Rapport - Geodata för klimatanpassning

Rapport - Geodata för klimatanpassning

Kommuners och Länsstyrelsers behov av geodata och geodatatjänster för ett förändrat klimat

 

Rapport (1)

 

Användning av geodata är väsentlig i planeringen av förebyggande åtgärder för att göra samhället mer robust och för att kunna hantera följder av klimatförändringar. Geodataanvändning är kompetenskrävande och ställer stora krav på användaren för att tillämpningen ska vara effektiv. Myndigheter som tillhandahåller geodata har behov av ökad kunskap om den geodata som kommuner och länsstyrelser behöver, vilka brister som finns samt i vilken form detta bör tillgängliggöras för att klimatanpassningsarbetet ska bli effektivt.

 

Myndighetsnätverket för Klimatanpassning startade därför en arbetsgrupp med målsättning att utföra en analys som belyser ovannämnda behov och brister. Målsättningen var också att knyta dessa data till klimatanpassningsteman. I arbetsgruppen ingår Lantmäteriet, Sjöfartsverket, SMHI och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Rubricerad rapport ”Geodata för klimatanpassning” har tagits fram av Structor Miljöbyrån Stockholm AB på uppdrag av och i samarbete med arbetsgruppen.

 

 

 

Läs hela rapporten här!

 

Publicerat: Tisdag 26 Mars