Så klarar Sveriges transporter klimatmålen- Seminarium hos IVA 12 juni

 

 IMG_20190612_174126

Panelen med deltagare från arbetsgruppen.

 

IVA har kommit ut med delrapporten ”Så klarar transportsektorn klimatmålen”, som presenterades under ett seminarium den 12 juni. Arbetsgruppens ordförande Hans Folkesson och projektledare Kristina Haraldsson delgav seminariedeltagarna en sammanfattning av rapportens upptäckter och vad som kartlagts.

 

Volvo, Siemens, Eon, Swedavia och Branschföreningen tågoperatörerna (BTO) är några av dem som deltagit i arbetsgruppen, och representanter från dessa deltog i en panel. I korthet framförde de följande:

 

Anders Berger,Volvo:  -Bussar viktiga, de går före i omställningen. Lösningar måste vara hållbara i hela världen.

 

Anders Bylund, Siemens: -Utvecklingen verkar gå mot laddbara fordon. De tunga och långväga transporterna är dock svåra i detta fall. Ändå är Sverige långt framme är inom elvägar faktiskt, Gävle har första elvägen på allmän väg, har hållit på i tre år.

 

Björn Fredriksson Möller, Eon: -Vi måste acceptera att biodrivmedel är en långsiktig lösning för att folk ska kunna investera i det. Långsiktighet är viktigt.

 

Henrik Littorin, Svedavia: -Det som är viktigt att vi inom flyget elektrifierar allt som går, för att frigöra biobränsle. Nöten är att biobränslet ännu är dyrare än det nuvarande bränslet.

 

Erica Kronhöffer, BTO: - En ökad digitalisering ser tågoperatörerna som något viktigt för att nå målen om tillförlitlighet och punktlighet som kan öka attraktionskraften hos tåget som färdsätt.

 

Panelen var eniga om att det krävs ambitionsmål på politisk nivå, det vill säga att man behöver konkretisera hur vi ska kunna nå målen. På så vis kan aktörerna bli hjälpta av delmål för att nå de stora målen.

 

 

Arbetsgruppens observationer

 

I rapporten har det gjorts ett antal observationer av vilka följande togs upp:

 

  • Det behövs en radikal omställning av transportsystemet. Vi har kommit en bit på väg men vi är inte i paritet för att nå 2030 målet. Vi måste gå mot ett transporteffektivt samhälle och inte endast förlita oss på teknikutveckling.
  • Samhället måste bli mer transporteffektivt. Efterlyser transportpolitisk handlingsplan som tar hänsyn till demografiska och geografiska skillnader. Vi kanske måste ha olika lösningar för landsbygd och stad.
  • Ett transporteffektivt samhälle kräver snabba och samordnade satsningar på infrastruktur. Laddpunkter och möjlighet för biobränslen exempel på detta.
  • Det finns stor potential för ökad användning av spårtrafik och sjöfart. Dock saknas det planer för exempelvis kombiterminaler. Se över incitamentsstrukturer, miljödiffenretiering, banavgifter mm.
  • Osäkerhet om framtida spelregler försenar nödvändiga investeringsbeslut. Återigen, en nationell handlingsplan behövs för att kunna börja investera så småningom.

 

Elektrifieringen har konstaterats viktig och till detta krävs en infrastruktur som behöver investeras i. Elnätets dimensionering kommer också att vara något att tänka på i detta sammanhang. Ett av problemen med elektrifieringen och som bör beaktas är de metaller som behövs till batterier och att de inte är en oändlig resurs.

 

Biodrivmedel har konstaterats viktigt för snabb omställning. Flytande biodrivmedel kan bli betydnade då det  snabbt kan införas med lätta modifikationer. Sverige har gott om råvaror för en inhemsk produktion, dessutom har vi en god infrastruktur för flytande drivmedel genom redan existerande tankstationer.

 

Reduktionsplikten anses vara ett verkningsfullt styrmedel.

 

En central del i det arbete som krävs är att prognosticera transportsystemets ökade behov av biodrivmedel och el. Vad rapportförfattarna tänker sig är att det inte är orealistiskt att på sikt kunna effektivisera så att vi kommer kunna frigöra biodrivmedel till flyget, exempelvis. Det man konstaterar som det viktigaste av allt är att Sverige inte kan göra detta själva utan måste kroka arm med resten av EU, då EU är Sveriges hemmamarknad och vi exporterar mycket därinom.

 

 

Politikerpanel

 

Ska ̈rmavbild 2019-06-14 Kl . 13.17.14

Politikerpanelen bestod av Patrik Engström (S), Martin Kinnunen (SD), Hampus Hagman (KD), Cecile Tenfjord-Toftby (M) och Birger Lahti (V).

 

Från panelen kom frågan: Hur kan politikerna kicka igång detta så att marknadskrafterna kan komma att ta över? Ett av svaren blev att det är viktigt med en dialog med näringslivet, för att veta var ska detta stöd sättas in, det vill säga i vilken del av ledet av utveckling, produktion eller konsumtion av en produkt för att pengar ska användas rätt.

 

 

Moderator var Karin Byman från IVA, Projektledare för Vägval för klimatet.

 

 

Hela rapporten går att ladda ner här!

 

 

Text och bild: Sofia Hietala, Samhällsbyggarna.

 

 

 

Publicerat: Fredag 14 Juni