Extra möte för medlemmar i Samhällsbyggarna

Torsdag 17 Februari kl 17:00

 

Region: 

Plats: Zoom

 

Bästa medlemmar!

 

På årsmötet 2020 fördes en diskussion kring att slopa avgiftsreduceringen som ges till seniorer (medlem som fyllt 66 år). Detta främst som en del i arbetet att stärka föreningens ekonomi. Avgiftsreduceringen har inneburit att seniorer i stället för 650 kr betalat 350 kr. Styrelsen fick i uppdrag att till påföljande årsmöte presentera ett förslag. På årsmötet 2021 presenterades det nya förslaget som innebar att avgiftsreduceringen för seniorer skulle slopas från och med 2022. Detta bifölls av årsmötet.

 

Efter att medlemsavgiften för 2022 aviserats till medlemmarna har Samhällsbyggarnas kansli mötts av starka reaktionen från många seniorer som är missnöjda med och oförstående till höjningen av medlemsavgiften.

 

Styrelsen bedömde att man behövde agera snabbt på dessa reaktioner för att säkerställa att man fortsätter att vårda föreningens mest värdefulla resurs, medlemmarna, på bästa möjliga sätt. Styrelsen beslutade att ge anstånd att betala avgift till sista februari 2022 för de seniorer som ännu inte hade betalt sin avgift.

 

Styrelsen har vidare kommit fram till att frågan om medlemsavgift för 2022 bör prövas igen av medlemmarna varför styrelsen nu kallar till ett extra möte för att diskutera frågan torsdag den 17 februari kl 17.00 via Zoom.

 

Det extra mötet kommer bara att behandla en fråga, nämligen frågan om medlemsavgift för seniorer 2022.

 

För att anmäla intresse att närvara och för att erhålla länk till Zoom registrerar ni er via denna länk.

 

---------

 

Föredragningslista:
Val av ordförande och protokollförare vid mötet
Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Val av rösträknare
Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
Fastställande av föredragningslista
Medlemsavgift for seniorer 2022

 

Styrelsens förslag:
Länk till styrelsens proposition

Mötets avslutande

 

---------

 

Vid extra möte har varje medlem en (1) röst. Röstning sker öppet, via chattfunktionen i Zoom, och beslut fattas med enkel majoritet.Väl mött!
/Samhällsbyggarna