Studia Logo Cmyk

 

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar.

 

Kurs- och konferensprogrammen utformas i nära samråd med dig som yrkesverksam, och därmed säkerställer vi att du får den kunskap som du behöver för att kunna utveckla dig och din verksamhet på bästa sätt. Vi samarbetar alltid med de mest kunniga och pedagogiska föreläsarna. Efter våra utbildningar ska du ha fått ny kunskap och praktiska verktyg som du direkt kan använda i ditt fortsatta arbete.

 

Som medlem i Samhällsbyggarna får du 10% rabatt på Studias utbildningar, uppge kod Samhällsbyggarna i din anmälan för att ta del av rabatten. Rabatten går inte att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

 

Läs mer om Studias utbildningar och boka din plats här 

 

 

Bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser
25- 26 november 2020, Stockholm

Denna kurs ger dig ökad säkerhet i hur du ska gå tillväga för att avgöra om en ansökan om bygglov eller förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser ska beviljas eller avslås.

 

Under kursen går vi igenom gällande bestämmelser och aktuell praxis med fördjupning i de delar där lagstiftningen kan upplevas som svårtolkad. Du får också tillfälle till diskussion om vilka lärdomar och slutsatser vi kan dra av domarna som tas upp under kursen.

 

Läs mer om kursen här

 

 

Strategiska markförvärv
Hur arbeta som kommun med strategiska köp av fastigheter för ökad markberedskap vid stadsutveckling?
19 oktober 2020, Stockholm

Under denna kurs fördjupar du din kunskap kring hur kommunen kan arbeta för att skapa en ökad markberedskap och fortsätta utvecklas mot målen i översiktsplanen, även i ett förändrat marknadsläge. Vi fördjupar oss kring vilka juridiska verktyg som finns och olika praktiska strategier, med exempel från hur olika kommuner har valt att arbeta med strategiska markförvärv.

 

Läs mer om kursen här

 

 

Kulturmiljövärden vid stadsutveckling
23-24 november 2020, Stockholm

Många städer och tätorter i landet växer nu snabbt, vilket innebär att ny bebyggelse och infrastruktur ofta planeras och utvecklas i centrala och kollektivtrafiknära lägen, där redan befintlig bebyggelse finns. I dessa förtätningsprojekt ställs ofta exploateringsintresset mot intresset att bevara byggnader och andra kulturmiljövärden. Frågorna kring hur man ska vikta de olika intressena för att skapa balans mellan utveckling och bevarande kommer ofta upp tidigt i processen. 

Under denna kurs ökar du din kunskap hur du arbetar med stöd i PBL för att bevara och utveckla bebyggelse i kulturhistoriskt intressanta miljöer.

 

Läs mer om kursen här