brandutbildningar

Byggnadstekniskt brandskydd

Vid alla byggen finns det lagar och regler att ta hänsyn till. Boverkets byggregler reglerar vilka regler som gäller för just dig. 

Oavsett vilken roll du har inom byggsektorn kommer du att komma i kontakt med frågor kring brandsäkerhet. På Brandskyddsföreningen har vi utbildningar inom byggnadstekniskt brandskydd för dig som exempelvis är fastighetsägare, byggherre, projektledare eller projektör av brandskyddsinstallationer.

 

 

brandbild 

Brandskyddsprojektering

Byggnaders totala brandskydd fastställs till stor del i samband med projekteringen, därför är det viktigt att kunskapsnivån är hög hos dig som arbetar med brandskyddsprojektering eller på annat sätt involveras i brandskydd i byggprocessen.

Avsnitten i Boverkets Byggregler (BBR) uppdateras regelbundet och återges i Brandskyddsföreningens handbok Brandskydd i Boverkets byggregler.

Här ger vi dig en bred och djup kunskap om innehållet i BBR 23 avseende Brandskydd. Du får verktyg för att upprätta en brandskyddsdokumentation och för att arbeta med brandskyddsprojektering. Utbildningen ger också en inblick i hur riskhantering och brandskydd ska behandlas i plan- och byggprocessen.

 

Mål:

Efter utbildningen ska deltagarna kunna tillämpa kraven i Boverkets byggregler avseende brandskydd.

Utbildningen uppfyller utbildningskrav i Norm för Brandprojektör, SBF 2004:1. Utbildningen omfattar krav enligt förenklad dimensionering.

 

Innehåll:

 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Plan- och bygglagen
 •  Brandskydd i byggprocessen
 • Brandteori och brandförlopp
 • Boverkets byggregler
 •  Allmänna förutsättningar
 •  Brandtekniska klasser
 • Utrymning vid brand
 •  Brandspridning inom och mellan byggnader
 • Möjlighet till räddningsinsats
 • Brandskydd vid ändring av byggnad
 • Bärförmåga vid brand
 • Projektering och brandskyddsdokumentation
 • Regelgenomgång varvas med aktuell forskning, slutsatser från brandutredningar och dimensioneringsexempel. Projekteringsövningar och upprättande av brandskyddsdokumentation kommer att genomföras som grupparbeten. Enklare individuella elevuppgifter förekommer.

 

Avsedd för:

Dig som vill ha och behöver fördjupad kunskap om byggnadstekniskt brandskydd, till exempel arkitekter, konstruktörer, projektledare, bygglovhandläggare, byggnadsinspektörer, räddningstjänstens tillsynsförrättare och projektörer av brandskyddsinstallationer. 

 

Kostnad:

17 200 kr

 

Datum:

8 - 10 april 2019

 

Läs mer och anmäl dig här!

 

brandutbildning 

Brandskydd på byggarbetsplatser

Under byggtiden lever byggnaden farligt. Skyddssystem som inte är i drift, gott om brännbart material och många brandstiftare gör att brandsäkerheten inte är den bästa.

Med bättre kunskaper och genom ett systematiskt arbetssätt kan du lära dig att minska både sannolikheten för bränder och konsekvenserna om branden uppstår.

Efter utbildningen erhåller du ett CFPA-certifikat, "Fire Safety during Construction Work".

 

Mål:

Efter utbildningen ska du kunna organisera brandskyddsarbetet och ha kunskap om vilka åtgärder som är viktigast för att minska brandriskerna på en byggarbetsplats.

 

Ämnesområden:

 • Systematiskt brandskyddsarbete på byggarbetsplatser
 • Riskidentifiering och riskbedömning
 • Riskreducerande åtgärder

 

Avsedd för:

Arbetsledare med ansvar för brandskyddet och andra personer inom byggsektorn som har behov av kunskap om brandskydd på byggarbetsplatser.

 

Kostnad: 

5 500 kr

 

Datum:

1 april 2019

 

Läs mer och anmäl dig här!

