Samhällsbyggarnas årsmöte den 27 maj

Torsdag 27 Maj kl 15:00

 

Region: 

Plats: zoom

 

A ̊rsmo ̈te (8)

 

Samhällsbyggarnas medlemmar hälsas välkomna till årsstämma 

Datum: 27 maj 2021

Tid: 15-17

 

Liksom förra året kommer detta årsmöte att hållas digitalt via Zoom.

Anmälan görs till info@samhallsbyggarna.org senast den 25/5. Länk till årsstämman skickas ut den 26/5.

 

Dagordning:

1.   Val av ordförande och protokollförare vid mötet

2.   Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet

3.   Val av rösträknare

4.   Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

5.   Fastställande av föredragningslista

6.   Styrelsens årsredovisning

7.   Revisorernas berättelse

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.   Fråga om disposition av tillgängliga medel

10. Information om verksamhetsplan och budget för innevarande och kommande verksamhetsår

11. Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår

 

Årsmöteshandlingar:

Valberedningens förslag

Styrelsens årsredovisning

Revisorernas berättelse 

Inkomna motioner med styrelsens yttrande