brandskyddslogga

 Hitta din kurs här!

 _____________________________________________________________________

 

 

Heta Arbeten®

Instruktor _heta _web _546x 307px (1)

  

Heta arbeten är en benämning på arbetsmetoder, utrustning och verktyg som alstrar värme eller gnistor. Tydliga exempel på heta arbeten är svets- och skärarbeten med gasolbrännare eller snabbgående verktyg som vinkel­slip och kapmaskiner eftersom de tidigare har orsakat många bränder. Andra exempel på metoder som kanske inte är lika tydliga eller självklara är hovslagning, arbete med varmluftspistol, ogräsbränning eller induktionsvärmare.

 

När heta arbeten utförs på en tillfällig arbetsplats och dessutom anses brandfarligt ska Brandskyddsföreningens säkerhetsregler Heta Arbeten® följas. Detta är ett försäkringskrav för att du ska ha möjlighet till full ersättning i händelse av att du orsakar en brand under arbetets utförande.

 

Dessa arbeten utförs i team om tre roller, brandvakt, hetarbetare och tillståndsgivare. För att utföra brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats, vara brandvakt eller ge tillstånd krävs rätt behörighet. Utbildning, riskbedömning och 14 säkerhetsregler hjälper dig att göra rätt och undvika brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att alla i teamet ska ha rätt kunskap och behörighet.

 

Vill du utbilda hetarbetare, brandvakter och tillståndsansvariga? Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten® är utbildningen som ger dig behörighet att genomföra behörighetsutbildningar Heta Arbeten®.

 

Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten 

Har du inte varit instruktör för Brandskyddsföreningens skadepreventionskoncept Heta Arbeten® förut är detta utbildningen för dig. 

Läs mer och anmäl dig här!

 

Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten

Är du instruktör sedan tidigare behöver du uppdatera dina kunskaper vart femte år.

Läs mer och anmäl dig här!

 _____________________________________________________________________ 

 

Brandskyddskoordinator


Brandskyddskoordinator _web _546x 307px

 

Är det du som har ansvaret? Här är fem dagar för dig som behöver en bra grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag.

 

Brandskyddsfrågor är viktiga för alla organisationer och med rätt utbildning kommer du känna dig tryggare i rollen. Du får insyn i brandskydd i teori och praktik och möta andra som står inför samma frågor som du. Efter examen får du ett CFPA Europe-certifikat.

 

Mål

Du ska efter utbildning och examination ha de grundläggande brandskyddskunskaper som erfordras för att kunna organisera, planera och följa upp brandskyddsarbetet på företaget. 

 

Avsedd för

Alla som är ansvariga för brandskyddet eller arbetar med brandskyddsfrågor. Utbildningen är även avsedd för dig som ska bli behörig ingenjör (brandlarm eller sprinkler) eller instruktör för Heta Arbeten. 

 

Läs mer och hitta anmälan här!

  _____________________________________________________________________

 

Brandfarliga varor - föreståndare

 

Brandfarliga -varor -forestandare -utbildning

 

Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare.

 

Mål

Du ska kunna verka som föreståndare och ansvara för hanteringen av brandfarliga varor.

 

Avsedd för

Dig som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är omfattande, och för dig som är handläggare av tillstånds- och tillsynsärenden.

 

Certifiering

Efter genomförd utbildning har du fått en bra grund att klara en certifiering enligt SBF 2014:1, Norm Föreståndare Brandfarlig vara. Genom denna certifiering bevisar du på ett enkelt sätt att du har de kunskaper som lagstiftningen kräver av en föreståndare för brandfarlig vara.

Certifieringen erbjuds idag av SBSC (Svensk Brand och Säkerhetscertifiering). På deras hemsida kan du läsa mer om hur certifieringen går till, vilka priser som gäller med mera.

 

Förkunskaper

Du ska ha god kännedom om brandfarliga varors egenskaper och känna till aktuella regler och begrepp. Du får dessa kunskaper genom att gå Brandfarliga varor - grundutbildning

 

Läs mer och anmäl dig här!

 _____________________________________________________________________ 

 

Brandskyddsledare

 

brand

 

 

Som brandskyddsledare blir du företagets expert på brandskydd. Du kan se riskerna och vet vilka åtgärder som behövs för ett skäligt brandskydd. Brandskyddsledaren är en avgörande bricka i spelet att förhindra bränder redan i förväg begränsa eventuell brandspridning.

 

Brandskyddsledarutbildningen består av fem block

De är uppdelade i två delutbildningar:

 

 • Fire Safety Technical Cycle, block 1-3 
 • Fire Safety Management Cycle, block 4-5.