 

 

Kordinator (7)

 

Brandskyddskoordinator

Är det du som har ansvaret? Här är fem dagar för dig som behöver en bra grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag. Brandskyddsfrågor är viktiga för alla organisationer och med rätt utbildning kommer du känna dig tryggare i rollen.Du får insyn i brandskydd i teori och praktik och möta andra som står inför samma frågor som du. Efter examen får du ett CFPA Europe-certifikat

 

Mål:

Du ska efter utbildning och examination ha de grundläggande brandskyddskunskaper som erfordras för att kunna organisera, planera och följa upp brandskyddsarbetet på företaget.

 

Innehåll:

 • Brandkunskap
 • Lagar och ansvar
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Automatiska brandlarm och släckanordningar
 • Riskhantering
 • Brandfarliga varor
 • Heta Arbeten (certifikat för Heta Arbeten® ingår ej)
 • Försäkringslära
 • Elektriska brand- och olycksrisker
 • Laborationer och praktiska övningar

.

Avsedd för:

Alla som är ansvariga för brandskyddet eller arbetar med brandskyddsfrågor. Utbildningen är även avsedd för dig som ska bli behörig ingenjör (brandlarm eller sprinkler) eller instruktör för Heta Arbeten.

 

Kostnad: 

27 950 kr

 

Datum:

6 - 10 maj

 

Läs mer och anmäl dig här!

 

Las (5)

 

Lås och utrymningsvägar

Tjuven ska inte komma in men du vill komma ut om det brinner. Går det att kombinera? Ägna en heldag åt balansgången mellan intrångsskydd och utrymningsmöjligheter. Upptäck lösningar som passar i din verksamhet.

Mål
Du ska efter utbildningen självständigt kunna hitta lösningar på intressekonflikter mellan inbrotts- och brandskydd redan på projektstadiet. Du ska också kunna kombinera olika typer av lås- och utrymningslösningar.
Innehåll:
 • Genomgång av myndighets- och försäkringskrav
 • Byggnadsklasser, skyddsklasser och låsklasser
 • Europeisk standard för utrymningsbeslag
 • Utrymningsvägar och låsning av dessa
Avsedd för:
Alla som fattar beslut i inbrotts- och brandskyddsfrågor.
Kostnad:
8 900kr
Datum:
20 maj

 Industri (6)

Brandskyddsledare

Som brandskyddsledare blir du företagets expert på brandskydd. Du kan se riskerna och vet vilka åtgärder som behövs för ett skäligt brandskydd. Brandskyddsledaren är en avgörande bricka i spelet att förhindra bränder redan i förväg begränsa eventuell brandspridning. Brandskyddsledarutbildningen består av fem block uppdelade i två delutbildningar; Fire Safety Technical Cycle, block 1-3, samt Fire Safety Management Cycle, block 4-5. Utbildningen sträcker sig över två terminer och är uppdelad på fem veckoblock, sammanlagt 200 utbildningstimmar. Med ett CFPA-diplom kan du styrka din kompetens i hela Europa.

 

Mål:

 • ansvara för larm- och släckinstallationer
 • ansvara för underhåll av det byggnadstekniska brandskyddet
 • medverka i verksamhetens riskhanteringsarbete.
 • organisera brandskyddsarbetet
 • ansvara för brandskyddsutbildning
 • medverka i företagets krisledning
 • utföra internrevision av brandskyddsarbetet.

 

Innehåll:

Brandskyddsledarutbildning del 1

CFPA ”Fire Safety Technical Cycle”

Block 1–3 har teknisk inriktning och leder fram till ett CFPA-diplom, ”Fire Safety Technical Cycle”. Det här är en utbildning med både bredd och djup inom det brandtekniska området. Utbildningen är lämplig för dig som har en uttalad roll som brandskyddsledare eller av andra skäl behöver en mera omfattande brandteknisk kunskap. Utbildningen är på tre veckor uppdelade på tre block (1–3). Examination utgörs av ett skriftligt prov i block 3.

 

Brandskyddsledarutbildning del 2

CFPA ”Fire Safety Management Cycle

Block 4–5 har en organisatorisk inriktning och leder fram till CFPA-diplomet ”Fire Safety Management Cycle”. Här går vi på djupet i de organisatoriska frågorna. Innan block 5 ska du göra ett examensarbete som du väljer fritt i samråd med din handledare och din arbetsgivare. 

