Agnieszka Zalejska Jonsson talar på #sbdagarna2019

az 

 

 

Digital adoption and value creation in real estate management – a system perspective

Idag är det starkt fokus i seminarier och branschpress på hur digitalisering kommer att påverka bygg- och fastighetssektorn. Privata och offentliga fastighetsägare har en central roll i innovationssystemet i sektorn, men få av dem har en stark tradition av att driva utveckling och tillräckliga resurser och strukturer för detta saknas ofta. I bygg- och fastighetssektorn drivs utveckling ofta i samverkan och flera olika nätverk och plattformar har etablerats för att främja utvecklingen inom digitalisering. Mycket av aktiviteten äger dock forfarande rum på diskussionsnivå.

Syftet med detta projekt är att utveckla en övergripande förståelse av innovationssystemet inom fastighetsförvaltning med fokus på digitalisering. Vi vill förstå vilka utmaningar som fastighetsägare står inför och identifiera de kapabiliteter/förmågor de utvecklar och behöver utveckla att omdefiniera sina affärsmodeller och sin roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Vi också kartlägger hur fastighetsägarnas relationer till nätverk, leverantörer, kunder och andra externa aktörer påverkar vilka utvecklingsinitiativ de tar och därmed även innovationssystemet inom området.

Kunskapen kommer att bidra till utvecklingen av fastighetsägsrnas innovationsstrategier genom att dessa företag får en ökad förståelse av sina egna behov och möjligheter. Resultaten kommer också att vara värdefulla för olika nätverksledare, som får bättre förståelse av hur de ska agarea för att på bästa sätt möta fastighetsägarnas förutsättningar, kompetenserochbehov.

 

Betydelse av gröna ytor i hållbar stadsutveckling

Projektet Betydelse av gröna ytor i hållbar stadsutveckling utförs i samarbete mellan KTH, Skanska, Handelshögskola och UTS och far för huvudsyftet att studera kundernas uppskattning och upplevelse av gröna ytor och hur grön infrastruktur påverka kundernas upplevelse och beslut att köpa bostaden. Vi undersöker vilken effekt presentationsformen (traditionella broscher, 3D modeller och virtuell visualisering, VR) har på kundens beslut samt betalningsvilja. Resultaten av forskningsprojektet ska bidra till att öka kunskapen om kundens behov och värderingar av gröna ytor. Därigenom ökas branschföretagens möjligheter att bemöta kundernas efterfråga och erbjuda mervärden. Bättre förståelse av kundens och boendes behov ligger grund till produktutveckling, kompetenskraft och långsiktigt hållbar tillväxt inom byggsektorn. Studien bidrar med kunskapen som kan leda till ökad effektivitet av byggprocessen med hög grönytafaktorn (GYF) samt ökad kompetens bland aktörer i stadsutvecklingsprocessen.

Agnieszka Zalejska-Jonsson är forskare på Bygg- och fastighetsekonomi vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan. Agnieszka studerar allt ifrån; hur hållbarhet påverkar företagens beslut och kundens beteende till digitalisering i fastighetsförvaltning och effektiv byggande med speciell fokus på tillämpningar av virtuell reality (VR) i hållbar stadsutveckling.

 

Publicerat: Söndag 8 September