Utbildningar

brandskyddslogga

 Hitta din kurs här!

 _____________________________________________________________________

 

Brandsäkra byggnader

Brandskydd i Boverkets byggregler

Bbr  

Distansutbildning

Brandskyddet i BBR har under de senaste åren genomgått en rad omfattande förändringar. Bland annat har verksamhetsklasser, ny byggnadsklass, krav på frångänglighet och sprinklerskydd införts. Grunderna till förenklad dimensionering, Boverkets allmänna råd, har utvecklats och blivit mer omfattande.

 

Denna utbildning svarar på dessa frågor och omfattar de mest centrala områdena inom byggnadstekniskt brandskydd. Huvudfokus på utbildningen är kapitel 5 om brandskydd i Boverkets byggregler, BBR. Angränsande lagar och regler berörs samt även en genomgång av grundläggande faktorer för brandförlopp och brandspridning

 

Utbildningen passar dig som vill ha och behöver grundläggande kunskap om byggnadstekniskt brandskydd, till exempel fastighetsägare, byggherrar, projektledare, förvaltare, brandskyddsansvariga, handläggare, tillsynsförrättare och projektörer av brandskyddsinstallationer.

 

Hitta utbildningstillfällen och anmäl dig här!

 

_____________________________________________________________________

 

Brandskyddsprojektering - brandskyddsdokumentation enligt BBR 

Brandskydd _bbr _web _546x 307px 

 

Distansutbildning

Byggnaders totala brandskydd fastställs till stor del i samband med projekteringen, därför är det viktigt att kunskapsnivån är hög hos dig som arbetar med brandskyddsprojektering eller på annat sätt involveras i brandskydd i byggprocessen. Avsnitten i Boverkets Byggregler (BBR) uppdateras regelbundet och återges i Brandskyddsföreningens handbok Brandskydd i Boverkets byggregler.

   

Utbildningen ger dig en bred och djup kunskap om innehållet i Boverkets byggregler, kapitel 5. Du får verktyg för att upprätta en brandskyddsdokumentation och för att arbeta med brandskyddsprojektering. Utbildningen ger också en inblick i hur brandskydd ska behandlas i byggprocessen.

    

Utbildningen passar dig som vill ha och behöver fördjupad kunskap om byggnadstekniskt brandskydd, till exempel arkitekter, konstruktörer, projektledare, bygglovhandläggare, byggnadsinspektörer, räddningstjänstens tillsynsförrättare och projektörer av brandskyddsinstallationer.

 

Hitta utbildningstillfällen och anmäl dig här!

 

_____________________________________________________________________ 

 

Anläggningsskötare Sprinkler

Anlaggningsskotare _sprinkler _web _546x 307px 

 

När stora värden står på spel är ett sprinklersystem det, utan jämförelse, effektivaste sättet att skydda sig mot brand. Rätt dimensionering, korrekt installation och fungerande material är lika nödvändigt här som i andra skyddssystem.

 

För att säkerställa effektiviteten är det nödvändigt att skötsel och underhåll utförs regelbundet och på ett tillfredsställande sätt. Denna utbildning ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att utföra skötsel och underhåll på sprinkleranläggning och motsvarar krav för anläggningsskötare enligt tilläggskrav i SBF 120:8, bilaga 120-06. 

 

Utbildningen passar dig som är eller ska bli anläggningsskötare samt fastighetsansvariga, fastighetsförvaltare, räddningstjänstpersonal med flera.

 

Hitta utbildningstillfälle och anmäl dig här!  

 

____________________________________________________________________ 

 

Utrymning

Utrymningslarm med talat meddelande

Utrymningslarm -talat -meddelande 2-546x 307px  

 

På denna tredagarsutbildning ger vi dig fördjupad kunskap i utrymningslarm med talat meddelande enligt SBF 502:1.

 

Utbildningen vänder sig till dig som ska certifiera dig till behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande enligt SBF 2017, alternativ vill ha djupare kunskap inom området. Efter utbildningen ska du förstå och kunna utföra en projektering för en ny anläggning med utrymningslarm med talat meddelande enligt SBF 502:1.

 

Hitta utbildningstillfällen och anmäl dig här! 

 

____________________________________________________________________       

 

Lås och utrymningsvägar 

Las _utrymning _web _546x 307px

 

Obehöriga ska inte komma in men du vill komma ut om det brinner. Går det att kombinera? Ägna en heldag åt balansgången mellan intrångsskydd och utrymningsmöjligheter. Upptäck lösningar som passar i din verksamhet.

 

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med dörrmiljöer i olika roller som till exempel låssmeder, brandprojektörer, fastighetsförvaltare, säkerhetskonsulter och riskingenjörer. 

 

 

____________________________________________________________________  

 

Brandfarliga varor  

Brandfarliga -varor -forestandare -utbildning 

 

Brandfarliga varor – grund

Distansutbildning

Du som arbetar i ett företag som hanterar brandfarliga varor ska ha grundläggande kunskap om egenskaperna och riskerna med dessa. 

 

Grundutbildningen ger dig de baskunskaper du behöver och du får en bra grund för att kunna utbilda dig vidare.

 

Hitta alla utbildningstillfällen och anmäl dig här.

 

____________________________________________________________________  

 

Brandfarliga varor föreståndare 

Distansutbildning

Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare.

  

Utbildningen passar dig som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är omfattande, och för dig som är handläggare av tillstånds- och tillsynsärenden.

 

Hitta alla utbildningstillfällen och anmäl dig här.