För att delta på den här utbildningen förutsätts att du har förkunskaper om det tekniska brandskyddet och riskhantering.

 

Avsedd för:

 • Dig som ska ta ansvar för det tekniska brandskyddet i en verksamhet
 • Riskingenjörer/underwriters i försäkringsbolag
 • Brandskyddskonsult

 

Kostnad:

25 020 SEK (ej medlem i Brandskyddsföreningen 27 800 SEK) exklusive moms.

 

Datum:

Start 30 september

 

Läs mer och anmäls dig här!

 

 

Brandlarm (16)

 

Brandlarmsregler

Utbildningen erbjuder en grundläggande genomgång av det svenska regelverket för brandlarm, SBF 110:8.

Bland de områden som tas upp mer detaljerat kan nämnas övervakningsområden, larmsignalering, sektionsindelning och placeringsregler. Dessutom beskrivs olika förekommande detektortyper och så ingår en omfattande projekteringsövning.

 

Ämnesområden:

 • Beskrivning av processen
 • Utförandespecifikation
 • Komponenter och system
 • Sektionsindelning
 • Val av detektortyp
 • Manuell aktivering
 • Larmsignalering
 • Placeringsregler
 • Installation
 • Skötsel och underhåll
 • Övningsuppgift projektering

 

Avsedd för:

Utbildningen är lämplig för projektörer, installationsföretag inom området brandlarm, brandlarmkonsulter, blivande besiktningsmän, räddningstjänstpersonal och andra kravställare.

 

Kostnad:

10 900kr

 

Datum:

25-26 mars

 

Läs mer och anmäl dig här!

 

 

Aktuella seminarier och konferenser inom området byggnadstekniskt brandskydd:

Seminarium brandlarm och sprinkler 10-11 april, Stockholm

 

 

Nyhetsdag SBF 504 och SBF 142 2 maj, Stockholm

 

 

Sys (2)

Systematiskt Brandskyddsarbete 

Alla organisationer ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Det innebär att du metodiskt ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla i organisationen har den kunskap och det material som är nödvändigt. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ledningen har det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal är viktiga medarbetare i sammanhanget.

 

Dagens krav enligt lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2 § anger i princip att ansvaret för förebyggande brandskydd faller direkt på ägaren eller nyttjanderättshavaren av en byggnad eller anläggning.

På Brandskyddsföreningen har vi utbildningar inom systematiskt brandskyddsarbete. Läs mer om våra utbildningar:   

 

 

Mål:

Efter utbildningen kan du dokumentera, planera och följa upp företagets brandskyddsarbete med vår metod intern brandskyddskontroll IBK®.

 

Innehåll:

 • Policy, organisation och regler för brandskydd
 • Underlag till kontrollronder och uppföljningsrutiner
 • Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
 • Utbildningsplaner
 • Brandskyddsbeskrivning, drifts- och underhållsinstruktioner

 

Avsedd för:

Passar alla som ska organisera och dokumentera företagets brandskyddsarbete.

 

 

Systematiskt brandskyddsarbete

Läs mer och anmäl dig här!

 

 

 

Utrymning

Utrymning

Det ska vara lätt att ta sig ut vid en nödsituation men svårt för obehöriga att ta sig in. Vill du hitta lösningar för din verksamhet i syfte att hantera balansgången mellan intrångsskydd och utrymningsmöjligheter har vi på Brandskyddsföreningen en utbildning för dig.Läs mer om utbildningen:

 


Utrymningslarm med talat meddelande

 På denna endagsutbildning lär du dig hur regelverket är uppbyggt samt vad man behöver tänka på när man ska investera, installera eller underhålla en anläggning med utrymningslarm med talat meddelande enligt SBF 502:1.

