Utbildningar

SIPU logga 

SIPU (tidigare Statens institut för personalutveckling) är ett utbildnings- och konsultföretag som arbetar med utveckling av myndigheter, företag och organisationer. SIPU erbjuder ett omfattande kursutbud framförallt för offentlig sektor. SIPU har idag cirka 40 års erfarenhet som utbildningsleverantör. Utbildningarna genomförs som öppna kurser eller anpassade uppdragsutbildningar.

 

Ange koden SAMHÄLLSBYGGARNA när du bokar så får du 10%.  Rabatten gäller endast för Samhällsbyggarnas medlemmar. Rabatten är endast giltig för dessa kurstillfällen och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

 

 

Strategisk Parkeringsplanering I Kommun (2)

 

Strategisk parkeringsplanering i kommun, 28-29 augusti

Parkeringsfrågor är breda och komplexa, där flera olika områden går in i varandra och utmaningen ofta handlar om att skapa ett helhetsperspektiv. Denna kurs vänder sig till dig som arbetar med parkeringsfrågor och syftar till att ge dig metoder för att möta just din kommuns utmaningar. Du får kunskap om bl.a. hur du kan tänka kring parkeringsnormer, alternativa transportsätt och effektivisering av parkeringssystemet – exempelvis samnyttjande av parkeringsplatser. Teori blandas med diskussioner och praktikfall för att du ska få konkreta verktyg och inblick i hur andra jobbar med parkering.

Ur kursens innehåll:

 • Hur kan du jobba med parkeringsreglering på bästa sätt?
 • Hur kan miljö- och hållbarhetsmålen konkretiseras och mötas?
 • P-tal och parkeringsnormer
 • Hur skapas en bra balans mellan parkeringsplatser och mobilitetsalternativ?

Läs mer om kursen här

 

 

 

Lantbrukstillsyn (1)

 

Lantbrukstillsyn, 10-11 september

Arbetar du med lantbrukstillsyn och vill lära dig mer om hur lantbruken påverkar miljön och diskutera tillvägagångssätt för tillsynsbesök anpassade efter olika typer av lantbruk? Då ska du gå den här kursen.

 

Ur kursens innehåll:

 • Effektiva rutiner för tillsynsbesök
 • Senaste nytt om regelverk för växtnäring och bekämpningsmedel
 • Genomgång av rättsfall och diskussioner kring dessa

Läs mer om kursen här

 

 

sipubild

 

Långsiktigt hållbar dagvattenhantering i detaljplanering, 11-12 september 2019

Vad säger lagstiftningen?
Frågan kring reglering av dagvatten idetaljplan är komplicerad. Många olika lagstiftningar involveras och går in i varandra och det finns ingen tydlig eller enhetlig tolkning för hur du bäst hanterar dagvattenfrågan i detaljplaneringen.

 

Från plan till genomförande
Denna kurs ger dig möjlighet att diskuteraoch fördjupa dig i vanliga frågeställningarsom uppkommer i det dagliga arbetet, samtöka din kunskap om regelverk och ansvarsfördelning.

 

Ur kursens innehåll:

 • Hur påverkas dagvattenflödena av samhällsbyggandet och klimatförändringar?
 • Regelverket som styr –lagarnas innebörd och aktuella rättsfall
 • Tydliga planbestämmelser förenklar plangenomförande och bygglov
 • Så arbetar Norrköpings kommun med dagvattenhantering

 

Läs mer om kursen här och anmäl dig här!

 

 

Tillg Ñnglighet I Byggprocessen .JPG

 

Tillgänglighet i byggprocessen, 19-20 september

Du som arbetar med tillgänglighet i byggprocessen vet att det är en utmaning att tolka funktionskraven i PBL och BBR och hur dessa översätts till detaljkrav i verkligheten. För att kunna tillgodose en tillgänglig miljö för alla behövs kunskap och hjälpmedel för att fatta rätt beslut i alla delar av byggprocessen.

