Vi presenterar stolt Malin Löfsjögård som talare på #sbdagarna2019

Malin L 

 

 

Minskad klimatpåverkan från betong till infrastruktur

Stora satsningar på infrastruktur finns kommande år och det finns möjlighet att kraftigt minska klimatpåverkan från den betong som kommer användas till projekten. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har Betonginitiativet tagit fram Färdplan för klimatneutral betong som överlämnades till regeringen förra året. Betonginitiativet består av en rad aktörer som arbetar med och berörs av betong på olika sätt – betongtillverkare, akademi, organisationer, beställare, byggherrar m.fl. Betonginitiativets vision och målsättning är att all betong i Sverige ska vara klimatneutral år 2045 och att det ska finnas klimatneutral betong på marknaden år 2030. Arbete utgår från ett livscykelperspektiv och i färdplanen tas ett samlat grepp för att öka tempot i arbetet för klimatneutral betong. Här kan staten som beställare av infrastruktur gå före med upphandlingar som styr mot färdplanens målsättningar om klimatneutral betong. Men också se till att den potential som redan finns idag med klimatförbättrad betong används i infrastrukturprojekten.

VD för branschorganisationen Svensk Betong och adjungerad professor vid KTH. Malin är också styrelseordförande för VTI (Väg-och transportforskningsinstitutet). Tidigare har Malin bland annat varit kommunpolitiker, riksdagsledamot och ordförande för regeringens Produktivitetskommitté som granskade och följde upp Trafikverkets produktivitetsarbete. Hon har en bakgrund som civilingenjör väg- och vatten från KTH och forskare vid CBI Betonginstitutet där hon disputerat på en avhandling om betongbeläggningar. Hon har även varit anställd som enhetschef vid Trafikkontoret Stockholms stad och ansvarade då för ytterstadens gatudrift och underhåll. 

 

Läs mer om Malin Löfsjögård på sbdagarna.se

 

Publicerat: Onsdag 4 September