Kurs: Studia - Dagvatten i detaljplanering 22 - 23 april 2020, Stockholm

Studia dagvatten 

 

Hur ska dagvattenfrågan lösas i detaljplanearbetet? Vi behöver nu planera för ökade vattenflöden och för att uppnå god vattenstatus i recipienten, vilket ställer nya krav kring fördröjning och rening av dagvattnet. Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du kan arbeta för att lösa dagvattenfrågan i detaljplanearbetet, så att de föreslagna dagvattenlösningarna verkligen genomförs i byggprojektet och att driften av dagvattenanläggningarna säkerställs.

 

Dagvattenhanteringen är en svår fråga att hantera i de flesta detaljplaner, då den ökade mängden rinnande vatten påverkar såväl planområdet som omgivningen och recipienten. Finns inte dagvattenlösningar på plats som är rätt dimensionerade, riskerar fastigheter att översvämmas och vattenkvaliteten att försämras i recipienten.

 

Dagvatten innehåller alltid föroreningar, och det ställs nu högre krav kring fördröjning och rening av dagvattnet vid exploatering, på grund av ökade flöden och skärpta vattenkvalitetsmål. Det innebär att du som arbetar med detaljplanering behöver ha god kunskap om hur du arbetar med att lösa frågan om dagvatten, så att fastigheter inte riskerar att översvämmas och vattendragen inte belastas av exploateringen.

Vem har ansvaret för att ta hand om dagvattnet? På vilket sätt och var ska dagvattnet omhändertas? Hur reglerar du detta ansvar i detaljplanen och skapar utrymme för dagvattenlösningarna i planen? Och inte minst, hur arbetar du för att säkerställa att dagvattenlösningarna som föreslås i dagvattenutredningen även blir verklighet i byggprojektet?

 

Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du hanterar dagvattenfrågan i detaljplanering, och du får fördjupa dig kring:

 

  • Hur lagstiftningen för dagvattenfrågor ser ut vid planering och byggande, och hur kravet kring god vattenstatus och MKN för vatten påverkar detaljplanearbetet
  • Hur du blir en bra beställare av dagvattenutredningar så att dagvattenlösningarna som föreslås även går att genomföras i byggskedet
  • Hur olika öppna gröna dagvattenlösningar ser ut, dimensioneras och förvaltas samt när de passar att användas
  • Hur du reglerar dagvattenfrågor i plankartan med lagliga och lämpliga planbestämmelser
  • Hur du arbetar för att de föreslagna dagvattenlösningarna verkligen genomförs i byggprojektet och hur driften av dagvattenanläggningarna säkerställs.

 

Målgrupp:

Kursen riktar sig till dig som arbetar med hantering av dagvattenfrågor vid detaljplanering, som till exempel planarkitekt, VA-ingenjör, exploateringsingenjör och miljöstrateg. Även andra som arbetar inom kommunen, på länsstyrelsen eller som konsult är välkomna till kursen.

 

Datum:

22–23 april 2020, Stockholm

 

Plats:

Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

 

Pris:10 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.

 

Som medlem i Samhällsbyggarna får du 10% rabattpå utbildningen, uppge kod Samhällsbyggarna i din anmälan för att ta del av rabatten. Rabatten går inte att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

 

Kursledare: 

Anna Marcusson
Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Regioner

Hannes Öckerman
Civilingenjör inom miljö- och vattenteknik och miljökonsult, WRS

Carl-Gustaf Hagander
Arkitekt SAR/MSA och tidigare tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen

Irina Persson
Utredningsingenjör dagvatten, Uppsala vatten

Thomas Blomqvist
Landskapsarkitekt och projektledare inom anläggning, Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun

 

Läs mer om kursen här 

 

Publicerat: Fredag 17 Januari