  

Ur kursens innehåll:

 • Tolkning av lagar, förordningar, föreskrifter och standarder
 • PBL och BBR:s funktionskrav i förhållande till detaljkrav
 • Hur du hanterar motstridiga tekniska egenskapskrav och granskar utformningskrav
 • Hantering av mindre avvikelser i samband med bygganmälan, start- och slutbesked
 • Enkelt avhjälpta hinder

Läs mer om kursen här

 

Gri ̂n Infrastruktur I Praktiken

 

Grön infrastruktur i praktiken, 24-25 september

Hösten 2018 infördes Länsstyrelsernas regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Därmed är det hög tid för dig att lära dig arbeta strategiskt med grön infrastruktur i praktiken. På denna kurs får du verktyg för hur den gröna infrastrukturen kan kartläggas och hur sådana kartläggningar kan användas i fysisk planering – för en långsiktigt hållbar grön samhällsplanering. 

  

Ur kursens innehåll:

 • Lär dig hur ekosystemtjänster och biologisk mångfald bör inkluderas i översikts- och detaljplanering
 • Du får strategier för att kartlägga, planera och genomföra arbetet med grön infrastruktur
 • Lär dig ta fram styrdokument för grön infrastruktur som påverkar policy, planering och beslutsfattande

Läs mer om kursen här

 

 

Tillsyn Inom Byggnadsn Ñmndens Verksamhetsomr Üde .JPG

 

Tillsyn inom byggnadsnämndens verksamhetsområde, 24-25 september

Från anmälan till utförd rättelse

Få förståelse för hur du uppfyller reglerna kring tillsyn av lov och PBL, samt hur du handlägger ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. Efter dessa kursdagar har du goda kunskaper och hjälpmedel för att kunna hantera tillsynsärenden inom byggnadsnämndens verksamhetsområde på ett professionellt sätt samt förebygga hotoch våldssituationer.

 

Ur kursens innehåll:

 • Rättssäker handläggning av tillsynsärenden – förvaltningslagens krav och byggnadsnämndens ansvar
 • Effektiv tillsynsprocess från anmälan till rättelse – rutiner vid handläggning
 • PBL:s sanktionssystem –uppbyggnad och systematik för att kunna arbeta framgångsrikt i tillsynsarbetet

Läs mer om kursen här

 

 

Detaljplanedagarna 2019

 

Konferens: Detaljplanedagarna 2019, 25-26 september

Helhetsgrepp om detaljplanearbetet

Vid framtagning och utformande av en detaljplan är det många faktorer att ta hänsyn till, såsom bullerfrågor, dagvattenhantering, medborgardialoger, exploatörernas efterfrågan, samverkan, digitalisering och långa tidsramar. Hur kan din kommun utforma långsiktigt hållbara detaljplaner som ändå är flexibla och skapas genom en tidseffektiv process?

  

Ur konferensens innehåll:

 • Vad kan och vad ska detaljplanen styra?
 • Flexiblare och effektivare  detaljplaneprocesser
 • Digitalisering, buller och  dagvatten i detaljplanearbetet

Läs mer om konferensen här

 

Grundkurs I Strandskydd

 

Grundkurs i strandskydd, 1 oktober

Vill du kunna arbeta effektivt och rättssäkert med handläggning av strandskydd inom planoch strandskyddsärenden? På grundkursen får du konkreta råd om hur du tillämpar miljöbalkens regler om strandskydd och anslutande lagar. Genom både föreläsningar och diskussioner får du svar på dina specifika frågor samt möjligheten att utbyta erfarenheter med branschkollegor.

  

Ur kursens innehåll:

 • Förbudens omfattning –vad är förbjudet?
 • Metoder för effektiv hantering av strandskyddsärenden
 • Särskilda skäl för dispens –hur ska dispensgrunderna tolkas?
 • Exempel och rättsfall
 • Intresseavvägning–hur ska du tänka?

Läs mer om kursen här

 

 

Fi ̂rdjupningskurs I Strandskydd

 

Fördjupningskurs i strandskydd, 2 oktober

Särskilda skäl och tillsyn

Djupdyk i hur du ska tillämpa lagstiftningen som reglerar strandskyddet och lär dig mer om de dispensgrundande särskilda skälen samt vilka gränsdragningar som kan göras gällande vad som är ianspråktaget, vad som är avskiljande och vad som för sin funktion måste placeras vid vattnet. Under fördjupningskursen varvas föreläsningar, övningar och exempel med diskussioner om rättsfall och viktiga tillsynsfrågor.

