people (4) 

 

Läget i föreningen Samhällsbyggarna

 

Det gångna året visar på ett stort ekonomiskt underskott. Styrelsen bedömer att det hänger ihop med nya trender och förändringar i hur våra medlemmar och målgrupp i övrigt prioriterar sina engagemang. Vi ser att möten, arbetssätt och nätverkande sker på nya sätt. Det gör att vi behöver ompröva vårt sätt att fungera så att Samhällsbyggarna kan följa med i och t o m vara i framkant av den utveckling som sker och även framöver utgöra en viktig pusselbit i medlemmarnas yrkesliv. 

 

Utifrån det vikande ekonomiska resultatet har styrelsen tillsammans med VD från i hösten arbetat med att identifiera möjligheter att kortsiktigt sänka våra kostnader. Vi har nyligen haft ett styrelsemöte och en strategidag där både kostnadsbesparingar och intäkthöjande åtgärder diskuterats och en del omedelbara åtgärder beslutats. Arbetet bedrivs förutom på styrelsemöten i olika arbetsgrupper. 

 

Tidigare överskott från Samhällsbyggnadsdagarna har förbytts mot ett mindre underskott, överskott från utbildning i samarbetet med KTH har halverats och annonsförsäljningen har sjunkit liksom antalet medlemmar och medlemsintäkter. Sammantaget är prognosen för 2019 ett underskott på drygt en halv miljon också efter försäljning av tillgångar i form av fonder i Nordea som gett reavinst och likviditetstillskott. 

 

Styrelsen arbetar med att ta fram en ny strategi för vår verksamhet. Vi utgår från att tidigare intäktskällor inte kommer att generera samma intäkter som under 2017 och 2018. Under 2020 och inför 2021 behöver vi ompröva vår position, profil och arbetssätt i den omvärld vi har att verka i. Vi fokuserar på de verksamheter som bedöms ha förutsättningar att ge ökade intäkter och skära bort de som inte gör det. Vi behöver göra om Samhällsbyggnadsdagarna även om upplägget i stort är låst även för 2020. I samband med att vi söker ny VD ser vi också över sättet att administrera föreningen och ta fram en beskrivning av hur VD och styrelsen kan bidra till att än bättre uppfylla föreningens syften med en hållbar ekonomi i grunden. 

 

Dag Björklund 

Ordförande

 

Handlingar:

Kommentarer till alternativ budget med anledning av Corona

Reviderad budget 2020 och 2021 t o m april  

 

 

Photo by Jacek Dylag on Unsplash