SIPU logga 

SIPU (tidigare Statens institut för personalutveckling) är ett utbildnings- och konsultföretag som arbetar med utveckling av myndigheter, företag och organisationer. SIPU erbjuder ett omfattande kursutbud framförallt för offentlig sektor. SIPU har idag cirka 40 års erfarenhet som utbildningsleverantör. Utbildningarna genomförs som öppna kurser eller anpassade uppdragsutbildningar.

 

Ange koden SAMHÄLLSBYGGARNA när du bokar så får du 10%.  Rabatten gäller endast för Samhällsbyggarnas medlemmar. Rabatten är endast giltig för dessa kurstillfällen och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

 

sipubild

 

Långsiktigt hållbar dagvattenhantering i detaljplanering, 22-23 januari

Vad säger lagstiftningen?
Frågan kring reglering av dagvatten idetaljplan är komplicerad. Många olika lagstiftningar involveras och går in i varandra och det finns ingen tydlig eller enhetlig tolkning för hur du bäst hanterar dagvattenfrågan i detaljplaneringen.

 

Från plan till genomförande
Denna kurs ger dig möjlighet att diskuteraoch fördjupa dig i vanliga frågeställningarsom uppkommer i det dagliga arbetet, samtöka din kunskap om regelverk och ansvarsfördelning.

 

Ur kursens innehåll:

 • Hur påverkas dagvattenflödena av samhällsbyggandet och klimatförändringar?
 • Regelverket som styr –lagarnas innebörd och aktuella rättsfall
 • Tydliga planbestämmelser förenklar plangenomförande och bygglov
 • Så arbetar Norrköpings kommun med dagvattenhantering

 

Läs mer om kursen här

 

sipubedömning av brandrisker 

 

Bedömning av brandrisker i byggnader, 5-6 februari

Tolkning och tillämpning av aktuella regelverk i byggprocessen
Du som bedömer brandrisker i byggnader vetatt regelverken kan vara svåra att tolka. Underkursen tar vi upp svaren på de vanligastefrågorna om brandskydd och går igenomaktuella regler som du behöver ha koll på.

 

Gör korrekt bedömning av brandskydd
Med handfasta tips och fördjupad kunskap från kursen kan du göra säkrare bedömningar av brandskydd i byggnader.

 

Ur kursens innehåll:

 • Hur avgör du att rätt skyddsnivåoch verksamhetsklass är vald vid nybyggen och ombyggnationer?
 • Ändring av byggnader –vilka regler gäller och vilka undantag finns? 
 • Kulturhistoriska byggnader –vilka avsteg är acceptabla enligt regelverket?
 • Miniworkshop –diskussion och tolkning av regler och lagar

 

Läs mer om kursen här

 

 

sipubygglovsadministration

 

Effektiv och rättssäker bygglovsadministration, 12-13 februari

Relevanta lagar och praktiska tips
Som ansvarig för administreringen av bygglovbehöver du ha grundläggande kunskap omplan- och bygglagen (PBL) samt andralagar och regler kring bl.a. delgivning ochoffentlighet och sekretess.

 

Fördjupa dig i vanliga frågor som rör bygglovsprocessen
Efter denna kurs kommer du att känna digsäkrare i din roll genom fördjupad kunskap ihur bygglovsprocessen ska administreraspå ett korrekt sätt. Du får även möjlighetatt diskuterafrågor och utmaningar med vårerfarnakursledare och kollegor frånhela landet.

 

Ur kursens innehåll:

 • PBL ur en administratörs perspektiv
 • Bygglovsansökan och anmälan – kompletteringar, ritningar, remisser, tidsfrister
 • Grannehörande
 • Expediering och kungörelse
 • Delgivning och laga kraft
 • Offentlighet och sekretess för bygglovsadministrationen

 

Läs mer om kursen här

 

siputydligarättsäkradetaljplaner 

 

Tydliga och rättssäkra detaljplaner, 12-13 februari

Enklare genomförande av detaljplan
Denna kurs ger dig kunskap om hur duutformar tydliga detaljplaner och tillåtnaplanbestämmelser så att det blir enklare attgenomföra detaljplanen, ge bygglov och utföratillsyn. Kursen ger dig bl.a. svar på vad somkan regleras i planen, hur digitalaplanerkanoch bör hanteras samt vanliga frågeställningari planarbetet.

 

Aktuell lagstiftning och senaste rättsfallen
Kursledarna uppdaterar dig om de senaste ändringarna i PBL, miljöbalken, kulturmiljölagen och VA-lagen som påverkar ditt arbete. Du får även en genomgång av aktuellarättsfall.

 

Ur kursens innehåll:

 • När krävs det en detaljplan för en byggnadsåtgärd?
 • Digital planhantering –trendspaning, datorstöd, kommunikation
 • Råd, tips och fallgropar inför planutformning
 • Hur minimerar du överklaganden och upphävanden?

 

Läs mer om kursen här

 

sipukurs

 

Tillsyn inom byggnadsnämndens verksamhetsområde 13-14 mars 2019

Från anmälan till utförd rättelse

Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du uppfyller reglerna kring tillsyn av lov och strandskyddsdispenser. Du lär dig även att handlägga ärendena på ett rättssäkert och effektivt sätt samt hur du förebygger och hanterar situationer med hot eller våld i tillsynsarbetet.

