom tomtkrav har kommit in under vår och sommar.

 

Remiss till förslaget om certifierade byggprojekteringsföretag har deadline 31 oktober 2023.

 

Den fjärde remissetappen, som behandlar föreskrifter om Energihushållning, har däremot kopplats loss från tidsplanen. Den kan tidigast träda i kraft vid årsskiftet 2025–2026.

 

– Anledningen är att Boverket först måste invänta beslutet om energiprestandadirektivet, sade Jonas Edahl under ett webbinarium i våras.    

 

Läs hela Samhällsbyggarnas remissvar!       

 

Publicerat: Tisdag 17 Oktober