  

Ur kursens innehåll: 

 • Gränsdragningar – vad är ianspråktaget?
 • Prövningar för t.ex. bryggor – som måste placeras vid vattnet
 • Underlag för att bedöma landsbygdsutveckling i strandnära lägen
 • Hur hanterar du händelsestyrd och kontrollerande tillsyn?
 • Förebyggande arbete och planerade tillsynsåtgärder

Läs mer om kursen här

 

 

 

Grundkurs I S Ñker Dricksvattenfi ̂rsi ̂rjning

 

Grundkurs i säker dricksvattenförsörjning, 8-9 oktober

Hur kan vi säkra dricksvattenförsörjningen med hänsyn till klimatförändringar?

På den här kursen får du som arbetar med dricksvattenförsörjningen kunskap och verktyg för att effektivisera ditt arbete. Du kommer bland annat få lära dig mer om hur du på ett korrekt sätt genomför kontroll och tillsyn, hur resultatet av HACCP och MBA ska användas, allmänna hygienregler, framtagande av nödvattenplan samt risk- och sårbarhetsanalys. Kursen är upplagd med kontinuerlig diskussion och övningar.

  

Ur kursens innehåll:

 • Lagar och regelverk för dricksvattenförsörjning
 • Hur ska vattenskyddsområden hanteras?
 • Strategier för att hantera låg grundvattennivå
 • Hur kan förorening eller smitta hanteras?
 • Modern vattenreningsteknik

Läs mer om kursen här

 

 

Buller Vid Planering Och Tillsyn

 

Buller vid planering och tillsyn, 10-11 oktober

Under denna kurs lär du dig hur buller regleras i plan- och bygglagen samt miljöbalken, när avsteg från riktvärden kan antas och vad de aktuella lagändringarna innebär i praktiken. Du får även kunskap om hur en bullerutredning utförs effektivt, hur buller kan minskas vid mottagare eller källa, och hur en bullerkartläggning kan genomföras.

  

Ur kursens innehåll:

 • Förstånär avsteg från riktvärden kan göras
 • Utför en bullerutredning eller bullerkartläggning på bästa sätt
 • Lär dig hur buller bör hanteras i planprocesser och i tillsynsärenden

Läs mer om kursen här

 

 

Exploateringsavtal - Till Ütna Krav Och Tydliga Avtalsvillkor

 

Exploateringsavtal – tillåtna krav och tydliga avtalsvillkor, 15 oktober

För kommunens tillväxt är det viktigt att genomföra exploateringsprojekt på ett smidigt sätt och att avtalen upprättas i enlighet med gällande lagstiftning. Vilka krav får du ställa i exploateringsavtalet och hur gör du strategiska val tidigt i processen, exempelvis i fråga om huvudmannaskap? Vilka klausuler är rättsligt bindande och vad händer om en klausul ifrågasätts? Få svar på detta och mycket mer.

  

Ur kursens innehåll:

 • Genomgång av reglerna i 6:39–42 PBL
 • Vilka äldre regler gäller fortfarande i visa exploateringsavtal?
 • Vad är ”nödvändigt” och “rimligt”?
 • Tolkning av exploateringsavtal utifrån civil och offentlig rätt

Läs mer om kursen här

 

 

Lekplatser Och Barns Utemiljî

 

Konferens: Lekplatser och barns utemiljö, 16-17 oktober

Drift, underhåll och utemiljöer som passar alla

Den 16-17 oktober kommer vår uppskattade konferens tillbaka, med lite annat fokus än sist. Drift, underhåll, materialval, och tillgänglighet är huvudspåren. Under två dagar får du lyssna till intressanta föreläsningar och diskutera utformning, design, delaktighet, funktionsvariationer och mycket annat – allt för att du ska få värdefulla tips, råd och kunskaper att ta med dig och tillämpa i ditt arbete.

  

Ur konferensens innehåll:

 • Hur kan vi utmana barnen på rätt nivå?
 • Konkreta exempel och övningar du får testa själv – vilken fysisk nivå klarar barn i olika åldrar?
 • Dialog med barn och pedagoger – hur tog vi fram hållbara lösningar som uppmuntrar till rörelse och stöttar pedagogiken?
 • Daglig drift och felanmälningar, Borås stad delar med sig av sina erfarenheter

Läs mer om konferensen här

 

  

Lekplatser Och Barns Utemiljî

 

Konferens: Lekplatser och barns utemiljö, 16-17 oktober

Drift, underhåll och utemiljöer som passar alla

Den 16-17 oktober kommer vår uppskattade konferens tillbaka, med lite annat fokus än sist. Drift, underhåll, materialval, och tillgänglighet är huvudspåren. Under två dagar får du lyssna till intressanta föreläsningar och diskutera utformning, design, delaktighet, funktionsvariationer och mycket annat – allt för att du ska få värdefulla tips, råd och kunskaper att ta med dig och tillämpa i ditt arbete.

