Rapport från studiebesök i Barkarbystaden

barkarby2

 

”Barkarbystaden nästa.”

 

Så kommer det att kunna låta i knutpunkten för tunnelbana, pendel- och regionaltåg. Med benägen hjälp från Järfälla kommun och stadsarkitekten Anders Berg kunde en grupp Samhällsbyggare genomföra ett studiebesök i vårsolen den 19 april. Arrangemanget var ordnat av Samhällbyggarnas sektion för Hållbar utveckling och Järfälla kommun.

 

Den gamla flygplatsen avspeglar sig i några detaljer och den tidigare landningsbanan utgör axeln genom staden och i sin förlängning tar sig över E18 med en bro till Veddesta exploateringsområde.

 

Stadsarkitekten Anders Berg berättade om erfarenheter, insikter och lärande kring stadsplaneringen, utformningen av gaturummet, parker, dagvattenhantering, infrastrukturen och tryggheten i området.

 

Avfallskvarnar i lägenheterna innebar att det inte behövdes någon matavfallsinsamling. Sopsug och goda förutsättningar för samhällelig service som skolor och förskolor var andra planeringsförutsättningar. Breda gator med plats för både cyklister och gående samt slutna gårdar i bostadskvarteren har eftersträvats.

 

Bussfiler i mitten på de större gatorna. Att tänka stadskvarter och breda gator har varit viktigt då dessa planeringsförutsättningar skapar förutsättningar för en inbyggd möjlig framtida förändring.

 

I den täta staden eftersträvas etablering av näringsverksamheter i gatuplanet. Det fanns även inbyggda elnätstationer med direkt access från trottoar. Något som stadsbyggare föredrar framför fristående elnätstationer. Många betongstommar men också trähus har uppförts. Olika fasadmaterial fanns att kika på och de utmaningar som finns vid markanslutning till trottoarer, allmän mark.

 

barkarbystaden5

Utbyggnadsläget april 2023. Rött och orange färdigt och inflyttat medan gul markering är pågående byggnation. Studiebesöket startade vid X och sedan guidade Anders Berg oss längs röda linjen.

 

Vi fick även diskutera hanteringen av omvärldsförändringar som alltid uppstår i stadsbyggnadsprojekt med lång genomförandetid. En översiktlig plan där de slutliga detaljplanerna ligger till grund för exploateringsavtalen, efter markanvisning, har gagnat genomförandet. 

 

På Barkarbystadssidan är det vanligast med exploateringstal och max antal våningsplan. I Veddesta planläggs byggrätterna med exploateringstal och högsta byggnadshöjd.

 

Tack Anders Berg och Järfälla kommun!

 

Lars Pellmark och Olle Hansson

Sektionen för hållbar utveckling

 

Bli _medlem _knapp2

 

barkkarby1

 

barkarby3

 

barkarbystaden4

 

 

 

Publicerat: Torsdag 20 April