Fastighetsvärdering

Auktorisationen av fastighetsvärderare har funnits sedan oktober 1994 då den etablerades av Samfundet för fastighetsekonomi. Idag är det Samhällsbyggarna och styrelsen för Sektionen för Fastighetsvärdering, SFF, som ansvarar för auktorisation av fastighetsvärderare.

 

VARFÖR SKA NI ANLITA EN AUKTORISERAD VÄRDERARE?

Värdering av fastigheter görs vid en mängd olika tillfällen, exempelvis inför köp och försäljning, vid inlösen samt för bokslutstransaktioner – t.ex. värderar fastighetsägande bolag som omfattas av IFRS sitt innehav varje kvartal. En auktoriserad värderare har lång erfarenhet, aktuell marknadskännedom och god kunskap om transaktionsmarknaden och förhållandena på transaktions- och fastighetsmarknaderna. En auktoriserad värderare är uppdaterad kring det senaste inom för området relevanta lagar och regler och har kompetens att tolka detaljplaner, hyresavtal och underhållsbehov. Anlitar man en auktoriserad värderare får man en värdering med kvalitet.

 

Söker du en värderare för ett uppdrag, hittar du alla av Samhällsbyggarna auktoriserade värderare här!

 

VAD INNEBÄR AUKTORISATIONEN?

Det finns tre huvudsakliga inriktningar för auktorisation:

 • Auktoriserad fastighetsvärderare (även kallad generell auktorisation)
  Dessa värderare har generell behörighet och kan, under förutsättning att de har rätt teknisk kompetens och aktuell marknadskännedom avseende aktuell fastighetstyp, skriva under värderingar av kommersiella fastigheter, såsom kontor, handel, industri, bostäder och byggrätter samt, beroende på kunskap och erfarenhet, även de fastighetstyper som nedanstående auktorisationsformer tillåter. Utbildningsbakgrunden härstammar oftast från Civ.ing. Lantmäteri eller motsvarande akademisk utbildning.

 

 • Auktoriserad lantbruksvärderare
  Dessa värderare är specialiserade på att värdera skogs- och lantbruksfastigheter. Vanligt förekommande är också att dessa värderare beroende på kunskap och erfarenhet erhållit vana att värdera tillhörande småhusbebyggelse. Utbildningsbakgrunden härstammar oftast från jägmästar- eller skogsmästarprogrammet eller motsvarande akademisk utbildning.

 

 • Auktoriserad småhus- och lägenhetsvärderare
  Dessa värderare är specialiserade på att värdera småhus och enskilda lägenheter. Utbildningsbakgrunden härstammar oftast från kortare fastighetsekonomiska utbildningar såsom fastighetstekniker eller fastighetsmäklarprogrammet.

 

Vanligtvis är en värderares yrkesutövning inriktad mot en av dessa huvudkategorier. Därför är det viktigt att tydliggöra från vilken fastighetstyp erfarenhet efterfrågas och vilken huvudinriktning avseende auktorisationsform som är bäst lämpad.

 

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN EN OBEROENDE OCH EN INTERN VÄRDERARE?

Samhällsbyggarna auktoriserar både oberoende och interna värderare. Vid oberoende värderingar står värderare fri från partsintressen och ägnar merparten av sin tid till att genomföra oberoende värderingar, vilket möjliggör en bredd av värderingsuppdrag och krav från olika beställare.

 

En auktoriserad värderare som i större omfattning utför interna värderingar tillhör kategorin auktoriserad intern värderare. Kunskapskraven och reglerna om God Värderarsed gäller även för dessa, dock med undantag för kravet på en oberoende ställning. Värdeutlåtanden som upprättas av intern auktoriserad värderare utgör alltid en intern värdering.

 

Syftet med att möjliggöra en auktorisation av interna värderare är att möjliggöra för auktoriserade medlemmar att behålla sin auktorisation i samband med karriärsbyten samt för att erbjuda företag och myndigheter möjligheten att påvisa kvalitén hos de internt framtagna värderingarna.

 

UTBILDNINGSKRAV FÖR AUKTORISATION?

För att bli auktoriserad värderare krävs, beroende på typ av auktorisation:

 1. Masterexamen eller kandidatexamen med fastighetsekonomisk, fastighetsrättslig och byggtekniskt innehåll.
 2. Minst tre års vitsordad praktisk erfarenhet av värdering, vid masterexamen alternativt minst fem års vitsordad praktisk erfarenhet av värdering, vid kandidatexamen, allt under ledning av auktoriserad värderare.
 3. Att värderaren är kontinuerligt verksam med värderingsfrågor
 4. Att värderaren upprätthåller en oberoende och självständig ställning i förhållande till beställare av värderingsuppdrag.
 5. Kontinuerlig vidareutbildning om nio dagar under en treårsperiod. 

                                                                                                                                                               

Utöver de fem grundläggande kraven ovan ska värderaren följa de regler om God värderarsed som antagits av Samhällsbyggarna.

 

Läs mer om regler för God Värderarsed här.

 

För att upprätthålla kompetensen hos de auktoriserade värderarna finns ett krav på obligatorisk vidareutbildning om nio dagar under en treårsperiod. Kravet gäller såväl oberoende som interna värderare.

 

ANSÖKNINGSHANDLIGAR

Information om auktorisationsansökan

Stadgar SFF

Auktorisationsansökan

Auktorisationsansökan intern värderare

 

Skicka din ansökan till info@samhallsbyggarna.org eller till

 

Samhällsbyggarna

Glasbruksgatan 36

116 20 Stockholm

 

STYRELSE FÖR SEKTIONEN FÖR FASTIGHETSVÄRDERING

Peter Palm, ordförande för sektionen för fastighetsvärdering

Anders Elvinsson, ledamot

Olle Wiklund, ledamot

Daniel Roos, ledamot

Jan Rosengren, kommittén för klanderärenden

Lars Haag, kassör 

Nina Warnquist, auktorisations kommittén 

Patrik Texell, kommittén för klanderärenden

Viktoria Tatti, marknadsföringskommittén och samverkanskommittén

  

 

VILL DU VETA MER - KONTAKTA OSS!

Om du har ytterligare frågor kring auktorisationen eller behöver hjälp att finna auktoriserade värderare, tveka inte att kontakta: 

 

Peterpalmliten (1)

 

 

   

    Peter Palm, ordf. Sektionen för Fastighetsvärdering: 

 

    peter.palm@samhallsbyggarna.org
    040-6657711

 

 

 

Sbloggliten (1)

 

 

 

   Samhällsbyggarnas kansli: 

 

   info@samhallsbyggarna.org