Kallelse till årsstämma 2021

A ̊rsmo ̈te (8)

 

Samhällsbyggarnas medlemmar välkomnas till årsstämma 2021

Datum: torsdag 27 maj 2021

Tid: kl 15-17

 

Liksom förra året kommer detta årsmöte att hållas digitalt via Zoom.

Kallelse skickas också ut per mail till våra medlemmar.

Anmälan görs till info@samhallsbyggarna.org senast den 25/5. Länk till årsstämman skickas ut den 26/5.

  

Dagordning:

 1. Val av ordförande och protokollförare vid mötet
 2. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
 3. Val av rösträknare
 4. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Styrelsens årsredovisning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fråga om disposition av tillgängliga medel
 10. Information om verksamhetsplan och budget för innevarande och kommande verksamhetsår
 11. Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 13. Val av föreningens ordförande
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av ledamöter i besvärsnämnden/erna
 17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen
 18. Val av ledamöter i valberedningen
 19. Framställning från styrelsen eller enskild medlem
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande

 

Årsmöteshandlingar:

Årsredovisning - utkast

Årsredovisning - slutlig

Verksamhetsinriktning 2021-2022

Budget 2021-2022

Budget 2021-2022 - uppdaterad

Revisorsberättelse

Revisionsberättelse - auktoriserade revisorer

Förslag på medlemsavgifter 2022

Valberedningens förslag

 

Publicerat: Torsdag 6 Maj