Samhällsbyggarna kallar till extra möte 6 maj

Ska ̈rmavbild 2021-04-23 Kl . 10.28.49

 

 
Samhällsbyggarnas medlemmar kallas till ett extra möte torsdag den 6 maj 2021 kl 16.00 via Zoom.

Det extra mötet kommer bara att behandla en fråga, nämligen val av ny revisor. Anledningen till detta beskrivs nedan.

För att anmäla intresse att närvara och för att erhålla länk till Zoom maila: info@samhallsbyggarna.org


Bakgrund:
På årsmötet 2020 valdes följande autoriserade revisorer:
•Auktoriserad revisor –Jens Karlsson, EY, (omval)
•Auktoriserad revisor, suppleant –Jeff Erici, EY, (omval)

Under året meddelade emellertid vår revisionsfirma EY att de, efter en strategisk översyn, valt att kliva av uppdraget som revisor för Samhällsbyggarna.

Styrelsen valde då att ta in tre offerter från olika revisionsbyråer och välja den mest lämpliga. Styrelsen gick vidare med Allegretto revision AB med Micaela Karlström, Auktoriserad revisor, och Lars Erik Engberg Auktoriserad revisor, suppleant.

För att inte göra avsteg från stadgarna och för att säkerställa att revisionen och det ordinarie årsmötet kan förlöpa på ett önskvärt sätt kallar styrelsen till ett extra möte för val av ny revisor.

-------

Föredragningslista:
Val av ordförande och protokollförare vid mötet
Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Val av rösträknare
Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
Fastställande av föredragningslista
Val av ny auktoriserad revisor och revisorssuppleant

Styrelsens förslag:
•Auktoriserad revisor –Micaela Karlström, Allegretto revision AB, (nyval)
•Auktoriserad revisor, suppleant –Lars Erik Engberg, Allegretto revision AB, (nyval)

Mötets avslutande

-------

Vid extra möte har varje medlem en (1) röst. Röstning sker öppet och beslut fattas med enkel majoritet.

Väl mött!
/Samhällsbyggarna

 

Publicerat: Fredag 23 April