  

Ur konferensens innehåll:

 • Hur kan vi utmana barnen på rätt nivå?
 • Konkreta exempel och övningar du får testa själv – vilken fysisk nivå klarar barn i olika åldrar?
 • Dialog med barn och pedagoger – hur tog vi fram hållbara lösningar som uppmuntrar till rörelse och stöttar pedagogiken?
 • Daglig drift och felanmälningar, Borås stad delar med sig av sina erfarenheter

Läs mer om konferensen här

 

 

Tr Ñd I Stadsmilji ̂ - Strategisk Planering Och Ski ̂tsel

 

Träd i stadsmiljö – strategisk planering och skötsel, 22-23 oktober

Skapa ett hållbart urbant trädbestånd i din kommun

Trivsamma grönområden är avgörande för att skapa social hållbarhet och en god levnadsmiljö för kommunens medborgare. Förutom att ge grönska i staden förbättrar träden förorenad luft, jämnar ut temperaturen och avlastar stadens avloppssystem genom att ta upp stora mängder vatten vid nederbörd. Men arbetet med träd och buskar är ofta komplext och kräver rätt planering, strategi och kompetens. Under denna kurs tar 4 av Sveriges främsta experter på träd dig igenom den viktigaste juridiken och ger konkreta tips och råd – för att stärka dina kunskaper om hur du skapar ett träbestånd som är hållbart, säkert och lever upp till kommunens ansvar.

  

Ur kursens innehåll:

 • Växtval för framtiden – vad bygger vi för?
 • Juridik – kommunens ansvar och befogenheter gällande grönområden
 • Skydd och bevaring av träd och biotopskydd
 • Hur kan du hitta riskträd?

Läs mer om kursen här

 

 

Undersi ̂kning Och Riskbedi ̂mning Av Fi ̂rorenade Omr Üden .JPG

 

Undersökning och riskbedömning av förorenade områden, 4-5 november

På denna kurs lär du dig Naturvårdsverkets modell för beräkning av platsspecifika riktvärden och när du ska använda den. Du lär dig även hur konsulter arbetar med provtagning och hur du ser till att provtagningar och bedömningar är väl genomförda. På så vis får du en tillförlitlig grund för att fatta rätt beslut om efterbehandlingsåtgärder för en giftfri miljö – både idag och i framtiden. 

  

Ur kursens innehåll:

 • Riktvärden – beräkna och justera
 • Metoder för bedömning av spridning till yt- och grundvatten
 • Granskning av provtagningsplaner 
 • Hur formulerar du en grundlig provtagningsstrategi?

Läs mer om kursen här

 

 

BBR Workshop - Fokus Tillg Ñnglighet , Energikrav Och Brandskydd

 

BBR workshop – fokus tillgänglighet, energikrav och brandskydd, 12 november

Tycker du att BBR kan vara komplext? Berörs du mycket av regelverket i ditt yrke?

Nu har du möjlighet att tillsammans med branschkollegor under en dag fördjupa dig i området genom ett interaktivt workshop-upplägg med fokus på de nya energikraven, tillgänglighet och brandskydd. Ta chansen att skicka in dina frågor som underlag till workshopen! 

 

Ur innehållet:

 • Vad innebär funktionskraven?
 • Hur ska funktionskraven tolkas?
 • Vad är relationen mellan allmänna råd och funktionskrav?
 • Vad är skillnaden mellan utformningskrav och egenskapskrav?
 • När ska utformningskrav hanteras i byggprocessen?
 • När ska egenskapskrav hanteras i byggnadsprocessen?

Läs mer här

 

 

 

Lek Fi ̂r Alla

 

Lek för alla, 12-13 november

Att en lekplats är tillgänglig, utvecklande och lämplig för barn med olika behov är centrala aspekter att tänka på vid planeringen av en ny lekmiljö. Det finns även höga krav på säkerhet. Hur kan du och din organisation arbeta för att skapa en lekplats för alla – med barnens bästa i centrum?

