Kurs: Kulturmiljövärden vid stadsutveckling

Kultur (1)

 

 

Kulturmiljövärden vid stadsutveckling
Hur arbetar du med stöd i PBL för att bevara och utveckla bebyggelse i kulturhistoriskt intressanta miljöer?


26–27 september 2019, Stockholm

 

Många städer och tätorter i landet växer nu snabbt, vilket innebär att ny bebyggelse och infrastruktur ofta planeras och utvecklas i centrala och kollektivtrafiknära lägen, där redan befintlig bebyggelse finns. I dessa förtätningsprojekt ställs ofta exploateringsintresset mot intresset att bevara byggnader och andra kulturmiljövärden. Frågorna kring hur man ska vikta de olika intressena för att skapa balans mellan utveckling och bevarande kommer ofta upp tidigt i processen.

 

Under denna kurs ökar du din kunskap hur du arbetar med stöd i PBL för att bevara och utveckla bebyggelse i kulturhistoriskt intressanta miljöer.

 

Ur kursinnehållet:

 

  • Hur ska kommunen arbeta för att kunna ta hänsyn till kulturmiljövärden utan att hindra samhällsutvecklingen?
  • Vilka verktyg finns för att bevara och utveckla kulturarvet i bebyggelsemiljöer?
  • PBL-anpassade kulturmiljöunderlag – hur blir du en bra beställare?
  • Rivningsförbud och skyddsbestämmelser – när har fastighetsägare rätt till ersättning?
  • Kulturmiljöfrågor i detaljplanen – hur använder du f, k och q och utformar planbestämmelser som ger skydd?
  • Kulturmiljöfrågor i bygglovskedet – var går gränsen för hur mycket fastighetsägaren kan förändra en byggnad eller tomt?
  • Hur utveckla befintliga bebyggda miljöer ”varsamt”?
  • Hur motivera för politiker att värna om kulturhistoriska värden?
  • Aktuella rättsfall – vilka lärdomar går att dra?

 

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som hanterar kulturmiljöfrågor i kommunala plan- och byggprocesser, som t.ex. stadsarkitekt, planarkitekt, bygglovsarkitekt, kommunantikvarie och politiker som beslutar om plan- och bygglovsärenden.

Datum: 26–27 september 2018

Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Pris: 10 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, lunch och för- och eftermiddagsfika.

Som medlem i Samhällsbyggarna får du 10% rabatt på utbildningen, uppge kod Samhällsbyggarna i din anmälan för att ta del av rabatten. Rabatten går inte att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

Kursledare:

 

Carl-Gustaf Hagander, tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen

Anna Krus, byggnadsantikvarie, Tengboms arkitekter

Emina Kovacic, stadsarkitekt och stadsbyggnadschef, Karlshamns kommun

Läs mer om kursen här länk 

 

 

Publicerat: Söndag 10 Mars