 

_____________________________________________________________________

 

Klassning av explosionsfarliga miljöer

Klassning _exp _farlig _miljo _web _546x 307px (2)

 

En klassningsplan visar var olika brandfarliga varor finns och även vilken riskbild som föreligger. För dig som föreståndare, driftansvarig, projektör eller konstruktör är klassningsplanen ett viktigt underlag för valet av rätt utrustning i anläggningen.

  

Detta är en utbildning för dig som ska upprätta och granska klassningsplaner enligt gällande lagstiftning och standarder. Under två dagar utgör lagstiftningen om brandfarliga varor en stor del av utbildningen. Det ingår även många tillämpningsövningar i utbildningen. 

 

Utbildningen passar t. ex. dig som är föreståndare, driftansvarig, projektör eller konstruktör.

 

Hitta utbildningstillfälle och anmäl dig här!

 

_____________________________________________________________________

 

Arbete i explosionsfarliga miljö/ATEX  

Att utföra arbete där det finns brandfarliga varor innebär stora risker. En gnista kan lätt antända den brandfarliga varan och olyckan är ett faktum. För att ge en rättvis bild av problematiken med arbete i explosionsfarlig miljö är denna utbildning förlagd i processmiljö.

 

Utbildningen är till för dig som är föreståndare brandfarliga varor eller för andra som utfärdar tillstånd för arbete i explosionsfarlig miljö.

 

Hitta utbildningstillfälle och anmäl dig här!

 

_____________________________________________________________________

 

Allmänt brandskydd

Brandskyddskoordinator

Brandskyddskoordinator _web _546x 307px 

 

Distansutbildning

Är det du som har ansvaret? Här är fem dagar för dig som behöver en bra grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag.

 

Brandskyddsfrågor är viktiga för alla organisationer och med rätt utbildning kommer du känna dig tryggare i rollen. Du får insyn i brandskydd i teori och praktik och möta andra som står inför samma frågor som du. Efter examen får du ett CFPA Europe-certifikat.

 

Utbildningen passar alla som är ansvariga för brandskyddet eller arbetar med brandskyddsfrågor. Utbildningen är även avsedd för dig som ska bli behörig ingenjör (brandlarm eller sprinkler) eller instruktör för Heta Arbeten®. 

 

Hitta alla utbildningstillfällen och anmäl dig här. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Brandskyddsledare 

brand 

 

Är det du som har ansvaret? Behöver du en mer gedigen brandteknisk kunskap? Eller en fördjupning i de organisatoriska frågorna? Är du redo att ta nästa steg i karriären? Då är detta utbildningen för dig!

 

Utbildningen är den mest omfattande i sitt slag. Teori varvas med praktik och utbildningen innehåller allt från byggnadstekniskt brandskydd, ledarskap, systematiskt brandskyddsarbete, lagar, normer och regelverk till larm- och släckanläggningar, riskhantering, krisledning och MTO-analys. Tidigare deltagare värdesätter möjligheten till nätverkande och erfarenhetsutbyte.

 

Omfattning: Utbildningen omfattar totalt fem veckor undervisning och genomförs under perioden september 2020 till juni 2021. Nästa utbildning startar den 28 september.

 

Läs mer och anmäl dig här. 

 

_____________________________________________________________________  

 

Webbutbildning: 

Grundläggande brandskydd för kontor

Grundläggande brandskydd kontor är en webbutbildning som vänder sig till företag och organisationer som behöver stärka sina kunskaper i brandsäkerhet. Den finns även tillgänglig på engelska.

 

Utbildningen går igenom det som alla medarbetare behöver känna till om brandsäkerhet. Deltagarna får bland annat kunskap om hur en brand uppstår, om olika typer av brandskyddsinstallationer, vad en brandrisk är samt hur de agerar säkert vid brand. 

 

Läs mer om utbildningen här.

 

Systematiskt brandskyddsarbete

Är du ansvarig för brandskyddsarbetet på ditt företag? Behöver du veta mer om hur du ska organisera och dokumentera ert brandskyddsarbete? Då är vår webbutbildning i systematiskt brandskyddsarbete (SBA) något för dig.

 

Läs mer om utbildningen här.

 

_____________________________________________________________________

 

Heta Arbeten®

Instruktor _heta _web _546x 307px (1) 

  

Heta Arbeten® finns i en mängd branscher som industri- och byggarbete, lantbruk och hantverk för att nämna några. Det kan handla om allt från svetsning, skärning eller arbeten med snabbroterande verktyg till takarbeten, borttagning av målarfärg, varm hästskoning eller ogräsbränning.

 

Heta Arbeten® utförs i team om tre roller, brandvakt, hetarbetare och tillståndsansvarig. För att utföra Heta Arbeten®, vara brandvakt eller ge tillstånd krävs rätt behörighet. Utbildning, riskbedömning och 14 säkerhetsregler hjälper dig att göra rätt och undvika brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att alla i teamet ska ha rätt kunskap och vara certifierade. 

 

Behöver du behörighet Heta Arbeten®? Hitta utbildning hos någon av våra kvalitetssäkrade arrangörer som finns över hela landet, här.

 

 _____________________________________________________________________

 

Vill du utbilda hetarbetare, brandvakter och tillståndsansvariga? 

 

Grundutbildning Ny instruktör Heta Arbeten® 

Distansutbildning

Har du inte varit instruktör för Brandskyddsföreningens skadepreventionskoncept Heta Arbeten® förut är detta utbildningen för dig.  

 Läs mer och anmäl dig här!

 

Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten® 

Distansutbildning

Är du instruktör sedan tidigare behöver du uppdatera dina kunskaper vart femte år.

 Läs mer och anmäl dig här!

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 brandskyddslogga