Studia Logo Cmyk

 

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar.

 

Kurs- och konferensprogrammen utformas i nära samråd med dig som yrkesverksam, och därmed säkerställer vi att du får den kunskap som du behöver för att kunna utveckla dig och din verksamhet på bästa sätt. Vi samarbetar alltid med de mest kunniga och pedagogiska föreläsarna. Efter våra utbildningar ska du ha fått ny kunskap och praktiska verktyg som du direkt kan använda i ditt fortsatta arbete.

 

Som medlem i Samhällsbyggarna får du 10% rabatt på Studias utbildningar, uppge kod Samhällsbyggarna i din anmälan för att ta del av rabatten. Rabatten går inte att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

 

Läs mer om Studias utbildningar och boka din plats här 

 

 

 

 

Detaljplanering i praktiken- Hur arbetar du för en effektiv och rättssäker detaljplaneprocess? 10-11 december  2019, Stockholm

 

Denna kurs vänder sig till dig som är ny som planförfattare i kommunen eller arbetar som konsult, och som snabbt behöver få kunskap om hur den kommunala kontexten påverkar ditt arbete och tillämpningen av PBL, så att du kan arbeta både effektivt och rättssäkert. Du ökar även din kunskap om hur du arbetar tillsammans med politiker, byggaktörer och medborgare under planarbetet och hur du samordnar ditt arbete med övriga förvaltningar för att skapa förutsättningar för ett snabbare och enklare plangenomförande.

 

Läs mer om kursen här

 

Markåtkomst vid exploatering i urban miljö och på landsbygd
11-12 december 2019, Stockholm

Under denna kurs fördjupar vi oss i juridiken som reglerar olika lösningar för markåtkomst som kommuner kan använda idag. Du får mer kunskap om hur lagstiftningen tolkas genom aktuella rättsfall, från exploateringsprojekt i både stora och mindre kommuner. Efter kursen ska du känna till aktuell rättspraxis kring expropriation och egendomsskydd, samt vilka möjligheter kommunen har för att agera i olika situationer för markåtkomst, vid exploatering i urban miljö och på landsbygd.

 

Läs mer om kursen här

 

 

Juridiskt hållbara villkor i Markanvisningsavtal
4 februari 2020, Stockholm

 

Under denna kurs fördjupar du dig kring hur du upprättar avtal som både kommun och byggherren ser fördelar med, samtidigt som du uppfyller de mål kommunen ställer på utvecklingen av marken, kring till exempel utformning och gestaltning av den nya bebyggelsen, varierade upplåtelseformer samt utbyggnadstakt.

 

Läs mer om kursen här

 

 

Kommunens ansvar som väghållare
5-6 februari 2020, Stockholm

Under denna kurs får du som arbetar med drift- och underhåll av gator och vägar en pedagogisk genomgång av lagstiftningen som reglerar kommunens ansvar som väghållare. Du får kunskap om hur lagstiftningen ska tolkas och tillämpas i praktiken. Under kursen blandas teori med en rad praktiska exempel och intressanta rättsfall som hjälper dig att bli säkrare i hur du ska tillämpa lagstiftningen i ditt dagliga arbete.

 

Läs mer om kursen här

 

 

Geoteknik som verktyg i planering och byggande
5-6 februari 2020, Stockholm

Under denna kurs fördjupar du dig kring hur du utreder och hanterar georisker i detaljplan och bygglov för en säker bebyggelseutveckling.

 

Läs mer om kursen här

 

 

Bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser
11-12 mars 2020, Stockholm

Denna kurs ger dig ökad säkerhet i hur du ska gå tillväga för att avgöra om en ansökan om bygglov eller förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser ska beviljas eller avslås.

 

Under kursen går vi igenom gällande bestämmelser och aktuell praxis med fördjupning i de delar där lagstiftningen kan upplevas som svårtolkad. Du får också tillfälle till diskussion om vilka lärdomar och slutsatser vi kan dra av domarna som tas upp under kursen.

 

Läs mer om kursen här