Missa inte Brandskyddsföreningens utbildningar under 2019!

brandutbildningar

Byggnadstekniskt brandskydd

Vid alla byggen finns det lagar och regler att ta hänsyn till. Boverkets byggregler reglerar vilka regler som gäller för just dig. Oavsett vilken roll du har inom byggsektorn kommer du att komma i kontakt med frågor kring brandsäkerhet. På Brandskyddsföreningen har vi utbildningar inom byggnadstekniskt brandskydd för dig som exempelvis är fastighetsägare, byggherre, projektledare eller projektör av brandskyddsinstallationer.

 

brandskydd (1) 

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskyddet i BBR har under de senaste åren genomgått en rad omfattande förändringar. Bland annat har verksamhetsklasser, ny byggnadsklass, krav på frångänglighet och sprinklerskydd införts. Grunderna till förenklad dimensionering, Boverkets allmänna råd, har utvecklats och blivit mer omfattande.

En ständigt aktuell fråga är hur BBR förhåller sig till lagen om skydd mot olyckor. Kan till exempel räddningstjänsten vid tillsyn kräva åtgärder enligt BBR? Andra viktiga frågor handlar om tekniska byten, utrymningsplatser, ytskiktsklasser och kontroller i byggprocessen.

Denna utbildning svarar på dessa frågor och omfattar de mest centrala områdena inom byggnadstekniskt brandskydd. 

 

Mål:

Efter utbildningen ska du ha kunskap om kraven i Boverkets byggregler avseende brandskydd.

 

Innehåll:

Huvudfokus på utbildningen är kapitel 5 om brandskydd i Boverkets byggregler, BBR. Angränsande lagar och regler berörs samt även en genomgång av grundläggande faktorer för brandförlopp och brandspridning.

 

Områden:

 • Brandteori och brandförlopp
 • Byggnadsklasser, verksamhetsklasser och brandtekniska begrepp
 • Möjlighet till utrymning vid brand
 • Skydd mot brand- och brandgasspridning inom och mellan byggnader
 • Möjlighet till räddningsinsatser
 • Regelgenomgång varvas med aktuell forskning, exempel från verkligheten och dimensioneringsexempel. Enklare elevuppgifter förekommer.

 

Avsedd för:

Dig som vill ha och behöver grundläggande kunskap om byggnadstekniskt brandskydd, till exempel fastighetsägare, byggherrar, projektledare, förvaltare, brandskyddsansvariga, handläggare, tillsynsförrättare och projektörer av brandskyddsinstallationer.

 

Kostnad:

6 500 kr

 

Kursdatum:

19 mars 2019

 

Läs mer och anmäl dig här!

 

brandbild 

Brandskyddsprojektering

Byggnaders totala brandskydd fastställs till stor del i samband med projekteringen, därför är det viktigt att kunskapsnivån är hög hos dig som arbetar med brandskyddsprojektering eller på annat sätt involveras i brandskydd i byggprocessen.

Avsnitten i Boverkets Byggregler (BBR) uppdateras regelbundet och återges i Brandskyddsföreningens handbok Brandskydd i Boverkets byggregler.

Här ger vi dig en bred och djup kunskap om innehållet i BBR 23 avseende Brandskydd. Du får verktyg för att upprätta en brandskyddsdokumentation och för att arbeta med brandskyddsprojektering. Utbildningen ger också en inblick i hur riskhantering och brandskydd ska behandlas i plan- och byggprocessen.

 

Mål:

Efter utbildningen ska deltagarna kunna tillämpa kraven i Boverkets byggregler avseende brandskydd.

Utbildningen uppfyller utbildningskrav i Norm för Brandprojektör, SBF 2004:1. Utbildningen omfattar krav enligt förenklad dimensionering.

