Studia Logo Cmyk

 

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar.

 

Kurs- och konferensprogrammen utformas i nära samråd med dig som yrkesverksam, och därmed säkerställer vi att du får den kunskap som du behöver för att kunna utveckla dig och din verksamhet på bästa sätt. Vi samarbetar alltid med de mest kunniga och pedagogiska föreläsarna. Efter våra utbildningar ska du ha fått ny kunskap och praktiska verktyg som du direkt kan använda i ditt fortsatta arbete.

 

Som medlem i Samhällsbyggarna får du 10% rabatt på Studias utbildningar, uppge kod Samhällsbyggarna i din anmälan för att ta del av rabatten. Rabatten går inte att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

Läs mer om Studias utbildningar och boka din plats här 

 

 

Detaljplanering i praktiken- Hur arbetar du för en effektiv och rättssäker detaljplaneprocess? 17-18 september  2019, Stockholm

Denna kurs vänder sig till dig som är ny som planförfattare i kommunen eller arbetar som konsult, och som snabbt behöver få kunskap om hur den kommunala kontexten påverkar ditt arbete och tillämpningen av PBL, så att du kan arbeta både effektivt och rättssäkert. Du ökar även din kunskap om hur du arbetar tillsammans med politiker, byggaktörer och medborgare under planarbetet och hur du samordnar ditt arbete med övriga förvaltningar för att skapa förutsättningar för ett snabbare och enklare plangenomförande.

 

Läs mer om kursen här

 

 

Effektiv och rättssäker tillsyn enligt PBL 19-20 mars 2019, Stockholm

 

Under denna kurs får du viktig kunskap för att kunna bedriva både effektiv och rättssäker tillsyn enligt PBL. Under kursens första dag går vi igenom viktiga delar kring juridiken som reglerar tillsyn enligt PBL. Under kursens andra dag fokuserar vi på hur lagstiftningen ska tillämpas i praktiken och hur du utvecklar strategier och metoder för systematisk, effektiv och rättssäker tillsyn enligt PBL.

 

 

Läs mer om kursen här

 

 

Plankarta och planbestämmelser, 27-28 mars 2019, Stockholm

Under denna kurs fördjupar du din kunskap kring hur du utformar plankartan och reglerar med planbestämmelser, så att du uppnår syftet med planen, samtidigt som detaljplanen blir juridiskt hållbar – och praktiskt genomförbar.

 

Läs mer om kursen här

 

Juridiskt hållbara villkor i Markanvisningsavtal, 1-2 april 2019, Stockholm

Under denna kurs fördjupar du dig kring hur du upprättar avtal som både kommun och byggherren ser fördelar med, samtidigt som du uppfyller de mål kommunen ställer på utvecklingen av marken, kring till exempel utformning och gestaltning av den nya bebyggelsen, varierade upplåtelseformer samt utbyggnadstakt.

 

Läs mer om kursen här

 

Hantering av schaktmassor i exploateringsprojekt, 9-10 april 2019, Stockholm

Under denna kurs får du vägledning i hur lagstiftningen gällande schaktmassor ska tolkas och tillämpas i praktiken, så att du med ökad säkerhet kan handlägga ärenden som rör schaktmassor. Du lär dig hur du strategiskt och metodiskt arbetar med provtagning av massor för att kunna bedöma risker vid återvinning av schaktmassor. Dessutom får du viktig kunskap om hur du kan öka kontrollen över uppgrävda massors transportkedja och slutdestination.

 

Läs mer om kursen här

 

Miljöbedömning av planer och program, 14-15 maj 2019, Stockholm

Sedan 1 januari 2018 finns det ett nytt 6 kapitel om miljöbedömningar i miljöbalken. Det nya kapitlet har en helt ny struktur och innehåller flera nya begrepp och lagändringen har också medfört vissa följdändringar i PBL. Ett av syftena med miljöbalkens nya 6 kapitel är att säkerställa att miljöaspekter integreras i hela planprocessen för att en hållbar utveckling ska kunna främjas.

 

Under denna kurs får du viktig kunskap om nyheterna i lagstiftningen rörande miljöbedömning av planer och program och hur den nya lagstiftningen ska tillämpas i praktiken. Dessutom får du kunskap om hur arbetet med miljöbedömning av planer och program kan organiseras för att kunna följa den nya lagstiftningen och skapa goda förutsättningar för nå uppsatta miljömål.

 

Läs mer om kursen här

 

Strandskydd, 21-22 maj 2019, Stockholm

Under denna kurs får du kunskap om hur du rättssäkert och effektivt tillämpar strandskyddslagstiftningen i ditt dagliga arbete. Vi går igenom vad som är förbjudet inom strandskyddsområden och hur förbudsreglerna ska tolkas i praktiken utifrån gällande rättspraxis. Under kursen får du dessutom kunskap om vad som krävs för att bevilja dispens eller upphäva strandskyddet och hur du utvärderar om de särskilda skäl som har angetts verkligen är dispensgrundande.

 

Läs mer om kursen här

 

Platsspecifika riktvärden vid riskbedömning av förorenade områden - Hur tillämpa Naturvårdsverkets beräkningsverktyg i förorenade områden platsspecifikt i praktiken? 22-23 maj 2019, Stockholm

Under denna kurs ökar du din kunskap om när platsspecifika riktvärden kan användas och vilka avsteg från de generella riktvärdena som kan godkännas i olika situationer vid förändrad markanvändning i förorenade områden. Den andra kursdagen får du arbeta själv i beräkningsverktyget, och praktiskt öva på hur du tar fram platsspecifika riktvärden vid riskbedömning av förorenade områden, utifrån föroreningssituation och planerad markanvändning.

 

Läs mer om kursen här

 

Miljökvalitetsnormer för vatten vid fysisk planering

Kursen förhåller sig till de nya reglerna enligt proposition 2017/18:243, Vattenmiljö och vattenkraft.

 

Under denna kurs får du viktig kunskap om vad miljökvalitetsnormer för vatten är och hur du strukturerat och målinriktat arbetar med vattenfrågor i hela planprocessen för att säkra att MKN för vatten verkligen följs. 

 

Du får en tydlig genomgång av de viktigaste delarna som du behöver ha kunskap om för att kunna hantera vattenfrågor korrekt i hela planprocessen och därmed bidra till att miljömålen för vatten i Sverige nås!

 

Läs mer om kursen här