Studia Logo Cmyk

 

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar.

 

Kurs- och konferensprogrammen utformas i nära samråd med dig som yrkesverksam, och därmed säkerställer vi att du får den kunskap som du behöver för att kunna utveckla dig och din verksamhet på bästa sätt. Vi samarbetar alltid med de mest kunniga och pedagogiska föreläsarna. Efter våra utbildningar ska du ha fått ny kunskap och praktiska verktyg som du direkt kan använda i ditt fortsatta arbete.

 

Som medlem i Samhällsbyggarna får du 10% rabatt på Studias utbildningar, uppge kod Samhällsbyggarna i din anmälan för att ta del av rabatten. Rabatten går inte att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

Läs mer om Studias utbildningar och boka din plats här 

 

 

 

Kulturmiljövärden vid stadsutveckling
26 - 27 september 2019, Stockholm

Många städer och tätorter i landet växer nu snabbt, vilket innebär att ny bebyggelse och infrastruktur ofta planeras och utvecklas i centrala och kollektivtrafiknära lägen, där redan befintlig bebyggelse finns. I dessa förtätningsprojekt ställs ofta exploateringsintresset mot intresset att bevara byggnader och andra kulturmiljövärden. Frågorna kring hur man ska vikta de olika intressena för att skapa balans mellan utveckling och bevarande kommer ofta upp tidigt i processen.

 

Under denna kurs ökar du din kunskap hur du arbetar med stöd i PBL för att bevara och utveckla bebyggelse i kulturhistoriskt intressanta miljöer.

 

Läs mer om kursen här

 

 

Kommunens ansvar som väghållare, 23-24 oktober, Stockholm

Under denna kurs får du som arbetar med drift- och underhåll av gator och vägar en pedagogisk genomgång av lagstiftningen som reglerar kommunens ansvar som väghållare. Du får kunskap om hur lagstiftningen ska tolkas och tillämpas i praktiken. Under kursen blandas teori med en rad praktiska exempel och intressanta rättsfall som hjälper dig att bli säkrare i hur du ska tillämpa lagstiftningen i ditt dagliga arbete.

 

Läs mer om kursen här

 

 

Aktuella och vägledande rättsfall gällande tillämpning av PBL vid detaljplanering 16 september 2019, Stockholm

Under denna kursdag kommer Sven Boberg, chefsjurist på Göteborgs stads stadsbyggnadskontor, att gå igenom och analysera ett antal särskilt intressanta vägledande PBL-domar rörande detaljplaner från framförallt Mark- och miljööverdomstolen. Du får kunskap om hur domstolarna har resonerat och vilka lärdomar och slutsatser vi kan dra av domarna inför kommande planarbete.

 

Läs mer om kursen här

 

Plankarta och planbestämmelser 22-23 oktober 2019, Stockholm

Under denna kurs fördjupar du din kunskap kring hur du utformar plankartan och reglerar med planbestämmelser, så att du uppnår syftet med planen, samtidigt som detaljplanen blir juridiskt hållbar – och praktiskt genomförbar.

 

Läs mer om kursen här

 

Strategiska markförvärv - Hur arbeta som kommun med strategiska köp av fastigheter för ökad markberedskap vid stadsutveckling? 25-26 september 2019, Stockholm

 

Under denna kurs fördjupar du din kunskap kring hur kommunen kan arbeta för att skapa en ökad markberedskap och fortsätta utvecklas mot målen i översiktsplanen, även i ett förändrat marknadsläge. Vi fördjupar oss kring vilka juridiska verktyg som finns och olika praktiska strategier, med exempel från hur olika kommuner har valt att arbeta med strategiska markförvärv.

 

Läs mer om kursen här

 

Entreprenadjuridik -
vid drift och underhåll av gator och vägar - där kommunen är väghållare
20-21 november 2019, Stockholm

Kommunen har ett stort ansvar i att säkerställa god avtalsefterlevnad som beställare av entreprenadarbeten vid drift och underhåll av gator och vägar. Under denna kurs får du under pedagogisk ledning av advokat Christian Arnbom, praktisk tillämpbar kunskap om juridiken som reglerar samarbetet mellan beställare och entreprenör. Du lär dig hur du med stöd i lagstiftningen kan arbeta effektivt och strategiskt för att säkerställa god avtalsefterlevnad.

 

Läs mer om kursen här

 

 

Strandskydd, 26-27 november 2019, Stockholm

Under denna kurs får du kunskap om hur du rättssäkert och effektivt tillämpar strandskyddslagstiftningen i ditt dagliga arbete. Vi går igenom vad som är förbjudet inom strandskyddsområden och hur förbudsreglerna ska tolkas i praktiken utifrån gällande rättspraxis. Under kursen får du dessutom kunskap om vad som krävs för att bevilja dispens eller upphäva strandskyddet och hur du utvärderar om de särskilda skäl som har angetts verkligen är dispensgrundande.

 

Läs mer om kursen här

 

 

Detaljplanering i praktiken- Hur arbetar du för en effektiv och rättssäker detaljplaneprocess? 10-11 december  2019, Stockholm

 

Denna kurs vänder sig till dig som är ny som planförfattare i kommunen eller arbetar som konsult, och som snabbt behöver få kunskap om hur den kommunala kontexten påverkar ditt arbete och tillämpningen av PBL, så att du kan arbeta både effektivt och rättssäkert. Du ökar även din kunskap om hur du arbetar tillsammans med politiker, byggaktörer och medborgare under planarbetet och hur du samordnar ditt arbete med övriga förvaltningar för att skapa förutsättningar för ett snabbare och enklare plangenomförande.

 

 

Läs mer om kursen här