Carl-Johan Engström talar på #sbdagarna2019

Carljohan

 

En bostadspolitik för Sveige - Ett nytt samhällskontrakt för långsiktigt hållbar stadsutveckling

Carl-Johan Engström är professor emeritus vid KTH:s avdelning för samhällsplanering och miljö. Han har varit ansvarig tjänsteman för stadsutveckling i Uppsala och dessförinnan avdelningschef vid Boverket samt varit ordförande i FFS, Föreningen för Samhällsplanering. Idag är Carl-Johan bla verksam som ordförande för rådet för hållbara städer på Global Utmaning.

Bostadsbristen med tilltagande trångboddhet och hemlöshet förvärras av en stor befolkningsökning. Problemen skärps med växande behov av anpassade bostäder till äldre och med unga som behöver flytta till studieorter, bilda hushåll eller ta arbete på annan ort. Sverige har länge saknat en bostadspolitik som tar hänsyn till bostadsmarknaden och till vad ny- och ombyggnad av bostäder kan bidra till i ett hållbart samhällsbygge. Det krävs ett nytt samlat grepp. Staten behöver sätta spelregler för fungerande samverkan.

Den oberoende tankesmedjan Global Utmaning tar nu initiativ till att bredda diskussionen. Bostadspolitik rör hälsa, jämställdhet och trygghet. Den är en del av äldre-, ungdoms-, social-, integrations- och arbetsmarknadspolitiken. Och den rör miljön genom att bidra till klimatsmart byggande och stadsutveckling. Det handlar om ett bättre anpassat utbud på bostadsmarknaden, men i lika hög grad om att läka samman bostadsområden till hela samhällen.

Vår modell bygger på att samverkan måste löna sig. Vi vill bygga vidare på erfarenheter från statligt stöd i hållbarhetsprojekt och göra modellen tillämpbar i hela landet utifrån kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Vår modell förutsätter att stat­en skapar stabila förutsättningar för denna part­ssamverkan. Incitamenten kan bestå av låne­garantier, bidrag till investeringar i infrastruktur, riktade arbetsmarknadsinsatser om sam­verkan samtidigt bidrar till mål för klimat och social hållbarhet. Vår modell är en form av samhällskontrakt.

 

Publicerat: Lördag 21 September