 

Innehåll:

Lagen om skydd mot olyckor
Plan- och bygglagen
– Brandskydd i byggprocessen
Brandteori och brandförlopp
Boverkets byggregler
– Allmänna förutsättningar
– Brandtekniska klasser
– Utrymning vid brand
– Brandspridning inom och mellan byggnader
– Möjlighet till räddningsinsats
– Brandskydd vid ändring av byggnad
Bärförmåga vid brand
Projektering och brandskyddsdokumentation

Regelgenomgång varvas med aktuell forskning, slutsatser från brandutredningar och dimensioneringsexempel. Projekteringsövningar och upprättande av brandskyddsdokumentation kommer att genomföras som grupparbeten. Enklare individuella elevuppgifter förekommer.

 

Avsedd för:

Dig som vill ha och behöver fördjupad kunskap om byggnadstekniskt brandskydd, till exempel arkitekter, konstruktörer, projektledare, bygglovhandläggare, byggnadsinspektörer, räddningstjänstens tillsynsförrättare och projektörer av brandskyddsinstallationer. 

 

Kostnad:

17 200 kr

 

Datum:

8 - 10 april 2019

 

Läs mer och anmäl dig här!

 

brandutbildning 

Brandskydd på byggarbetsplatser

Under byggtiden lever byggnaden farligt. Skyddssystem som inte är i drift, gott om brännbart material och många brandstiftare gör att brandsäkerheten inte är den bästa.

Med bättre kunskaper och genom ett systematiskt arbetssätt kan du lära dig att minska både sannolikheten för bränder och konsekvenserna om branden uppstår.

Efter utbildningen erhåller du ett CFPA-certifikat, "Fire Safety during Construction Work".

 

Mål:

Efter utbildningen ska du kunna organisera brandskyddsarbetet och ha kunskap om vilka åtgärder som är viktigast för att minska brandriskerna på en byggarbetsplats.

 

Ämnesområden:

 • Systematiskt brandskyddsarbete på byggarbetsplatser
 • Riskidentifiering och riskbedömning
 • Riskreducerande åtgärder

 

Avsedd för:

Arbetsledare med ansvar för brandskyddet och andra personer inom byggsektorn som har behov av kunskap om brandskydd på byggarbetsplatser.

 

Kostnad: 

5 500 kr

 

Datum:

1 april 2019

 

Läs mer och anmäl dig här!

 

sprinklerbildbrand

 

Anläggningsskötare sprinkler 

När stora värden står på spel är ett sprinklersystem det, utan jämförelse, effektivaste sättet att skydda sig mot brand. Rätt dimensionering, korrekt installation och fungerande material är lika nödvändigt här som i andra skyddssystem.

För att säkerställa effektiviteten är det nödvändigt att skötsel och underhåll utförs regelbundet och på ett tillfredsställande sätt.

Efter examination erhåller du ett CFPA Europe-certifikat, Sprinkler Operator.

 

Mål:

Du ska efter utbildningen ha de grundläggande kunskaperna som krävs för att utföra skötsel och underhåll på sprinkleranläggning.

 

Innehåll:

 • Förebyggande brandskyddsarbete
 • Kravställare
 • Regelverk – SBF 120:8/SS-EN 12845
 • Sprinklersystemets omfattning och funktion
 • Systemtyper, riskklassificering
 • Dimensionering, komponenter, vattenkällor
 • Anläggningsskötarens arbete
 • Kontroll och underhåll
 • Vanliga fel på anläggning

Utbildningen motsvarar krav för anläggningsskötare enligt tilläggskrav i SBF 120:8, bilaga 120-06. 

 

Avsedd för:

Dig som är eller ska bli anläggningsskötare samt fastighetsansvariga, fastighetsförvaltare, räddningstjänstpersonal med flera.

Enligt SBF 120:8 ska anläggningsskötare genomgå uppdateringsutbildning i sådan omfattning att kunskapsnivån upprätthålls. Uppdateringsutbildning ska genomföras minst vart femte år.

 

Kostnad: 

5 600 kr

 

Datum:

12 mars 2019

 

Läs mer och anmäl dig här!

 

 

brandskyddslogga

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat: Onsdag 27 Februari