Remissvar: Bli bättre på det vi har

Smartare och bättre användning av den befintliga infrastrukturen. Det är en av de viktigaste utgångspunkterna i Samhällsbyggarnas remissvar på Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturen.

 

För att lyckas med att förvalta och utveckla den befintliga infrastrukturen krävs det flera åtgärder. Trafikverkets analyser och metoder måste vässas med sikte på att optimera och prioritera investeringarna. Det gäller särskilt steg ett och två i Trafikverkets så kallade fyrstegsprincip, att:

 

1: Överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.

2: Optimera nyttjandet av den befintliga infrastrukturen.

 

De långa tidsperspektiven måste också genomsyra planeringen mer för att nå exempelvis klimatmålen – inte minst i beslutsfattandet. Därför behövs också mer och bättre kunskap om livscykelkostnader, i pengar men också när det gäller klimatpåverkan och andra variabler som behöver tas med i investeringsbesluten.

 

>> Läs hela remissvaret här

 

Kompetensutveckling och innovation är avgörande för Trafikverkets uppdrag. Därför bör också ett gemensamt kompetensråd inrättas snarast. Digitaliseringen behöver få ett större genomslag i hela samhällsbyggnadsbranschen och inte minst bland våra myndigheter.

 

Hur vi värderar, prognosticerar, ser på och bygger vår gemensamma infrastruktur kommer att få en avgörande betydelse för framtidens Sverige. Och det gäller inte bara de områden som Trafikverket beslutar om.

 

– Samhällsbyggarna är som förening unik i det att vi samlar spetskompetensen från hela sektorn. Därför kan vi bidra med vidare perspektiv som annars lätt kan försvinna. Vi vet hur de olika delarna i samhället hänger ihop, vilket vi har lyft fram i vårt remissvar till det viktiga inriktningsunderlaget, säger Samhällsbyggarnas vd Lars Strömgren.

 

Om arbetet med remissen:

Samhällsbyggarnas styrelse gav ledamoten Elisabet Spross och ordföranden Dag Björklund i uppdrag att svara på Trafikverkets inriktningsunderlag. Martin Lindahl, Lennart Sjögren och Olle Hansson har bidragit i framtagandet av remissvaret.

 

Samhällsbyggarnas remissvar i 4 punkter

  • Fokus bör ligga på att underhålla och optimera befintlig infrastruktur och att använda den infrastruktur vi redan har bättre.
  • Kompetensutveckling och innovation är avgörande för Trafikverkets uppdrag. Detta omfattar också andra aktörer nödvändiga för att Trafikverkets leverans men även andra huvudmän för samhällets fysiska infrastruktur såsom kommuner, regioner, VA-huvudmän och elnätsägare. Idén om ett gemensamt kompetensråd bör genomföras snarast.
  • De ökade möjligheterna till rationalisering genom digitaliseringen behöver lyftas fram och realiseras då alltför lite resultat har kunnat spåras hittills i samhällsbyggnadsbranschen generellt. Öppna geodata och fastighetsdata behöver tillgängliggöras för att nå framgång. 
  • Trafikverket bör som största enskilda beställare få ett särskilt uppdrag gå i bräschen för och driva den digitala utvecklingen och innovationer.

 

>> Läs mer: Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022 – 2033 och 2022 − 2037

 

 

 

Publicerat: Fredag 29 Januari