Samhällsbyggarnas remissvar: Underlag om lokal och regional klimatomställning

Lokal -och -regional -klimatomsta ̈llning ---regeringsuppdrag -2022_tillga ̈nglighetsgranskad -1

 

Länsstyrelsen i Uppsala län har genom regeringsbeslut fått i uppdrag att analysera förutsättningar för kommuner, regioner och andra relevanta aktörer för att styra mot minskade utsläpp så att klimatmålen nås, samt att vid behov föreslå förändringar och åtgärder, inklusive att bättre kunna tillvarata stöd, insatser och andra åtgärder från nationell nivå. 

 

Detta har mynnat ut i rapporten Underlag om lokal och regional klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen (M2022/01830).

 

Rapporten ska tillsammans med de två parallella uppdragen till Trafikanalys (transportområdets klimatomställning, I2021/01006) och Tillväxtanalys (näringslivets klimatomställning, N2021/01037) utgöra underlag för kommande klimatpolitiska handlingsplan, efter remissförfarande.

 

Här är några sammanfattande punkter av Samhällsbyggarnas yttrande:

 

  • Den nationella klimatpolitiken bör fokusera på att skapa en tydlig och stabil spelplan för alla aktörer som påverkar klimatet. 

 

  • En intensiv satsning på forskning, utveckling och utbildning skulle ha stor effekt på det fortsatta klimatarbetet, inte minst genom förbättrad datainsamling och uppföljning.

 

  • En tydlig inriktning mot effektivare användning och underhåll av den redan byggda miljön är den mest klimatsmarta och samhällsekonomiska åtgärden.

 

  • Synliggör utsläppens konsekvenser över tid och geografi. Bedömning av det ekonomiska värdet av framtida förluster och skador orsakade av vår samtida klimatpåverkan i Sverige och globalt är nödvändig för dagens val av åtgärder.

 

Samhällsbyggarnas remissvar

 

Publicerat: Torsdag 15 December