Samhällsbyggarnas yttrande Citylab

nyhet remiss

Photo by Charles Forerunner on Unsplash

 

 

Remissvar SGBC – Citylab

 

Samhällsbyggarna är en förening för dig som är engagerad i att utveckla, bygga och förvalta vårt framtida samhälle. Vi är en branschövergripande ideell nätverksorganisation med cirka 5 000 medlemmar. Vad som gör Samhällsbyggarna unika är vår bredd med spetskompetenser inom samhällsbyggnadsområdets alla delar.

 

Generella synpunkter

Vi anser att annullering av ursprungsgarantier för el inte ska godtas som miljöåtgärd i Citylab. Denna brist bör även åtgärdas i NollCO2 och Miljöbyggnad, vars nuvarande regler premierar annullering av ursprungsgarantier för el.

 

Samhällsbyggarnas remissvar avgränsas till den del som avser extra poängsättning i Citylab av ursprungsmärkt el (”grön el”). Vi anser att en sådan poängsättning leder fel och riskerar att påverka trovärdigheten för SGBC:s i övrigt ambitiösa arbete medCitylab. Annullering av ursprungsgarantier för el kan inte och ska inte accepteras som åtgärd för att minska klimatpåverkan. I EU-kommissionens direktiv om energiprestanda (2010/31/EU) ligger fokus på minskning av klimatpåverkan men där godtas inte annullering av ursprungsgarantier.

 

Utbyggnaden av förnybar elproduktion i Europa drivs av olika styrmedel och stödsystem, bland annat elcertifikatsystemet. Systemet för ursprungsmärkning av el är konstruerat för att möjliggöra konsumentdriven utveckling på frivillig basis. Men de implementerade stöden för förnybar el är så kraftfulla att systemet för ursprungsmärkning av el i praktiken blir verkningslöst. Detta gör att köp av grön el som verifieras med ursprungsgarantier i praktiken enbart innebär en omfördelning av statistik som inte påverkar utvecklingen av energisystemet.

 

En annan generell reflektion från Samhällsbyggarnas sidaavseende Citylabär att systemet enbart ska premiera åtgärder som byggherren har rådighet över.

 

Elcertifikatsystemet finns redan

Alla svenska kunder betalar redan elcertifikattillägg. Debitering sker via kundernas elräkningar, och elcertifikattillägget är till för ökade investeringar i förnybar elproduktion, som till exempel utbyggnad av vindkraft. Att då försöka öka andelen grön el genom att lägga på kundens elpris utöver det befintliga elcertifikatsystemet anser vi fel.

 

SGBC;s argument för köp av grön el är att när efterfrågan på grön el är större än tillgången så ökar trycket på utbyggnad av till exempel vindkraftsel och att man ”sätter press” på elleverantören. Så är dock inte fallet. Det är både billigt och enkelt för el-leverantören att införskaffa och annullera ursprungsgarantier åt fastighetsägaren. Dessutom är det fastighetsägaren som står för alla kostnader. SGBC hävdar att man i förslaget måste godta annullering av ursprungsgarantier i och med att systemet för ursprungsmärkning av el finns reglerat i lag. Lagen om ursprungsgarantier av el reglerar dock enbart hur producenter och leverantörer av el ska agera, den reglerar inte hur ursprungsgarantier ska, får eller bör användas av el-användarna.

 

Om efterfrågan på grön el skulle vara större än tillgången kan konsekvenserna istället lika gärna bli högre elpriser, så fungerar marknadskrafterna. Om elbolagen hade haft någon form av egen avsättningsfond för grön el till nya vindkraftverk skulle kanske SGBC:s resonemang bli mera trovärdigt. Den miljönytta grön el gör när certifikatsystemet finns är marginell. 

 

När SGBC tillgodoräknar värdet av ursprungsgarantier i sina certifieringssystem får byggnaden ett högre betyg i teorin men det förändrar ingenting i praktiken, varken sig på kort eller lång sikt. Annullering av ursprungsgarantier ökar inte mängden förnybar el. Annullering av ursprungsgarantier minskar inte heller utsläppen av växthusgaser.

 

Elbolagens erbjudande av grön el behöver stå på en stadigare teoretisk grund

I Sverige använder till exempel flera elbolag miljöargumentet ”köp grön el” i sin marknadsföring för att anknyta till företags och kunders klimatansvar och känslor. Det förekommer sannolikt att företag köper ”grön el” i god tro för att framstå som ett företag som värnar om klimatet och för att höja statusen på sina årsredovisningar.Av den svenska elproduktionen är redan 98 procent koldioxidfri. Alla kunder får redan dessa ”gröna elektroner” i sina eluttag oavsett vilket val som görs. Grön el kan produceras i kraftvärmeverk med biomassa, sol, vind och vatten. Kärnkraften som i driftskedet också är koldioxidfri kommer att avvecklas i den takt som politikerna har beslutat när kärnkraften av ålders- och lönsamhetsskäl fasas ut.

 

Åtgärd utan verkan men med kostnad

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att använda den av SGBC föreslagna formen av ”grön el” påverkar,såvitt vi känner till, inte utsläppen av koldioxid vare sig i Sverige eller i Europa. Det finns i dag ett överskott på cirka 300 TWh gröna attribut i Europa. Sveriges överskott av koldioxidfri el kan med fördel i första hand exporteras till kontinenten för att på detta sätt skapa förutsättningar till minskade utsläpp av koldioxid från kolkondensverk. Överföringskapaciteten av el håller på att byggas ut, men utgör dock fortfarande ett hinder.

 

Stockholm den 10 maj 2019

 

 

Sara Haasmark                                                           Olle Hansson    

Vd för Samhällsbyggarna                                          Ordförande för Sektionen för Miljö/Hållbar utveckling 
Samhällsbyggarna

 

 

Remissversion Certifiering av stadsdelar Citylab 

 

Samhällsbyggarnas yttrande 2019-10-05 Citylab

 

Publicerat: Fredag 10 Maj