Vilka effekter har gröna obligationer inom fastighetsbranschen? | Bästa examensarbete fastighetsekonomi 2023

Fastighetsekonomi _etta

 

Wilma Olofsson och Sophia Solberg tilldelas utmärkelsen Bästa examensarbete fastighetsekonomi 2023. De får priset för Gröna obligationer – en studie om signaleffekter vid emittering av gröna obligationer i den svenska fastighetssektorn.

 

Juryns motivering:

Examensarbetet behandlar en frågeställning som är högaktuell. Författarna angriper frågeställningen genom att tillämpa både kvalitativ som kvantitativ metod. Genom att kombinera dessa två metoder möjliggörs såväl en bredare förståelse som en djupare insikt i de signalvärden som gröna obligationer ger för de svenska fastighetsbolagen.

 

Ett examensarbete som inte bara är välskrivet utan även ligger helt rätt i tiden och torde vara intressant för alla inom såväl fastighets- som finansvärlden.

 

Fastighetssektorn står för omkring hälften av alla gröna obligationer på den svenska marknaden. Obligationerna är ett verktyg för att nå Parisavtalets mål om en begränsning av den globala uppvärmningen med två grader Celsius. Tidigare forskning har också pekat på att de bolag som emitterar gröna obligationer också ökar sitt aktievärde – vilket går i linje med den så kallade signalteorin.

 

Men stämmer det i dag? Och finns det andra signaleffekter av de gröna obligationerna?

 

Det är några av de frågor som författarna söker besvara i sitt examensarbete som är skrivet inom ramen för masterprogrammet Real Estate and Construction Management vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH.

 

När det gäller aktiepriserna har författarna beräknat den kortsiktiga kumulativa onormala avkastningen (CAR) på de emitterande bolagens aktiekurs, samt den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen (CAAR) för hela urvalet.

 

Denna så kallade eventstudie visar att det saknas ett statistiskt säkerställt samband mellan aktiepris och annonseringen av en grön obligation. Tvärt emot tidigare forskning ser författarna snarare ett visst tapp dagarna efter emitteringen i sitt material. ”Detta kan bero på att emittering av gröna obligationer uppfattas som en förväntad norm på dagens marknad”, skriver de.

 

Wilma Olofsson och Sophia Solberg har också gjort intervjuer med representanter från tre banker och tre fastighetsbolag. De visar att gröna obligationer kan förbättra företagets varumärke och locka till sig en ökad uppmärksamhet från investerare. De och andra finansiella instrument spelar en viktig roll för att uppmuntra bolag att bli mer hållbara.

 

Författarna konstaterar intervjuerna pekar på att hållbara finanser inte är ren trend “utan kommer att fortsätta växa, med fler regleringar och restriktioner på bolagen”. 

 

Vinnande bidrag utses av Samhällsbyggarnas sektion för fastighetsvärdering. Författarna delar på prissumman 20 000 kronor. Priset delas ut under Samhällsbyggnadsdagarna 5–6 oktober som hålls på 7A i Stockholm.

 

Varför valde ni att skriva om just detta?

–Det grundade sig i att vi båda var intresserade av hållbarhet och finans, därmed kände vi att gröna obligationer var ett bra ämne för oss att fördjupa oss i. Speciellt med tanke på allt som händer i dag i finans- och fastighetsbranschen är ämnet aktuellt ur både ett hållbarhetsperspektiv och ett finansieringsperspektiv. Marknaden för Gröna obligationer har växt markant under de senaste åren och fastighetssektorn är en av de mest aktiva emittenterna på den gröna obligationsmarknaden i Sverige. Med grund i det ville vi undersöka vilka eventuella signaleffekter det ger att emittera grönt för bolagen. 

 

Vad betyder priset för er?

– Det betyder såklart jättemycket! Vi är väldigt glada och stolta över att få utmärkelsen och att ett arbete vi har lagt ner så mycket tid på får den uppmärksamheten. Priset ger oss en klapp på axeln men framför allt hoppas vi att arbetet kan bidra till en ökad kunskapsnivå kring gröna obligationer i fastighetssektorn. 

 

Jury 2023:

Peter Palm (ordförande), Malmö universitet

Lars Haag, Deutsche pfandbriefbank

Daniel Roos, Stockholms stad

 

Sophia Solberg

Utbildning: Kandidatexamen från Chalmers – Affärsutveckling och Entreprenörskap inom Samhällsbyggnadsteknik. Masterexamen från KTH – Real Estate and Construction Management

Jobb: Associate, Real Estate Corporate Finance PwC

Kontakt: sophia.solberg@pwc.com, 076 852 98 53

 

Wilma Olofsson

Utbildning: Kandidatexamen från Chalmers – Affärsutveckling och Entreprenörskap inom Samhällsbyggnadsteknik. Masterexamen från KTH – Real Estate and Construction Management 

Jobb: Fastighetsvärderare, Svefa Göteborg

 

Publicerat: Fredag 22 September