 

Utbildningen sträcker sig över två terminer och är uppdelad på fem veckoblock, sammanlagt 200 utbildningstimmar. Med ett CFPA-diplom kan du styrka din kompetens i hela Europa.

 

Brandskyddsledarutbildning del 1:
Fire Safety Technical Cycle

Block 1–3 har teknisk inriktning och leder fram till ett CFPA-diplom, Fire Safety Technical Cycle. Det här är en utbildning med både bredd och djup inom det brandtekniska området. Utbildningen är lämplig för dig som har en uttalad roll som brandskyddsledare eller av andra skäl behöver en mera omfattande brandteknisk kunskap. Utbildningen är på tre veckor uppdelade på tre block (1–3). Examination utgörs av ett skriftligt prov i block 3.

 

Inga förkunskaper krävs, men det är en fördel att ha kompetens om de specifika risker som finns i just din verksamhet, till exempel brandfarliga varor och Heta Arbeten. Har du arbetat i räddningstjänsten och har dokumenterad brandutbildning är det inte säkert att du behöver delta i alla delar av block 1.

 

Innehåll:

 • Lagar och regler
 • Brandkunskap i teori och praktik
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Larm- och släckanläggningar
 • Riskhantering med riskanalys

 

Mål

Efter examen ska du kunna

 • ansvara för larm- och släckinstallationer
 • ansvara för underhåll av det byggnadstekniska brandskyddet
 • medverka i verksamhetens riskhanteringsarbete.

 

Avsedd för

 • Dig som ska ta ansvar för det tekniska brandskyddet i en verksamhet
 • Riskingenjörer/underwriters i försäkringsbolag
 • Brandskyddskonsulter
   

Brandskyddsledarutbildning del 2:
Fire Safety Management Cycle

Block 4–5 har en organisatorisk inriktning och leder fram till CFPA-diplomet Fire Safety Management Cycle. Här går vi på djupet i de organisatoriska frågorna. Innan block 5 ska du göra ett examensarbete som du väljer fritt i samråd med din handledare och din arbetsgivare. 

 

För att delta på den här utbildningen förutsätts att du har förkunskaper om det tekniska brandskyddet och riskhantering.

 

innehåll:

 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Krisledning och mediahantering
 • MTO-analys
 • Projektledning
 • Revisionsmetodik
 • Examensarbete med redovisning

 

Mål

Efter examen ska du kunna

 • organisera brandskyddsarbetet
 • ansvara för brandskyddsutbildning
 • medverka i företagets krisledning
 • utföra internrevision av brandskyddsarbetet.

 Läs mer och anmäl dig här!

 _____________________________________________________________________

 

Brandskydd i boverkets byggregler

 

Bbr

Brandskyddet i BBR har under de senaste åren genomgått en rad omfattande förändringar. Bland annat har verksamhetsklasser, ny byggnadsklass, krav på frångänglighet och sprinklerskydd införts. Grunderna till förenklad dimensionering, Boverkets allmänna råd, har utvecklats och blivit mer omfattande.

 

En ständigt aktuell fråga är hur BBR förhåller sig till lagen om skydd mot olyckor. Kan till exempel räddningstjänsten vid tillsyn kräva åtgärder enligt BBR? Andra viktiga frågor handlar om tekniska byten, utrymningsplatser, ytskiktsklasser och kontroller i byggprocessen.

 

Denna utbildning svarar på dessa frågor och omfattar de mest centrala områdena inom byggnadstekniskt brandskydd. 

 

Mål

Efter utbildningen ska du ha kunskap om kraven i Boverkets byggregler avseende brandskydd.

  

Innehåll

Huvudfokus på utbildningen är kapitel 5 om brandskydd i Boverkets byggregler, BBR. Angränsande lagar och regler berörs samt även en genomgång av grundläggande faktorer för brandförlopp och brandspridning

 

Avsedd för

Dig som vill ha och behöver grundläggande kunskap om byggnadstekniskt brandskydd, till exempel fastighetsägare, byggherrar, projektledare, förvaltare, brandskyddsansvariga, handläggare, tillsynsförrättare och projektörer av brandskyddsinstallationer.

 

Läs mer och hitta anmälan här!

 _____________________________________________________________________

 

Utrymningslarm med talat meddelande - fördjupning

Utrymningslarm -talat -meddelande 2-546x 307px

 

 

På denna tredagarsutbildning ger vi dig fördjupad kunskap i utrymningslarm med talat meddelande enligt SBF 502:1.

 

Avsedd för

Utbildningen vänder sig till dig som ska certifiera dig till behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande enligt SBF 2017, alternativ vill ha djupare kunskap inom området. Efter utbildningen ska du förstå och kunna utföra en projektering för en ny anläggning med utrymningslarm med talat meddelande enligt SBF 502:1.

