Kurs: SIPU -Detaljplanen som stöd för genomförande 21-22 maj

 

sisu kurs detaljplan

 

Detaljplanen som stöd för genomförande
21-22 maj 2019

Enklare plangenomförande
Frågorna kring avtalsramar, fastighetsbildning,huvudmannaskap och gemensamhetsanläggningarbehöver uppmärksammas i ett tidigt skede avplanprocessenså att plangenomförandet blirenklareoch effektivare.

 

Bli säkrare på de juridiska ramarna
Under denna kurs ökar du din kunskap om hurdu kan styra genomförandefrågorna vid detaljplanering.Vi tittar särskilt på hur olika planbestämmelserbehandlas vid det juridiska ochekonomiska genomförandet av planen.

 

UR KURSENS INNEHÅLL:

  • Säkerställ att det blir enkelt att fastighetsbilda, inrätta gemensamhetsanläggningar och ta beslut kring huvudmannaskap
  • Utforma planbestämmelser om fastigheter och anläggningar på bästa sätt
  • Bli säkrare på de juridiska ramarna
  • Skriv exploaterings- och markanvisningsavtal som underlättar plangenomförande

 

Läs mer om kursen här

 

Publicerat: Söndag 20 Januari