Utbildningar

Vesterlins 3[1]

 

 

Vesterlins erbjuder en lång rad kurser och utbildningar inom det fastighetsrättsliga området. Det är dels rena fördjupningskurser för dig som är van att arbeta med de juridiska frågorna och vill fördjupa dig, dels mer grundläggande introduktionskurser för dig som kommer i kontakt med juridiken kring fastigheter och vill få en stabil bas. 

 

Som medlem i Samhällsbyggarna får du 10% rabatt på Vesterlins utbildningar, uppge kod Samhällsbyggarna i din anmälan för att ta del av rabatten. Rabatten går inte att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

 

Läs mer om Vesterlins utbildningar här

 

Vesterlins -Grundkurs fastighetsrätt 10-11 sept

fastighetsrätt

För dig som möter fastighetsrättsliga frågor

Du som arbetar med utveckling eller förvaltning av fast egendom ställs ofta inför olika typer av fastighetsrättsliga frågor. Det kan gälla exempelvis upplåtelse, överlåtelse, tillståndsfrågor eller hur fastigheter får användas. Genom att kombinera teori och praktik lägger den här kursen en stabil grund för din fastighetsrättsliga förståelse.

 

Kort om kursen

Kursen behandlar hur äganderätten till fast egendom kan förändras genom köp och fastighetsbildning samt hur de olika upplåtelseformerna fungerar. Vi går också igenom ett antal fastighetsrättsliga företeelser och tittar på hur du kan använda gällande lagstiftning för att nå dina syften.

 

Kursinnehåll

 

 • Fastighetsbegreppet
 • Olika sorters fastigheter och samfälligheter
 • Kort om vatten och fiske
 • Fastighetstillbehör, vad är fast egendom
 • Upplåtelse av fast egendom
 • Servitut
 • Arrende och andra nyttjanderätter
 • Fastighetsbildning, olika möjligheter
 • Tredimensionell fastighetsbildning
 • Gemensamhetsanläggning, att inrätta och ändra
 • Ledningsrätt
 • Köp av fast egendom, möjligheter och risker
 • Att skriva ett funktionellt köpekontrakt
 • Överenskommelse om fastighetsreglering
 • Relationen till grannar och grannelagsrätten
 • Allemansrätten
 • När någon olovligen nyttjar din fastighet, åtgärder

 

Kursens lärare

Barbro Julstad är teknologie doktor inom fastighetsrätt och har som lärare på KTH, fastighetsrättslig chef på lantmäteriet och deltagare i utredningar förvärvat en både bred och djup kunskap i ämnesområdet. Stora delar av kursinnehållet ligger inom ramen för de frågor som behandlas i hennes bok Fastighetsbildning och markanvändning.

 

Tomas Vesterlin är jurist och lantmätare med femton års erfarenhet av fastighetsrättsliga frågor från bland annat Lantmäteriet och justitiedepartementet.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till medarbetare på fastighetsbolag och förvaltningsbolag, kommuner, myndigheter, banker, mäklare, rådgivare och andra som i sitt arbete kommer i kontakt med olika typer av fastighetsrättsliga frågor.

 

Pedagogik

Kursen innehåller både teori, praktiska exempel och olika övningar där du får pröva att använda dina nya kunskaper. I kursmaterialet ingår bland annat boken Fastighetsbildning och markanvändning som skrivits av läraren Barbro Julstad.

 

Tid & plats

Nästa kurstillfälle är i Stockholm 10-11 sept 2019. Observera att kursen också ges som en del i Det fastighetsrättsliga programmet. För mer information om det se http://www.vesterlins.se/program

 

Kostnad

13 800 kr exkl. moms per deltagare.

 

Rabatterbjudande för medlemmar

Rabatt på 10 % för Samhällsbyggarnas medlemmar.

Ange kod Samhällsbyggarna vid bokning

Rabatten går ej att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

 

Läs mer och anmäl dig här!

 

Sagt om kursen

”Bra, kunniga och pedagogiska kursledare. Det var en lagom nivå på svårighetsgraden och jag lärde mig mycket." 

 

vesterlinskurs (1)

 

Arrende och partiell nyttjanderätt - stora kursen 19-20 nov 2019

Vad du bör veta om arrenden och andra nyttjanderätter

 

Ingen arrendeupplåtelse är den andra lik, men de utgår alla från samma grundläggande lagregler. För att upprätta och förvalta arrendeavtal behöver du ha kännedom om – och kunna tillämpa – dessa regler. 

 

Kursinnehåll
Vi går under kursen igenom hur du bör agera vid upplåtelse, förvaltning och avveckling av arrendeupplåtelser. Vi fördjupar oss i viktiga momenten och ser även till mer praktiska frågor. De partiella nyttjanderätterna behandlas översiktligt.

 

Kursen behandlar bland annat

 • Nyttjanderätt, vad det kan avse
 • Olika typer av nyttjanderätter och deras särdrag
 • Partiella nyttjanderätter
 • Att upprätta ett arrendeavtal
 • Formkrav vid arrende
 • Att omförhandla villkor
 • Förlängning och ändring av upplåtelse
 • Avgifter
 • Att säga upp ett arrende
 • Förverkande, när och hur?
 • Jordbruksarrende, anläggningsarrende, bostadsarrende och lägenhetsarrende
 • Överlåtelse av arrende
 • Arrendenämndsprocessen

 

Målgrupp
Kursen riktar sig främst till fastighetsbolag och förvaltare, privata fastighetsägare, kommuner, exploatörer, konsulter, advokater och andra som ofta kommer i kontakt med olika typer av arrendeupplåtelser.

 

Pedagogik
Kursen innehåller både teori, praktiska exempel, rättsfall och övningar där du får använda dina nya kunskaper.

 

Lärare
Emma Eriksson har arbetat med fastighetsrättsliga frågor på advokatbyrå i nio år. Hon arbetar framförallt med arrenden, fastighetsbildning och exploatering. Emma är flitigt anlitad som lärare och skribent.

 

Längd

Två dagar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 12 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris

13 800 kronor per deltagare, exklusive moms

 

Nästa tillfälle

19-20 nov 2019, Vasagatan 50, Stockholm

Läs mer här