Villkor för anmälan

 

Genom anmälan till kursen Fastighetsvärdering och analys 7,5 högskolepoäng bekräftas att du har läst, förstått och godtar bundenhet till villkoren samt personuppgiftspolicyn.

 

Åtagande och syfte

Utbildningar som Samhällsbyggarna arrangerar självt, eller i samarbete med andra, ges till kunden som näringsidkare och/eller med avseende på kundens yrkesprofession. 

 

Vi tillhandahåller utbildningar som ger kunden relevant och professionell kunskapsöverföring inom det  ämnesområde som kursen är utformad kring.

 

Upplägg med mera

Utbildningen kan äga rum fysiskt på anvisad plats eller digitalt. Detta framgår i samband med anmälan. Aktuella uppgifter om utbildningens upplägg, ämnen, kursledare, tidpunkter för utbildningen, platsen med mera finns på Samhällsbyggarnas webbplats. Samhällsbyggarna och samarbetande utbildare förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet till och med dagen för kursstart.

 

Betalning och betalningsvillkor

Bokningen är bindande. Betalning av deltagaravgiften betalas med betalkort eller mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar.

 

Vi tar inte ut några fakturaavgifter på ordinarie faktura.

 

I samtliga angivna priser ingår mervärdesskatt (moms) om 25 %.

 

Avbokning och överlåtelse

Platsen kan avbokas till och med 14 dagar efter bokningstillfället. Då återbetalas hela deltagaravgiften. 

 

Kursplatsen kan som helst före kursstart överlåtas till annan person. Detta är kostnadsfritt. Den går också fritt att boka om till ett annat kurstillfälle. Vid ombokning till ett annat kurstillfälle faktureras en ombokningsavgift på 10 procent av deltagaravgiften.

 

Eventuell avbokning eller ombokning ska alltid ske skriftligt till Samhällsbyggarna. Ombokning eller byte av deltagare blir giltig efter att deltagaren har fått en bekräftelse om detta av Samhällsbyggarna.

 

Vid överlåtelse av kursplats till annan person i samma organisation skall även denne för egen del bekräfta att han eller hon läst, förstått och godtar bundenhet till villkoren (denna text) samt har tagit del av personuppgiftspolicyn.

 

Samhällsbyggarna och samarbetande arrangör har rätt att ställa in en kurs 7 dagar innan start om anmälningarna är för få. Inbetalda avgifter återbetalas då till fullo. Andra ersättningar utöver detta, utbetalas inte.

 

Behandling av personuppgifter

I samband med att kunden anmäler sig till en utbildning samlar Samhällsbyggarna in personuppgifter tillhörande kunden: namn, e-postadress, telefonnummer, etc. 

 

Läs mer i Samhällsbyggarnas personuppgiftspolicy.

 

Cookies

Avseende Arrangörens användning av cookies hänvisas till Samhällsbyggarnas cookiepolicy.

 

Force majeure

Samhällsbyggarna och samarbetande utbildare rätt att ställa in utbildningen om genomförandet av utbildningen påverkas av omständighet som ligger utanför Samhällsbyggarnas eller samarbetspartnerns kontroll, exempelvis strejk, brand, naturkatastrof, krigshandling, myndighets åtgärd eller kursledares plötsliga sjukdom. Om genomförande av utbildningen innebär risk för människors hälsa eller liv har arrangören även då rätt att ställa in utbildningen.

 

Om utbildningen ställs in enligt ovan erbjuds kunden att delta i utbildning vid ett senare tillfälle, alternativt att erhålla återbetalning av avgiften. Ersättningar därutöver utbetalas inte.