Samhällsbyggarnas årsmöte 2022

Tisdag 31 Maj kl 17:00

 

Region: 

Plats: Digitalt via Zoom

 

A ̊rsmo ̈te (9)

 

Samhällsbyggarnas medlemmar hälsas välkomna till årsstämma 

Datum: 31 maj 2022

Tid: 17:00

 

Liksom förra året kommer detta årsmöte att hållas digitalt via Zoom.

Kallelse skickas också ut per mail till våra medlemmar.

Anmälan görs via denna länk.

 

Dagordning:

1.    Val av ordförande och protokollförare vid mötet

2.    Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet

3.    Val av rösträknare

4.    Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

5.    Fastställande av föredragningslista

6.    Styrelsens årsredovisning

7.    Revisorernas berättelse

8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.    Fråga om disposition av tillgängliga medel

10.    Information om verksamhetsplan och budget för innevarande och kommande verksamhetsår

11.    Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår

11a. Motion gällande medlemsavgifter

11b. Proposition, styrelsens förslag på medlemsavgifter 2023

12.    Fastställande av antalet styrelseledamöter

13.    Val av föreningens ordförande

14.    Val av styrelseledamöter

15.    Val av revisorer och revisorssuppleanter

16.    Val av ledamöter i besvärsnämnden/erna

17.    Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen

18.    Val av ledamöter i valberedningen

19.    Framställning från styrelsen eller enskild medlem

19.a Motion gällande medlemsmatrikel

20.    Övriga frågor

21.    Mötets avslutande

 

Årsmöteshandlingar:
(eventuella uppdateringar kan förekomma)

Styrelsens årsredovisning

Valberedningens förslag

Revisorernas berättelse
Inkomna motioner med styrelsens yttrande

Motion medlemsmatrikel
Motion medlemsavgifter
Medlemsavgifter 2023 styrelsens förslag

Verksamhetsinriktning

Budget