  

Ur kursens innehåll:

 • Lagar och regler kring säkerheten– vem är ansvarig?
 • Genomgång av standarden för lekredskap, SS-EN 1176
 • Olika besiktningsrapporter som du kan dra lärdom av

Läs mer om kursen här

 

 

Detaljplanen Som Sti ̂d Fi ̂r Genomfi ̂rande

 

Detaljplanen som stöd för genomförande – fastighetsbildning, huvudmannaskap och avtal, 18-19 november

Hur kan du styra genomförandefrågorna vid detaljplanering och säkerställa att det blir enkelt att fastighetsbilda, inrätta gemensamhetsanläggningar och ta beslut kring huvudmannaskap? Kursens fokus är genomförandeprocessen och hur olika planbestämmelser behandlas vid det juridiska och ekonomiska genomförandet av planen samt hur detaljplanen tolkas och används vid fastighetsbildning på Lantmäteriet.

  

Ur kursens innehåll:

 • Säkerställ att det blir enkelt att fastighetsbilda, inrätta gemensamhetsanläggningar och ta beslut kring huvudmannaskap
 • Bli säkrare påde juridiska ramarna för de olika avtalsformerna
 • Skriv exploaterings- och markanvisningsavtal som underlättar plangenomförande

Läs mer om kursen här

 

Byggteknik Och Konstruktion - Bedi ̂mning I Praktiken

 

Byggteknik och konstruktion – bedömning i praktiken, 20-21 november

Hur kan du bedöma alla delar och aspekter av en byggnad utifrån olika byggnadstyper? På denna fullmatade kurs får du tips och djupare förståelse för utmaningar vid tillsynsbesök, olika byggnadstyper och hur du gör säkrare bedömningar.

  

Ur kursens innehåll:

 • Såbedömer du kontrollplaner och avgör undantag för bygglovsplikt
 • Hur anpassar du dina tillsyns-/arbetsplatsbesök efter olika typer av byggen?
 • Hur säkerställer du att beräkningar och bygghandlingar stämmer överens?

Läs mer om kursen här

 

 

Risktr Ñd

 

Riskträd, 28-29 november

Skadade eller sjuka träd i bebyggd miljö kan orsaka stor skada på person och egendom, men det är inte alltid lätt att identifiera och hantera riskträd. Denna kurs ger dig kunskapen du behöver för att kunna göra korrekta bedömningar och vidta de bästa åtgärderna – som säkerställer ett riskfritt trädbestånd i din kommun.

Ur kursens innehåll:

 • Så identifierar och hanterar du riskträd på bästa sätt
 • Så förebygger du att friska träd utvecklas till riskträd
 • Strategier för att bevara träd som klassats som riskträd

Läs mer om kursen här

 

 

Bygglovsjuridik I Praktiken

 

Bygglovsjuridik i praktiken, 4-5 december

Kursen ger dig som verksam inom bygglovsprocessen uppdaterade kunskaper om aktuell lagstiftning så som plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken, samt lärdomar om hur gällande lagstiftning samspelar. Vi går även igenom och diskuterar relevanta rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen. Med fördjupade juridiska kunskaper är syftet med kursen att du ska känna dig tryggare i din handläggning och de beslut du fattar.

  

Ur kursens innehåll:

 • Genomgång av juridiskt ramverk
 • Skapa förutsättningar i detaljplanen för ett enklare plangenomförande och bygglov
 • Effektiv och rättssäker handläggning av bygglovsärenden
 • Aktuell rättspraxis utifrån Mark- och miljööverdomstolen

Läs mer om kursen här

 

 

 

Milji ̂bedi ̂mning I Praktiken

 

Miljöbedömning i praktiken, 10-11 december

Under den här kursen stärker du din kunskap om hur du i tidiga skeden av planprocessen hanterar frågor som regleras av miljöbalken, så att detaljplanen kan genomföras på ett effektivt sätt när den vunnit laga kraft. Du lär dig bl.a. hur du kan arbeta parallellt med detaljplaneprocessen och processer enligt miljöbalken. Du får även förståelse för hur du kan undvika svåra prövningar, eller påbörja prövningar i rätt tid, så att nödvändiga beslut finns när det är dags att sätta spaden i backen.

  

Ur kursens innehåll:

 • De största förändringarna i miljöbalkens 6 kapitel
 • Strategier vid planutformning för ett effektivare genomförande av detaljplanen
 • Hantera miljöbalksprocesserna såatt tillstånd och beslut vunnit laga kraft då planen antas

Läs mer om kursen här