Ansvarsförsäkring 

Forsakring

 

 

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada till följd av fel eller försummelse i samband med auktoriserad

Fastighetsvärderares värderingsverksamhet.  Med värderingsverksamhet avses upprättande av värdeutlåtanden, fastighetsekonomiskt utredningsarbete och fastighetsekonomisk rådgivning samt samordning och ledande av sådant arbete.

 

I definitionen av värderingsverksamhet bedöms inte rättsliga, tekniska och administrativa arbeten som inte har nödvändigt samband med fastighetsekonomiska bedömningar. Överlåtelsebesiktningar (jordabalksbesiktningar) ingår inte i den försäkrade verksamheten. För 2023 är premien 1 805 kr.

 

Försäkrad verksamhet

Försäkringen gäller för uppdrag utförda av yrkesverksamma värderare auktoriserade av Samfundet för Fastighetsekonomi och medlemmar av sektionen för fastighetsvärdering, i deras egenskap av fastighetsvärderare. För under försäkringsåret tillkommande fastighetsvärderare gäller att dessa omfattas av försäkringen först dagen efter det att försäkringspremien och medlemsavgift kommit sektionen för fastighetsvärdering tillhanda.

 

Försäkringsbelopp

För varje värderingsman gäller ett försäkringsbelopp av 250 basbelopp per värderingsman, ersättningsanspråk och försäkringsår.

 

Självrisk

Självrisken är 1 prisbasbelopp per uppdrag. Om ett uppdrag omfattar mer än fem värderingsobjekt, skall en självrisk utgå per varje påbörjad grupp av fem skadeståndskrav som uppkommer inom uppdraget. Dock skall skadeståndskrav som grundar sig på samma fel eller försummelse endast medföra en självrisk. Om ett uppdrag innebär att värden skall anges för två eller flera värderingsobjekt och det sammanlagda värdet av värderingsobjekten överstiger 50 MKR skall dessutom ännu en självrisk utgå för varje grupp av fem skadeståndskrav som uppkommer inom uppdraget.

 

Hur gäller försäkringen

Försäkringen gäller för skadeståndskrav som muntligen eller skriftligen framställs mot den försäkrade under den tid som försäkringen är i kraft under förutsättningen att skadan har orsakats av en handling som företagits efter försäkringens begynnelsedag. Försäkringen gäller vid skada som inträffar inom Norden och som avser där befintlig byggnad, anläggning eller annat objekt och där svensk jurisdiktion är tillämplig

 

Vid skada

Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till bolaget så snart som möjligt. Anspråk mot försäkringen med anledning av skadeståndskrav mot försäkrad måste anmälas till bolaget inom ett år från tidpunkten när försäkrad fick kännedom om skadeståndskravet.

 

För skada orsakad efter 2023-01-01

Kontakta Gjensidige

Tel:0771-326 326

E-post: skador@gjensidige.se

 

För skada orsakad efter 2016-01-01

Kontakta Länsförsäkringar

Tel:08-588 41 403

 

För skada orsakad före 2016-01-01

Kontakta Folksam

Tel:0771-950950 (Uppge försäkringsnummer 174 821)

 

 

Avvecklingsförsäkring

Försäkrad som avvecklar sitt företag eller avslutar sitt medlemskap erbjuds teckna ett avvecklingsskydd till den årspremie och det villkor som gällde det år som förändringen sker. För 2023 är premien 1 805 kr. Avvecklingsskyddet gäller för 10 år och är subsidiärt i förhållande till annan eventuell ansvarsförsäkring för värderingsverksamhet.

 

För tecknande av ovanstående avvecklingsskydd. Vänligen kontakta info@samhallsbyggarna.org.

 

 

Försäkringsvillkor (gäller både ansvars- och avvecklingsförsäkringen)

 

Behandling av personuppgifter

Detta är en kort beskrivning av hur vi behandlar personuppgifter. Fullständig information om hur vi behandlar personuppgifter finns i informationen ”Behandling av personuppgifter” som du hittar på vår webbplats lansforsakringar.se/personuppgifter. Om du vill kan du få informationen skickad till dig, kontakta i så fall ditt lokala försäkringsbolag.

 

De personuppgifter som vi samlar in om dig behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Uppgifterna samlas in för att vi ska kunna teckna och fullgöra försäkringsavtal, vidta åtgärder som begärts av dig innan ett avtal har träffats, ge en helhetsbild av ditt engagemang inom länsförsäkringsgruppen, framställa rättsliga anspråk och marknadsföring. De kan också användas till statistik, marknads- och kundanalyser, produktutveckling, att förebygga skador och övriga ändamål som framgår av den fullständiga informationen ”Behandling av personuppgifter”. Vill du inte att dina personuppgifter används till direktmarknadsföring kan du anmäla det till oss.

                                  

I första hand använder vi uppgifterna inom länsförsäkringsgruppen men de kan i vissa fall lämnas till företag, föreningar och organisationer som länsförsäkringsgruppen samarbetar med inom och utanför EU och EES-området. Personuppgifter kan också lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga till det enligt lag. Uppgifter om dina sakförsäkringar kan även lämnas ut till personer du delar hushåll med.

 

Du kan alltid få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Personuppgifts­ansvarig är det bolag som står som försäkringsgivare på din offert eller ditt försäkringsbrev eller som du av annan orsak lämnat dina personuppgifter till. Allmänna uppgifter om dig såsom namn, kontaktuppgifter och uppgifter om engagemang, behandlas också i länsförsäkringsgruppens gemensamma kundregister. För behandling av dessa uppgifter är alla bolag inom länsförsäkringsgruppen gemensamt personuppgiftsansvariga. 

 

 

Har du andra frågor?

Har du fler frågor angående ansvarsförsäkringen eller avvecklingsförsäkringen? Kontakta Mia Carlén!

Mia Carlén | FörsäkringsUtveckling AB

FörsäkringsUtveckling AB

Box 380 44, 100 64 Stockholm

Telefon 08-5200 5612

Mobil 070-868 40 68

E-mail mia.carlen@fuab.com

www.fuab.com

 

 

FUAB:s integritetspolicy enligt GDPR