Reserapport från FIG Working Week Hanoi 2019

fig (1) 

 

RESERAPPORT FIG WORKING WEEK 22-26 April 2019

 

Plats: Vietnam National Convention Center, Hanoi, Vietnam

Deltagare: Marija Juric, delegat i kommission 7 samt representant för

Samhällsbyggarna och Anders Sandin, chef för division Geodata.

 

Om FIG

International federation of surveyors (FIG) är en global och av FN erkänd

icke-statlig organisation (NGO), som representerar mer än 120 länder

världen över. Det är en sammanslutning av nationella medlemsföreningar,

men andra medlemsformer finns också, bl.a. för myndigheter och

akademiska institutioner. Från Sverige är föreningen Samhällsbyggarna

medlem med rösträtt, men även Lantmäteriet är medlem.

 

FIG är ett internationellt forum för diskussion och utveckling av

lantmätarprofessionen i vid betydelse. Organisationen företräder hela

Lantmäteriets verksamhetsområde och mer därtill. FIG bidrar till att lyfta in

lantmäterifrågor på den globala agendan. FIG arrangerar varje år bl.a.

flertalet mindre workshops med specifika teman. Var och en av de tio

ämnesinriktade kommissionerna ordnar dessutom egna evenemang.

Dessutom arrangeras årligen FIG Working Week, eller, vart fjärde år, FIG

Congress.

 

Allmänt om konferensen

Mellan den 22–26 april samlades lantmätare och branschkollegor från hela

världen i Hanoi Convention Canter för FIG Working Week. Temat denna

gång var: ”Geospatial information for a smarter life and environmental

resilience”. Working Week består av sammanlagt fem dagar varav den

första och sista ägnades åt FIG General Assembly, och under de övriga tre

dagarna genomfördes ca 90 sessioner innehållande ca 400 presentationer

med teman tvärs över hela lantmäteriområdet.

 

Under General Assembly avhandlades de administrativa frågorna för FIG,

under ledning av ny FIG-presidenten Rudolf Staiger. Under årets General

Assembly genomfördes ett antal val. Bland dessa kan noteras Orlando i USA

som värd för kommande FIG Working Week år 2023. Mikael Lilje har ett år

kvar av sin mandatperiod som 1 av FIG:s 4 vicepresidenter. Nästa år

genomförs FIG Working Week i Amsterdam (Nederländerna) för att 2021 arrangeras i Accra (Ghana) och 2022 FIG Congress kommer att hållas i Cape Town (Syd Afrika).

 

Syfte med mötet

FIG Working Week och FIG Congress är de enda internationella

arrangemangen där det går att få en samlad bild för hela Lantmäteriområdet.

Övriga nationella eller internationella arrangemang fokuserar på delar.

Detta är ett viktigt tillfälle att kunna få dela med sig om vart vi är på väg men

framförallt att kunna diskutera vår väg framåt med internationella kollegor

för att kunna få input till om vi ser samma mål och tankar. Detta är även

tillfälle att se behov i resten av världen avseende brister som råder och

kompetenser som efterfrågas och var Lantmäteriet kan gå in och göra nytta

med att hjälpa resten av världen inom de områden där Lantmäteriet är

ledande i utvecklingsfrågan.

 

Parallellt och i samband med FIG Working Week genomfördes även samtal

med FN angående implementeringen av ”Integrated Geospatial Information

Framework”. Världsbanken med stöd av FN genomförde en session under

konferensen på detta tema och beskrev även de praktiska nyttorna av

ramverket i syfte att uppnå Agenda 2030.

 

Slutsatser och rekommendationer

En summering och slutsatser från FIG Working Week är:

 

 Sverige får väldigt bra betyg gällande insatser som har gjorts

avseende digitaliseringen. Lantmäteriet ligger långt framme inom

Lantmäteriområdet just när det gäller digitalisering av olika

processer inom Lantmäteriområdet och har ett gott renommé

utomlands. Detta är något som Lantmäteriet bör fortsätta arbeta

med för att utveckla och bevara.

 

 Lantmäteriet möjliggör att människor från andra länder

(nyanlända), som har skaffat sig utbildning och erfarenheter i sina

hemländer, kommer in lättare på arbetsmarknaden. Det ordnas

många alternativa utbildningar som underlättar nyinkomna att

anpassa sina kunskaper i den dagliga efterfrågan som finns idag

inom Lantmäteriet. Detta ger väldig positiv bild av hur

Lantmäteriet hjälper avseende globaliseringen i Världen.

 

 Med hänsyn till klimatförändringarna och deras påverkan på

samhällsutvecklingen ändras även krav på specialiserade

kunskaper. Det framkom att efterfrågan efter speciella kunskaper

kommer att öka med hänsyn till vilka typer av katastrofer som är

mest vanliga för vilka länder. Presentation som genomfördes av

Marija Juric gällande skogsbränderna visade att Lantmäteriet tar på

allvar de katastrofhändelser som inträffar i Sverige idag.

 

För mer information

FIG Working Week papers, bildspel m.m. finns tillgängliga på FIG:s

hemsida, se http://www.fig.net/fig2019/

 

Läs hela rapporten samt se bilder här!

 

 

 

Publicerat: Fredag 24 Maj