 

Teori varvat med konkreta exempel och rättsfall

Efter kursdagarna har du verktygen som behövs för att kunna hantera tillsynsärenden på ett professionellt, effektivt och rättssäkert sätt.

 

Ur kursens innehåll:

 • Effektiv tillsynsprocess – rutiner vid handläggning
 • Formulera juridiskt korrekt föreläggande som håller vid överprövning
 • Förvaltningslagens krav och byggnads- nämndens ansvar
 • Förebygg och hantera situationer med hot och våld i tillsynsarbetet

 

Läs mer om kursen här!

 

sipuventlilationochluftflöden 

 

Ventilation och luftflöden – grundkurs, 8-9 april

Säkrare bedömningar för en god inomhusmiljö
För att kunna hantera inomhusmiljöfrågormed framgång krävs förmågan att se helheten,där ventilationssystemets funktionär en av flera viktiga delar.

 

Experten lär dig det senaste
Välkommen till en grundkurs som ger digstörre förståelse för ventilationssystem ochluftflöden ur ett tekniskt perspektiv där dubl.a. lär dig om olika aspekter utifrån olikatyper av lokaler.

 

Workshop med mätövningar
I denna kurs varvas teori och tolkning avregelverk med diskussioner och en workshopdär du får utforska flödesmätning.

 

Ur kursens innehåll:

 • Olika problem och störningar orsakade av ventilationssystem
 • Såundviker du de vanligaste fällorna vid ventilationskontroller
 • Problem och utmaningar med olika typer av lokaler
 • Hur använder du OVK i ditt arbete för bra luftkvalitet?

 

Läs mer om kursen här

 

sipubyggteknikochkonstruktion

Byggteknik och konstruktion – bedömning i praktiken, 8-9 maj

Få nya insikter och undvik fällorna
Vid tillsynsbesök på byggen eller handläggningav bygglovsärenden förekommerdet ofta svåra gränsdragningar. På denna fullmatade kurs får du kunskap som hjälper dig tackla framtida utmaningar vid tillsynsbesök och bedömningar.

 

Tolkning av regelverk och gruppövningar
Tillsammans tolkar vi de omfattande regelverken och dyker ner i intressanta exempel.Du får även konkreta tips på hur du kan bedöma ett hus alla delar och aspekter utifrån olika byggnadstyper. Teori varvas med diskussioner och gruppövningar där vi diskuterar deltagarnas specifika utmaningar.

 

Ur kursens innehåll:

 • Så bedömer du kontrollplaner och avgör undantag för bygglovsplikt
 • Hur anpassar du dina tillsyns-/arbetsplatsbesök efter olika typer av byggen?
 • Hur säkerställer du att beräkningar och bygghandlingar stämmer överens?
 • Användbar teori blandat med tolkningar av Boverkets rekommendationer

 

Läs mer om kursen här

 

sipufukt

 

Praktisk hantering av fukt och mikroorganismer i inomhusmiljö
15-16 maj 2019

Från inspektion till handlingsplan
Du som i ditt arbete möter människor som mår dåligt av inomhusmiljön handskas med många svåra frågor. Hur kan du hitta orsakentill problemen? Vems är ansvaret och hur kandu avgöra hur fukten bäst ska åtgärdas?

 

Lär dig anpassa inspektionen efter det specifika problemet

Du får en grundlig genomgång av fuktproblematik där vi diskuterar utmaningar och olika tillvägagångssätt vid inspektion. Vi avslutar kursen med intressanta rättsfall och lärdomar om vanliga misstag du bör undvika.

 

Ur kursens innehåll:

 • Hur avgör du hur omfattande skadan är?
 • Vilka åtgärder kan du begära?
 • Såanpassar du inspektionen efter olika byggnadstyper
 • Genomgång av rättsfall och diskussioner kring dessa

 

Läs mer om kursen här

 

sisu kurs detaljplan

 

Detaljplanen som stöd för genomförande
21-22 maj 2019

Enklare plangenomförande
Frågorna kring avtalsramar, fastighetsbildning,huvudmannaskap och gemensamhetsanläggningarbehöver uppmärksammas i ett tidigt skede avplanprocessenså att plangenomförandet blirenklareoch effektivare.

Bli säkrare på de juridiska ramarna
Under denna kurs ökar du din kunskap om hurdu kan styra genomförandefrågorna vid detaljplanering.Vi tittar särskilt på hur olika planbestämmelserbehandlas vid det juridiska ochekonomiska genomförandet av planen.

UR KURSENS INNEHÅLL:

 • Säkerställ att det blir enkelt att fastighetsbilda, inrätta gemensamhetsanläggningar och ta beslut kring huvudmannaskap
 • Utforma planbestämmelser om fastigheter och anläggningar på bästa sätt
 • Bli säkrare på de juridiska ramarna
 • Skriv exploaterings- och markanvisningsavtal som underlättar plangenomförande

 

Läs mer om kursen här