 

Certifiering

Den här utbildningen uppfyller SBSC:s krav på utbildning i ljud och taluppfattning, ett av kraven för att bli certifierad behörig ingenjör i utrymningslarm med talat meddelande.

Certifieringen erbjuds idag av SBSC (Svensk Brand och Säkerhetscertifiering). På deras hemsida kan du läsa mer om hur certifieringen går till, vilka priser som gäller med mera.

       

Läs mer och hitta anmälan här!

 _____________________________________________________________________

 

Brandskyddsprojektering – brandskyddsdokumentation enligt BBR

Brandskydd _bbr _web _546x 307px

 

Byggnaders totala brandskydd fastställs till stor del i samband med projekteringen, därför är det viktigt att kunskapsnivån är hög hos dig som arbetar med brandskyddsprojektering eller på annat sätt involveras i brandskydd i byggprocessen.

Avsnitten i Boverkets Byggregler (BBR) uppdateras regelbundet och återges i Brandskyddsföreningens handbok Brandskydd i Boverkets byggregler.

  

Här ger vi dig en bred och djup kunskap om innehållet i Boverkets byggregler, kapitel 5. Du får verktyg för att upprätta en brandskyddsdokumentation och för att arbeta med brandskyddsprojektering. Utbildningen ger också en inblick i hur brandskydd ska behandlas i byggprocessen.

    

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna förstå och kunna tillämpa kraven i Boverkets byggregler avseende brandskydd. Utbildningen omfattar krav enligt förenklad dimensionering.

Utbildningen uppfyller utbildningskrav i Norm för Brandprojektör, SBF 2004:1. Notera att certifiering sker via Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC), se länk i högra kolumnen.

     

Avsedd för

Dig som vill ha och behöver fördjupad kunskap om byggnadstekniskt brandskydd, till exempel arkitekter, konstruktörer, projektledare, bygglovhandläggare, byggnadsinspektörer, räddningstjänstens tillsynsförrättare och projektörer av brandskyddsinstallationer.

 

För dig som tidigare gått utbildningen Brandskyddsledare: Den här utbildningen motsvarar block 2 avseende byggnadstekniskt brandskydd.

      

För mer info och för att hitta anmälan klicka här! 

 _____________________________________________________________________

 

Klassning av explosionsfarliga miljöer

 

Klassning _exp _farlig _miljo _web _546x 307px (2)

 

En klassningsplan visar var olika brandfarliga varor finns och även vilken riskbild som föreligger. För dig som föreståndare, driftansvarig, projektör eller konstruktör är klassningsplanen ett viktigt underlag för valet av rätt utrustning i anläggningen.

  

Efter examination erhåller du ett CFPA Europe-certifikat, Classification of explosive hazardous areas.

  

Mål

Du ska efter utbildningen kunna upprätta en klassningsplan enligt gällande lagstiftning och standarder.

    

Innehåll

Lagstiftningen om brandfarliga varor utgör en stor del av utbildningen. Vi går igenom MSB:s föreskrift 2004:7 och Arbetsmiljöverkets föreskrift 2003:3, om explosionsfarlig miljö och standard SS-EN 60079-10, klassning av explosionsfarliga områden.

  

Det ingår även många tillämpningsövningar i utbildningen.

      

Avsedd för

Alla som ska upprätta och granska klassningsplaner, till exempel driftansvariga i industrin, projektörer och konstruktörer av anordningar för brandfarliga varor och Föreståndare brandfarliga varor.

    

Förkunskaper

Du ska ha god kännedom om brandfarliga varors risker och känna till lagstiftning och begrepp. Du får dessa kunskaper genom att gå Brandfarliga varor – grundutbildning.

Är du tveksam om du har rätt kunskaper, kontakta oss.

 

Längd

2 dagar

  

Läs mer och hitta anmälan här! 

 _____________________________________________________________________

 

Anläggningsskötare sprinkler

Anlaggningsskotare _sprinkler _web _546x 307px

 

När stora värden står på spel är ett sprinklersystem det, utan jämförelse, effektivaste sättet att skydda sig mot brand. Rätt dimensionering, korrekt installation och fungerande material är lika nödvändigt här som i andra skyddssystem.

 

För att säkerställa effektiviteten är det nödvändigt att skötsel och underhåll utförs regelbundet och på ett tillfredsställande sätt.

Efter examen får du ett CFPA Europe-certifikat.

 

Mål

Du ska efter utbildningen ha de grundläggande kunskaperna som krävs för att utföra skötsel och underhåll på sprinkleranläggning.

 

Utbildningen motsvarar krav för anläggningsskötare enligt tilläggskrav i SBF 120:8, bilaga 120-06. 

