Utbilda dig med Samhällsbyggarna!

Samhällsbyggarnas ledarskapsprogra, Ung ledare, är för samhällsbyggare som är unga i sitt ledarskap och som vill utvecklas ytterligare!

Photo -1538100573692-d 2d 3f 4cf 3595

 

Programmet syftar till att skapa ett kunskapsutbyte och ett utökat nätverk mellan personer i ledande positioner, experter samt ledande chefer i samhällsbyggnadssektorn. Genom kunskapsutbyte och ett brett nätverk kan Samhällsbyggarna bidra till framtidens hållbara samhälle.

 

Läs mer här!

___________________________________________________________________

Med utbildning från KTH!

 KTH_Logotyp _RGB_2013

 

 

KTHs populära kurs: Fastighetsvärdering och analys- läs mer och anmäl dig!

 

Samhällsbyggarna och KTH samarbetar kring vidareutbildningar för dig som är yrkesverksam. Som medlem i Samhällsbyggarna erbjuds du en bra rabatt på kurserna.

 

Fastighetsvärdering och analys 7.5 hp

Kursen vänder sig till dig som jobbar på bank, fastighetsbolag, som ofta kommer i kontakt med fastighetsvärderingar eller har som mål att själv kunna utföra eller granska värderingar av fastigheter.

____________________________________________________________________________

 

Med utbildning från STF Ingenjörsutbildning & BFAB

Samhallsbyggarna _STF_BFAB

Samhällsbyggarnas medlemmar får 10 % rabatt på alla utbildningar hos STF Ingenjörsutbildning & BFAB

 

Om STF/BFAB

 

Om STF Ingenjörsutbildning & BFAB

 

I nära samarbete med näringslivet utvecklar och erbjuder STF Ingenjörsutbildning kurser och utbildningar för yrkesverksamma i teknikdrivna företag. Föreläsarna är specialister med gedigen erfarenhet och stark förankring i näringslivet.

 

STF erbjuder kurser, seminarier, diplomutbildningar, certifieringsutbildningar och utbildningar som ger högskolepoäng. Förutom kunskapsöverföringen mellan föreläsare och kursdeltagare erbjuder STF en mötesplats där kursdeltagarna träffas och utbyter erfarenheter med kollegor i andra företag och branscher.

 

Dotterbolaget BFAB erbjuder ett brett utbud av öppna och företagsanpassade utbildningar för yrkesverksamma inom bygg- och fastighetsbranschen. Föreläsarna kommer från näringslivet och har lång erfarenhet inom sina respektive områden.

 

Läs mer om STF Ingenjörsutbildning & BFAB och anmäl dig till utbildningarna här!

 

Ange kod: Samhällsbyggarna

 

Rabatten går ej att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

 

Diplomerad byggprojektledare

Vår kvalificerade projektledarutbildning är anpassad och framtagen till dig som är eller är på väg in i rollen som projektledare för byggprojekt. Den ger dig förutsättningarna att driva ditt byggprojekt effektivt och framgångsrikt. Vi dyker ner i projektets olika skeden och går igenom vad du som projektledare särskilt bör tänka på i respektive fas. Under 10 dagar, uppdelade på 5 block får du verktyg och metoder som vässar planeringen och genomförandet av dina projekt. Du har också möjlighet att bygga upp ett unikt nätverk i de övriga kursdeltagarna, ett nätverk som du kan ha nytta av i hela ditt yrkesliv. Efter genomförd utbildning har du möjlighet att skriva ett prov som vid godkänt resultat ger dig ett diplom.

 

Läs mer här!

 

 

Entreprenadjuridik för projektering, anbud, upphandling och byggande

Fördjupa dina kunskaper inom entreprenadjuridik! Kursen bygger på AB 04 och berör samtliga steg i byggprocessen. Förutom en grundlig genomgång av AB 04:s praktiska tillämpning får du också lära dig om ABT 06 och ABK 09. Upplägget varvar teori med praktik under handledning av erfarna jurister. En heltäckande utbildning för dig inom bygg- och fastighetsbranschen.

 

Läs mer här!

  

____________________________________________________________________________

 

 

Med utbildning från Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

SSESBL Företagsledning Bygg och fastighet 2018

Programmet vänder sig till dig som har en högre chefsbefattning inom bygg- och fastighetssektorn. Dynamiken och erfarenhetsutbytet i programmet stärks av en medveten spridning av deltagarna med avseende på roller och funktioner: t. ex. fastighetsägare, entreprenörer och leverantörer. Viktigast är att du vill få nya perspektiv på ledarskap och affärsutveckling, och vill utveckla dig både professionellt och personligt.

____________________________________________________________________________

 

 

 

Med utbildning från Studia!

Studia Logo Cmyk

 

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar.