 

Innehåll:

 • Begrepp som används i samband med SBF 502:1
 • Utförandespecifikation
 • Systemuppbyggnad
 • Enkel projekteringsövning
 • Installation, förläggning och placering av högtalare
 • Serviceritningar och larmdonsområdesritning
 • Underhåll och skötsel
 • Besiktning

 

Avsedd för:

Utbildningen vänder sig bland annat till dig som är säkerhetschef, anläggningsägare, föreskrivare, projektör eller arbetar i räddningstjänsten eller med försäljning, driftsättning eller service av utrymningslarm med talat meddelande och bör ha nödvändig kännedom om vad det innebär. Utbildningen är även lämplig för dig som har ett övergripande ansvar för brandskyddet inom ett företag.

 

Denna utbildning erbjuder vi endast som företagsanpassad.

 

Läs mer här!

 

 

Utrymningslarm med talat meddelande – fördjupning

 

 

Läs mer här!

 

 

Expl (57)

 

Brandfarlig och explosiv vara 

 

Klassning av explosionsfarliga miljöer

 

Brand- och explosionsrisker finns överallt i vår närhet, i köpcentret, på restaurangen eller på bensinmacken. Riskerna ligger i att i alla dessa miljöer finns brandfarliga varor som tändvätska, målarfärg, spolarvätska eller gasol. Brandfarliga varor finns också i laboratorier, verkstäder, industrier och andra miljöer där människor använder dem i sina jobb. Då kan det vara fråga om acetylen, vätgas eller bensin. 

Att utföra ny-, tillbyggnads eller renoveringsarbeten kan i vissa miljöer innebära extra risker beroende på om brandfarliga varor finns i miljön eller i närheten. Speciellt viktigt är det att ta hänsyn till när Heta Arbeten ska utföras. Läs mer om våra utbildningar:   

Klassning av explosionsfarliga miljöer

 

En klassningsplan visar var olika brandfarliga varor finns och även vilken riskbild som föreligger. För dig som föreståndare, driftansvarig, projektör eller konstruktör är klassningsplanen ett viktigt underlag för valet av rätt utrustning i anläggningen. Efter examination erhåller du ett CFPA Europe-certifikat, Classification of explosive hazardous areas.

 

Mål:

Du ska efter utbildningen kunna upprätta en klassningsplan enligt gällande lagstiftning och standarder.

 

Innehåll:

Lagstiftningen om brandfarliga varor utgör en stor del av utbildningen. Vi går igenom MSB:s föreskrift 2004:7 och Arbetsmiljöverkets föreskrift 2003:3, om explosionsfarlig miljö och standard SS-EN 60079-10, klassning av explosionsfarliga områden. Det ingår även många tillämpningsövningar i utbildningen.

 

Avsedd för:

Alla som ska upprätta och granska klassningsplaner, till exempel driftansvariga i industrin, projektörer och konstruktörer av anordningar för brandfarliga varor och Föreståndare brandfarliga varor.

 

Datum:

 24 - 25 oktober

 

Läs mer och anmäl dig här!

 

 

 

Atex

 

Arbete i explosionsfarlig miljö/ATEX

Att utföra Heta Arbeten där det finns brandfarliga varor innebär stora risker. En svetsloppa kan antända den brandfarliga varan och olyckan är ett faktum.

Den här utbildningen är förlagd till verklig processmiljö och ger därför en rättvis bild av problematiken med Heta Arbeten.

 

Mål:

Du ska efter utbildningen kunna utfärda tillstånd och upprätta rutiner för arbete i explosionsfarlig miljö på anläggningar med brandfarliga varor.

 

Innehåll:

Under utbildningen studerar vi särskilda risker med tändkällor, praktiska skyddsåtgärder, administrativa rutiner, villkor för utfärdande av gasfrihetsförklaringar, tillstånd för arbete i explosionsfarlig miljö och grunderna med gasvarnare.

Grupparbeten sker i realistisk miljö.

 

Avsedd för:

Föreståndare brandfarliga varor eller andra som utfärdar tillstånd för arbete i explosionsfarlig miljö.

 

Förkunskaper:

Du ska ha god kännedom om brandfarliga varors risker och känna till lagstiftning och begrepp.

 

Datum: 

15 - 16 maj

 

Läs mer och anmäl dig här!

 

 

Tematräff industrin 3-4 april, Borlänge

 

 

Brandskyddsledardagarna
Datum och ort meddelas senare

 

brandskyddslogga