Kurs: Plankarta och planbestämmelser

Studia -Plankarta -och -planbestammelser (4)

 

Plankarta och planbestämmelser 

22–23 oktober 2019, Stockholm

 

Under denna kurs fördjupar du dig kring hur du utformar plankartan och reglerar med planbestämmelser, för att uppnå syftet med planen samtidigt som detaljplanen blir juridiskt hållbar - och inte minst praktiskt genomförbar. Du ökar din säkerhet kring hur du balanserar allmänna intressen mot enskilda intressen och formar plankartan med rätt anpassade planbestämmelser som bidrar till ett enklare genomförande av detaljplanen och ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande.

 

Kursen ger dig kunskap om hur du arbetar för att utforma en plankarta med planbestämmelser som på ett ändamålsenligt sätt reglerar den framtida användningen av allmän plats, kvartersmark och vattenområden. Vi fördjupar oss kring hur du hanterar svåra frågor och vanliga problem i planen, som till exempel dagvattenhantering, strandskydd, byggrätt, detaljeringsgrad, höjdsättning och gestaltning. Du får även ökad kunskap om hur du säkerställer ett enklare och effektivare plangenomförande, genom reglering av frågorna kring fastighetsindelning, fastighetsbildning, huvudmannaskap och genomförandetid.

 

Efter detaljplanen vinner laga kraft blir den ett arbetsverktyg för bygglovshandläggarna, och planbestämmelserna ska ge stöd och underlätta bygglovgivandet så att syftet med planen kan uppnås. Du kommer under kursen även öka din förståelse för hur en bygglovshandläggare använder detaljplanen och vad du behöver tänka på vid utformningen av plankartan och val av planbestämmelser.

 

Under kursdagarna varvas föreläsning med diskussioner i gruppen. Du har möjlighet att i förväg skicka in dina egna frågor som du gärna vill få belysta under kursen. Mejla till info@studia.se senast 2 veckor före kursstart.

 

 

Ur kursens innehåll:

  • Utformning av plankartan i enlighet med 4 kap PBL – vad ska du reglera och vad kan du reglera?
  • Hur balansera enskilda intressen mot allmänna intressen?
  • Hur reglerar du med planbestämmelser för att lösa olika frågor i detaljplanen, som dagvattenhantering, strandskydd, byggrätt, höjdsättning och gestaltning?
  • Hur säkerställer du ett enklare och effektivare plangenomförande, genom reglering av frågorna kring fastighetsindelning, fastighetsbildning, huvudmannaskap och genomförandetid?
  • Vilka miljöfrågor går att reglera genom planbestämmelser?
  • Hur skapa förutsättningar i plankartan för en tydlig och enkel lovgivning? Så tolkas lagakraftvunnen detaljplan i bygglovskedet
  • Hur ska detaljplanen utformas så den kan vara ett tydligt underlag för tillsyn?
  • Vad säger domstolen? Lär av rättsfallen


Målgrupp:

Kursen riktar sig till dig som arbetar som planförfattare i kommunen eller arbetar som konsult, och som har erfarenhet av arbetet med detaljplanering.

 

Datum:

22–23 oktober 2019

 

Plats:

Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Pris: 10 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, lunch och för- och eftermiddagsfika. Som medlem i Samhällsbyggarna får du 10% rabatt på utbildningen, uppge kod Samhällsbyggarna i din anmälan för att ta del av rabatten. Rabatten går inte att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

 

Kursledare:

Gunnar Lunnergård, sakansvarig planarkitekt, Vaxholms stad

Carl-Gustaf Hagander, arkitekt SAR/MSA och tidigare tekniskt råd på Mark- och miljööverdomstolen

Mikael Spång, tillförordnad bygglovschef, Lidingö stad

 

Läs mer om kursen här 

 

Publicerat: Söndag 19 Maj