 

Kurs- och konferensprogrammen utformas i nära samråd med dig som yrkesverksam, och därmed säkerställer vi att du får den kunskap som du behöver för att kunna utveckla dig och din verksamhet på bästa sätt. Vi samarbetar alltid med de mest kunniga och pedagogiska föreläsarna. Efter våra utbildningar ska du ha fått ny kunskap och praktiska verktyg som du direkt kan använda i ditt fortsatta arbete.

 

Som medlem i Samhällsbyggarna får du 10% rabatt på Studias utbildningar, uppge kod Samhällsbyggarna i din anmälan för att ta del av rabatten. Rabatten går inte att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

 

Läs mer om Studias utbildningar och boka din plats här

 

Detaljplanering i praktiken, 29-30 januari 2019, Stockholm

Under denna kurs får du kunskap om hur den kommunala kontexten påverkar ditt arbete som planförfattare, så att du kan arbeta både effektivt och rättssäkert. Du ökar även din kunskap om hur du arbetar tillsammans med politiker, byggaktörer och medborgare under planarbetet samt hur du samordnar ditt arbete med övriga kommunala förvaltningar för att skapa förutsättningar för ett snabbare och enklare plangenomförande. Utbildningen vänder sig till dig som är ny som planerare i kommunen eller arbetar som konsult. 

Läs mer om kursen här 

 

 

Platsspecifika riktvärden vid riskbedömning av förorenade områden - Hur tillämpas Naturvårdsverkets beräkningsverktyg i förorenade områden platsspecifikt i praktiken? 6-7 december 2018, Stockholm  

Under denna kurs får du kunskap om när platsspecifika riktvärden kan användas och vilka avsteg från de generella riktvärdena som kan godkännas i olika situationer vid förändrad markanvändning i förorenade områden. Vi går även igenom hur tillsynsmyndigheten ska arbeta när platsspecifika riktvärden används vid riskbedömning, från tidig planering av masshantering och egenkontroll till uppföljning och slutrapportering. 

Läs mer om kursen här

 

 

Miljökvalitetsnormer för vatten vid fysisk planering, 30-31 januari 2019, Stockholm

Under denna kurs får du viktig kunskap om vad miljökvalitetsnormer för vatten är och hur du strukturerat och målinriktat arbetar med vattenfrågor i hela planprocessen för att säkra att MKN för vatten verkligen följs.

Du får en tydlig genomgång av de viktigaste delarna som du behöver ha kunskap om för att kunna hantera vattenfrågor korrekt i hela planprocessen och därmed bidra till att miljömålen för vatten i Sverige nås!

Läs mer om kursen här

 

 

Kulturmiljövärden vid stadsutveckling, 6-7 februari 2019, Stockholm 

Många städer och tätorter i landet växer nu snabbt, vilket innebär att ny bebyggelse och infrastruktur ofta planeras och utvecklas i centrala och kollektivtrafiknära lägen, där redan befintlig bebyggelse finns. I dessa förtätningsprojekt ställs ofta exploateringsintresset mot intresset av bevarandet av natur – och kulturmiljövärden. Frågorna kring hur man ska vikta de olika intressena för att skapa balans mellan utveckling och bevarande kommer ofta upp tidigt i processen.

  

Under denna kurs får du viktig kunskap om hur du arbetar med stöd i PBL för att bevara och utveckla bebyggelse i kulturhistoriskt intressanta miljöer. 

Läs mer om kursen här

 

Bygglovsbefriade åtgärder, 26-27 mars 2019, Stockholm

Under denna kurs stärker du din kompetens om bygglovsbefriade åtgärder för att kunna handlägga dessa ärenden både korrekt och rättssäkert! Under kursen går vi igenom de åtgärder som är bygglovsbefriade med fokus på de delar där det har visat sig finnas störst tolkningsutrymme. Du får viktig kunskap om vilka villkor som ska vara uppfyllda för att dessa åtgärder ska vara bygglovsbefriade och hur lagstiftningen ska tolkas i praktiken.

Läs mer om kursen här 

 

Juridiskt hållbara villkor i Markanvisningsavtal, 1-2 april 2019, Stockholm

Under denna kurs fördjupar du dig kring hur du upprättar avtal som både kommun och byggherren ser fördelar med, samtidigt som du uppfyller de mål kommunen ställer på utvecklingen av marken, kring till exempel utformning och gestaltning av den nya bebyggelsen, varierade upplåtelseformer samt utbyggnadstakt.

