Protokoll från Samhällsbyggarnas årsmöte 15 maj 2019

 Samhällsbyggarnas Årsmöte den 15 maj 2019

Drottninggatan 33, Stockholm org.nr. 802003 - 7563

Protokoll

 

Föreningens ordförande Jan Wejdmark hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet. Birgitta Ståhlberg upprättade röstlängd över närvarande deltagare genom upprop. Närvarande: 21 medlemmar.

 

§1 Val av ordförande samt sekreterare på mötet

Till ordförande för mötet valdes Jan Wejdmark och till sekreterare Birgitta Ståhlberg.

 

§2 Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet

Att jämte ordförande justera protokollet utsågs Olof Johansson och Peter Ljung.

 

§3 Val av rösträknare

Till rösträknare valde stämman Mårten Lindström.

 

§4 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

Konstaterades att mötet var utlyst i behörig ordning, då det gått ut dels via föreningens nyhetsbrev samt via föreningens hemsida tre veckor innan mötet. Dessutom lades bilagorna upp via föreningens hemsida vid samma tillfälle.

 

§5 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes utan anmärkningar.

 

§6 Styrelsens årsredovisning för 2018

Styrelsen och verkställande direktören redogjorde för årsredovisningen inklusive förvaltningsberättelsen för 2018 som funnits tillgänglig på hemsidan och består av 8 sidor.

 

§7 Revisorernas berättelse för 2018

Revisorernas berättelse presenterades av auktoriserad revisor Jens Karlsson. Revisorernas uppfattning är att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen samt att förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Revisorerna tillstyrkte att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för 2018

Mötet beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret.

 

§9 Fråga om disposition av tillgängliga medel

Mötet beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera vinsten enligt förslaget i årsredovisningen.

 

§10 Information om verksamhetsplan och budget 

Sara Haasmark informerade om budget och verksamhetsplan för innevarande samt kommande år. 

 

§11 Fastställande av avgifter för kommande år

Mötet beslutade att fastställa oförändrade medlemsavgifter för 2020 till följande: 

 • Ordinarie medlem: 650 kr
 • Senior från det år du fyller 66 år: 350 kr
 • Första fem åren efter studierna: 350 kr.
 • Student: gratis

 

§12 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Årsmötet fastställde att styrelsen ska bestå av ordförande jämte åtta (8) ledamöter.

 

§13 Val av styrelsens ordförande

Dag Björklund presenterades och valdes av stämman till föreningens ordförande.

 

§14 Val av styrelseledamöter

Årsmötet beslutade att utse följande till ledamöter i Samhällsbyggarnas styrelse:

 • Louise Palm (omval)
 • Helena Tellberg (omval)
 • Gunnar Ersbo (omval)
 • Stefan Engdahl (omval)
 • Eva Ellenfors (omval)
 • Ulrika Fransson (omval)
 • Julia Matwinska (omval)
 • Nima Assadi (nyval)

 

§15 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Årsmötet beslutade att utse följande till revisorer för Samhällsbyggarna:

 • Auktoriserad revisor – Jens Karlsson, EY, (omval)
 • Auktoriserad revisor, suppleant – Jeff Erici, EY, (nyval)
 • Verksamhetsrevisor – Olle Hansson, (nyval)
 • Verksamhetsrevisor, suppleant - Mats Högström, (omval)

 

§16 Val av ledamöter av besvärsnämnden

Årsmötet beslutade att utse följande till ledamöter i Samhällsbyggarnas besvärsnämnd för auktoriserade fastighetsvärderare:

 • Claes-Göran Sundberg, ordförande, (omval)
 • Tomas Ingemarsson, (omval)
 • Sven Erik Hugosson, (nyval)

 

§17 Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen

Mötet fastställde antalet ledamöter i valberedningen till fyra (4) stycken.

 

 

§18 Val av ledamöter i valberedningen

Årsmötet beslutade att utse följande till ledamöter i Samhällsbyggarnas valberedning:

 • Olof Johansson sammankallande (omval)
 • Jannice Johansson Steijner (omval)
 • Anna Denell (omval)
 • Rikard Silverfur (nyval)§19 Framställning från styrelsen eller enskild medlem

Inga motioner har inkommit.

 

§20 Övriga frågor

a)    Eva Ellenfors och Gunnar Ersbo informerade om Årestugan. 2018 var ett bra år med ökad uthyrning.  Under året har underhållsarbeten på stugan genomförts av arbetsgruppen med frivilliga. Parallellt med detta bevakar föreningen pågående planarbete i området i dialog med grannfastighetsägare och kommunen för att kunna skapa värde för föreningen.

b)     Förslag från medlem framfördes om att styrelseledamöter borde väljas för ett visst antal år vilket skulle kräva två stämmobeslut för att genomföras. Frågan föreslogs lyftas till kommande årsmöte.

c)     Jan Wejdmark och Tomas Alsmarker avtackades som avgående ordförande respektive styrelseledamot.

§21 Mötet avslutades

Mötesordförande tackade församlingen för sitt deltagande och förklarade mötet avslutat.

 

Stockholm 15 maj 2019

 

Jan Wejdmark                                                                                                          

mötesordförande  

                                                                                                       

Birgitta Ståhlberg

sekreterare        

 

Olof Johansson                                                                                                        

justerare    

 

Peter Ljung

Justerare                                                                                                                      

 

Läs protokollet från Samhällsbyggarnas Årsmöte 2019 här!

 

Publicerat: Fredag 24 Maj