 

Avsedd för

Dig som är eller ska bli anläggningsskötare samt fastighetsansvariga, fastighetsförvaltare, räddningstjänstpersonal med flera.

Enligt SBF 120:8 ska anläggningsskötare genomgå uppdateringsutbildning i sådan omfattning att kunskapsnivån upprätthålls. Uppdateringsutbildning ska genomföras minst vart femte år.

 

Läs mer och hitta anmälan här!

 _____________________________________________________________________ 

 

Lås och utrymningsvägar

 

Las _utrymning _web _546x 307px

 

Tjuven ska inte komma in men du vill komma ut om det brinner. Går det att kombinera? Ägna en heldag åt balansgången mellan intrångsskydd och utrymningsmöjligheter. Upptäck lösningar som passar i din verksamhet.

 

Mål

Du ska efter utbildningen självständigt kunna hitta lösningar på intressekonflikter mellan inbrotts- och brandskydd redan på projektstadiet. Du ska också kunna kombinera olika typer av lås- och utrymningslösningar.         

         

Avsedd för

Alla som fattar beslut i inbrotts- och brandskyddsfrågor.

 

Klicka här för anmälan > 

 

Utbildningen genomförs i samarbete med Stöldskyddsföreningen.

      

Länkt till kursen på Brandskyddsföreningens hemsida

 __________________________________________________________________________ 

 

Arbete i explosionsfarlig miljö/ATEX

 

Arbete _exp _farlig _miljo _web _546x 307px

 

Att utföra Heta Arbeten där det finns brandfarliga varor innebär stora risker. En svetsloppa kan antända den brandfarliga varan och olyckan är ett faktum.

Den här utbildningen är förlagd till verklig processmiljö och ger därför en rättvis bild av problematiken med Heta Arbeten.

 

Mål

Du ska efter utbildningen kunna utfärda tillstånd och upprätta rutiner för arbete i explosionsfarlig miljö på anläggningar med brandfarliga varor.

 

Innehåll

Under utbildningen studerar vi särskilda risker med tändkällor, praktiska skyddsåtgärder, administrativa rutiner, villkor för utfärdande av gasfrihetsförklaringar, tillstånd för arbete i explosionsfarlig miljö och grunderna med gasvarnare.

Grupparbeten sker i realistisk miljö. 

 

Avsedd för

Föreståndare brandfarliga varor eller andra som utfärdar tillstånd för arbete i explosionsfarlig miljö.

 

Förkunskaper

Du ska ha god kännedom om brandfarliga varors risker och känna till lagstiftning och begrepp. Du får dessa kunskaper genom att gå Brandfarliga varor – grundutbildning.

Är du tveksam om du har rätt kunskaper, kontakta oss.

 

Läs mer och hitta anmälan här!

 __________________________________________________________________________

 

Brandskyddsansvarig hotell

 

brandskyddsföreningen brand

 

Två gånger i veckan rycker räddningstjänsten ut till hotell eller pensionat i Sverige. Anledningen är ofta tekniska fel, levande ljus eller sängrökning. I värsta fall kan konsekvenserna leda till att människor omkommer.

Du har ansvaret. Det är utgångspunkten i all lagstiftning som har med brandskydd att göra.

 

Alla i organisationen ska ha kunskap om hotellets brandskydd både för att förhindra bränder och för att göra rätt om det börjar brinna. Ett bra brandskydd består av både tekniska och organisatoriska lösningar och med enkla åtgärder kan du bygga en bra grund för ditt hotell.

 

Utbildningen uppfyller kraven enligt Norm för Brandskyddat hotell™ och är framtagen i samarbete med Visita (f.d. SHR).

 

Mål

Efter genomförd utbildning ska du ha fått förståelse och insikt i det du behöver veta för att verka som brandskyddsansvarig på hotell. Du ska kunna ta egna initiativ och medverka till en väl brandskyddad hotellverksamhet genom att planera, dokumentera och följa upp ditt brandskyddsarbete.


Avsedd för

Dig som är hotellchef, säkerhetschef, brandskyddsansvarig eller fastighetsägare.

 

 _____________________________________________________________________

 

 Webbutbildningar

Webbutbildningar

 

Våra webbaserad utbildningar är både flexibla och tids- samt kostnadseffektiva. De går att genomföra när och var som helst så länge användaren har tillgång till en dator.

 

Våra webbutbildningar byggs av team med mångårig expertis inom brandteknisk specialistkompetens, pedagogik i digital miljö, grafisk formgivning och mediaproduktion.

 

Det finns även möjligheter att anpassa upplägget avseende målgruppsanpassning, innehåll och statistik.

 

Läs mer om våra webbutbildningar här

 

 

brandskyddslogga