Kurs: Vesterlins- Värdering vid markexploatering, i teori och praktik 25 februari

vesterlins (1)

 

Vid förvärv av mark som står i begrepp att planläggas eller redan är planlagd behöver du fånga byggrättens värde. Vidare behöver normalt kommunen eller exploatören ta ytterligare mark i anspråk vid detaljplanens genomförande. Under kursen fokuserar vi på dessa båda värderingssituationer, byggrättsvärdering och intrångsvärdering, med tyngdpunkten på den senare. Vi går igenom teorier och lagregler varefter vi tillämpar dessa på ett antal case.

 

Kursinnehåll

Varje markexploatering har att förhålla sig till byggrättens värde. Vi inleder kursen med att se till hur detta kan fångas genom olika metoder och erfarenhetstal. Framställningen utgår till stor del från exempel. 

En färdig detaljplan medför inlösenrätter. Det kan gälla mark som är utlagd som kvartersmark och kan lösas av en grannfastighet eller att en gemensamhetsanläggning ska inrättas. Det väcker ett antal värderingsfrågor. Vidare ska normalt allmän platsmark lösas av kommunen eller en samfällighetsförening. En annan vanlig situation är att kommunen har rätt (och skyldighet) att lösa kvartersmark för allmänt ändamål, såsom skolor och energistationer. Därtill kräver detaljplanen normalt att delar av kvartersmarken löses för att ge utrymme åt allmänna anläggningar, såsom gång- och cykelvägar och andra passager. Vi går under kursen igenom de bakomliggande lagreglerna samt hur dessa tillämpas i praktiken.

 

Kursen behandlar bland annat

 • Att värdera byggrätter, översiktligt
 • Exploateringskalkyl, en introduktion
 • Beräkningsmodeller
 • Intrångsvärdering
 • Grundläggande lagregler, 4 kap. expropriationslagen
 • Influensregeln
 • Vinstdelningsfallen
 • Skaderegleringsfallen
 • Värdering av kvartersmark
 • Värdering av allmän platsmark
 • Värdering av kvartersmark för allmänt ändamål
 • Värdering för allmänna anläggningar på kvartersmark
 • Intrång i form av servitut och ledningsrätt

 

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med värdering av byggrätter och markintrång, bl.a. exploatörer, markägare, fastighetsförvaltare, exploateringsingenjörer, lantmätare, konsulter, advokater, planhandläggare och mäklare.

 

Lärare
Lars LindebergFastighetsvärderare
Tomas Vesterlin, jurist och lantmätare på Vesterlins

 

Längd

En dag

Kursen omfattar 6 kvalificerade kurstimmar och uppfyller:
– Samhällsbyggarnas krav på professionell fortbildning av auktoriserade fastighetsvärderare
– Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater

Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris
7 400 kronor per deltagare, exklusive moms

 

Nästa kurstillfälle
25 februari 2019, Chalmersska Huset, Göteborg
3 april 2019, Vasagatan 50, Stockholm

 

Publicerat: Lördag 19 Januari