Samhällsbyggarnas årsmöte den 27 maj

Torsdag 27 Maj kl 15:00

 

Region: 

Plats: 

 

A ̊rsmo ̈te (8)

 

Datum: 27 maj 2021

Tid: 15-17

 

Liksom förra året kommer detta årsmöte att hållas digitalt via Zoom.

 

Mer information, anmälan, länk och kallelse till årsmötet skickas senare. Då kommer valberedningens förslag, styrelsens årsredovisning, revisorernas berättelse och inkomna motioner med styrelsens yttrande samt eventuella övriga styrelseförslag finnas tillgängliga på samhallsbyggaren.org.

 

Information med länkar skickas också ut som mejl till de som angett e-postadresser.

 

Dagordning:

1.   Val av ordförande och protokollförare vid mötet

2.   Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet

3.   Val av rösträknare

4.   Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

5.   Fastställande av föredragningslista

6.   Styrelsens årsredovisning

7.   Revisorernas berättelse

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.   Fråga om disposition av tillgängliga medel

10. Information om verksamhetsplan och budget för innevarande och kommande verksamhetsår

11. Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår