Kurs: Geoteknik som verktyg i planering och byggande 5–6 februari 2020 i Stockholm

Onsdag 5 Februari kl 09:00

 

Region: Sverige

Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm

 

studia (24) 

 

Hur utreda och hantera georisker i detaljplan och bygglov för säker bebyggelseutveckling?

Kommunen ansvarar för planeringen av en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, jord-, berg och vattenförhållandena samt risker för naturolyckor, översvämning och erosion. Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du utreder och hanterar georisker i detaljplan och bygglov för en säker bebyggelseutveckling.

 

Idag planerar vi allt oftare för bebyggelseutveckling på mark med komplexa förhållanden, vilket har ökat behovet av att utreda och hantera de geotekniska riskerna. I detaljplanen ska de geotekniska säkerhetsfrågorna klarläggas, och användningen av mark och vattenområden ska regleras på ett sådant sätt att hälsa och säkerhet inte äventyras. Klimatförändringarna med ökad nederbörd, höjda havsvattennivåer och höga flöden från vattendrag är ytterligare riskfaktorer att ta hänsyn till för en långsiktigt hållbar och säker bebyggelseutveckling. 

 

Vad behöver du ta reda på gällande georisker för att veta om marken är lämplig att bebygga? Vad är en tillräcklig utredning i detaljplaneskedet? Vilka frågor hanteras i bygglovskedet? Hur påverkar klimateffekterna markens lämplighet för byggnation? Var hittar du information och får tidigt kunskap om geotekniska risker och möjligheter i planområdet? Hur läser och förstår du en geoteknisk utredning? Vilka grundläggnings- och förstärkningsmetoder kan användas för att möjliggöra byggnation i områden med komplexa markförhållanden? 

Under kursen fördjupar vi oss kring dessa frågor, och vi varvar föreläsning med olika övningar i mindre grupper.

 

Efter kursen ska du som deltagare ha kunskap om:

  • Skillnaden mellan våra vanligaste jordars beteende samt ha en förståelse för hur det påverkar användningen av området
  • Veta hur du får fram information om förutsättningarna för byggnation i ditt område – källor till information
  • Förstå hur vatten påverkar förutsättningarna för byggnation
  • Kunna identifiera möjliga problem/möjligheter för ett givet område ur geotekniskt perspektiv
  • Veta vilka geotekniska handlingar som finns, deras status samt vad du ska förvänta dig att de innehåller
  • Veta vilka krav som finns relaterat till geoteknik
  • Ha en uppfattning om olika åtgärder som kan vidtas för att förbättra förutsättningarna i ett område
  • Ha en insikt i vad man bör tänka på vid upphandling av geoteknik

 

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar med plan- och byggfrågor i kommunen, t.ex. planarkitekt, bygglovhandläggare, gatuingenjör och mark- och exploateringsingenjör. Även andra som är intresserade är välkomna till kursen.

 

Datum: 5–6 februari 2020

 

Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm

 

Pris: 9 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.

 

Som medlem i Samhällsbyggarna får du 10% rabattpå utbildningen, uppge kod Samhällsbyggarna i din anmälan för att ta del av rabatten. Rabatten går inte att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

 

Kursledare: 

Gunilla Franzén
Teknisk doktor och expert inom geoteknik, GeoVerkstan

Håkan Garin
Civilingenjör och expert inom geokonstruktion, geoteknisk utredning och projektering, GeoVerkstan

Linda Axelsson
Planchef, Samhällsbyggnadskontoret,Trosa kommun

 

Läs mer om kursen här