Läs mer om kursen här

 

 

 

Hantering av schaktmassor i exploateringsprojekt, 9-10 april 2019, Stockholm

 

Under denna kurs får du vägledning i hur lagstiftningen gällande schaktmassor ska tolkas och tillämpas i praktiken, så att du med ökad säkerhet kan handlägga ärenden som rör schaktmassor. Du lär dig hur du strategiskt och metodiskt arbetar med provtagning av massor för att kunna bedöma risker vid återvinning av schaktmassor. Dessutom får du viktig kunskap om hur du kan öka kontrollen över uppgrävda massors transportkedja och slutdestination.

 

Läs mer om kursen här

 

 

Miljöbedömning av planer och program, 14-15 maj 2019, Stockholm

Sedan 1 januari 2018 finns det ett nytt 6 kapitel om miljöbedömningar i miljöbalken. Det nya kapitlet har en helt ny struktur och innehåller flera nya begrepp och lagändringen har också medfört vissa följdändringar i PBL. Ett av syftena med miljöbalkens nya 6 kapitel är att säkerställa att miljöaspekter integreras i hela planprocessen för att en hållbar utveckling ska kunna främjas.

 

Under denna kurs får du viktig kunskap om nyheterna i lagstiftningen rörande miljöbedömning av planer och program och hur den nya lagstiftningen ska tillämpas i praktiken. Dessutom får du kunskap om hur arbetet med miljöbedömning av planer och program kan organiseras för att kunna följa den nya lagstiftningen och skapa goda förutsättningar för nå uppsatta miljömål.

Läs mer om kursen här

 

 

Strandskydd, 21-22 maj 2019, Stockholm

Under denna kurs får du kunskap om hur du rättssäkert och effektivt tillämpar strandskyddslagstiftningen i ditt dagliga arbete. Vi går igenom vad som är förbjudet inom strandskyddsområden och hur förbudsreglerna ska tolkas i praktiken utifrån gällande rättspraxis. Under kursen får du dessutom kunskap om vad som krävs för att bevilja dispens eller upphäva strandskyddet och hur du utvärderar om de särskilda skäl som har angetts verkligen är dispensgrundande.

Läs mer om kursen här

   

 ____________________________________________________________________________

 

Med utbildning från Vesterlins!

 

Vesterlins 3[1]

 

 

 

Vesterlins erbjuder en lång rad kurser och utbildningar inom det fastighetsrättsliga området. Det är dels rena fördjupningskurser för dig som är van att arbeta med de juridiska frågorna och vill fördjupa dig, dels mer grundläggande introduktionskurser för dig som kommer i kontakt med juridiken kring fastigheter och vill få en stabil bas. 

 

Som medlem i Samhällsbyggarna får du 10% rabatt på Vesterlins utbildningar, uppge kod Samhällsbyggarna i din anmälan för att ta del av rabatten. Rabatten går inte att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

 

Läs mer om våra utbildningar här

 

 

 

 

 

 ____________________________________________________________________________

 

Med utbildning från Brandskyddsföreningen!

 

Brskfr

 

Byggnadstekniskt brandskydd

 

Brandskydd _Boverkets _byggregler 

Vid alla byggen finns det lagar och regler att ta hänsyn till. Boverkets byggregler reglerar vilka regler som gäller för just dig.

Oavsett vilken roll du har inom byggsektorn kommer du att komma i kontakt med frågor kring brandsäkerhet. På Brandskyddsföreningen har vi utbildningar inom byggnadstekniskt brandskydd för dig som exempelvis är fastighetsägare, byggherre, projektledare eller projektör av brandskyddsinstallationer.

Läs mer om våra utbildningar:

 

Brandskydd i Boverkets Byggregler

 


Brandskyddsprojektering

 

 

Brandskydd på byggarbetsplatser

 


Anläggningsskötare sprinkler

 


Brandlarmsregler

 

 

 

Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt _brandskyddsarbete

Alla organisationer ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Det innebär att du metodiskt ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla i organisationen har den kunskap och det material som är nödvändigt.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ledningen har det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal är viktiga medarbetare i sammanhanget.

Dagens krav enligt lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2 § anger i princip att ansvaret för förebyggande brandskydd faller direkt på ägaren eller nyttjanderättshavaren av en byggnad eller anläggning.

På Brandskyddsföreningen har vi utbildningar inom systematiskt brandskyddsarbete. Läs mer om våra utbildningar:   

 

Brandskyddsledare

 


Brandskyddskoordinator

 


Systematiskt brandskyddsarbete

 


Utrymningslarm med talat meddelande

 

 

Utrymning

Las _och _utrymningsvagar 

Det ska vara lätt att ta sig ut vid en nödsituation men svårt för obehöriga att ta sig in. Vill du hitta lösningar för din verksamhet i syfte att hantera balansgången mellan intrångsskydd och utrymningsmöjligheter har vi på Brandskyddsföreningen en utbildning för dig.Läs mer om utbildningen:


Lås och utrymningsvägar