För dig som vill ansöka om att bli auktoriserad fastighetsvärderare

Valkommen

 

Auktorisationen finns i tre kategorier

Småhus- och lägenhetsvärderare

Lantbruksvärderare

Fastighetsvärderare

 

Medlem som uppfyller kraven, med undantag för kravet om oberoende ställning § 15, kan ansöka om att bli auktoriserad intern värderare.


Innan du ansöker om auktorisation är det mycket viktigt att du själv bildar dig en uppfattning om din bakgrund uppfyller kraven för att få erhålla auktorisation. Varken kansliet eller styrelsen ger förhandsbesked utan hänvisar till den detaljerade beskrivning som finns att läsa i pdf-dokumenten nedan.

 

En förutsättning är också att sökande är medlem i Samhällsbyggarna. Du ansöker om medlemskap här.

 

De fyra grundläggande kraven för auktorisation är

Teorikravet § 12

Högskoleutbildning med ekonomisk, teknisk och annan relevant inriktning omfattande 3 - 3,5 års heltidsstudier. Utbildningskraven är olika för de tre kategorierna.

 

Praktikkravet § 13

Tre års vitsordad praktisk erfarenhet.

 

Aktualitetskravet §14

Värderaren ska vara kontinuerligt verksam med värderingsfrågor.

 

Oberoendekravet §15

Värderaren skall upprätthålla en oberoende och självständig ställning i förhållande till beställare av värderingsuppdrag.

 

Auktoriserade värderare har också åtagit sig att följa de regler för god värderarsed som antagits av Sektionen för fastighetsvärdering. Samtidigt krävs att man ansluter sig till en gemensam försäkring, som avser förmögenhetsskada till följd av fel eller försummelse vid värderingsverksamhet. För att upprätthålla kompetensen hos de auktoriserade värderarna har Samhällsbyggarna även ett krav på obligatorisk vidareutbildning om nio dagar under en treårsperiod.

 

 

Handlingar med information inför ansökan

Information om auktorisationsansökan

Stadgar SFF

Bilaga 1 till stadgarna

 

Ansökningshandlingar

Auktorisationsansökan

Auktorisationsansökan intern värderare

Blankett för sammanställning av teoretisk utbildning