Eva Ellenfors

 

Eva Ellenfors

Eva Ellenfors har sin bakgrund som civilingenjör KTH Lantmäteri. Efter många verksamma år i fastighetsbranschen, inom olika ledar- och specialistroller, står hon nu inför en framtid med ytterligare varierande utmaningar och en önskan att bidra till utveckling i både samhällsbyggnadsfrågor och för organisationer. Hon är även nytillträdd ledamot i Samhällsbyggarnas styrelse med stort driv för att utveckla och bidra med den kompetens och erfarenhet hon har.

 

Eva arbetar idag som egen företagare och konsult, senast i ett uppdrag som interim och tillförordnad planchef i Sundbybergs kommun. Det chefsarbetet innebar bland annat övergripande strategiskt och operativt ansvar för den fysiska planeringen, med ledning av planarkitekter, landskapsarkitekt och översiktsplanerare. Som egen företagare har Eva jobbat sedan 2013 med olika uppdrag, bland annat rådgivning åt Uppsala kommun och som interim vd för Grön Bostad. De senaste fyra åren har Eva, parallellt med konsultuppdragen, vidareutbildat sig och är idag diplomerad organisationskonsult. Den fortsatta planen är att arbeta med lednings- och sakfrågor inom fastighet och samhällsbyggnad integrerat med pedagogisk kompetens att leda och stödja utveckling i organisationer.

 

Tidigare har Eva haft en lång karriär inom Trygg-Hansa och SEB. Inledningsvis arbetade hon som fastighetsekonom och marknadsanalytiker. Efter några år började hon arbeta som portfölj- och tillgångsförvaltare, senare chef för tillgångsförvaltningen och därefter chef för SEB Trygg Liv´s direktägda fastighetsportfölj. I drygt 20 år arbetade Eva på fastighetsägarsidan med fastigheter, styrning och ledning. Hon arbetade ofta i komplexa organisationsstrukturer, med kollegor inom samma företag tillsammans med kollegor som var uppdragskontrakterade. Efter SEB Trygg Liv jobbade Eva som fastighetskonsult på PWC och därefter i fyra år som fastighetschef på Einar Matsson. Efter Einar Matsson var det dags för ett annorlunda steg i karriären.

- Jag hade jobbat i 25 år med fastigheter och fastighetsorganisation med ett ekonomiskt, funktionellt och strukturellt perspektiv och ville göra något mera, addera nånting. Jag hade tillägnat mig erfarenhet av att arbeta under olika ägar- och organisationsformer. Jag hade haft både med- och motgångar och jag reflekterade över det. Jag var nyfiken på och ville utforska motgångarna, det är där man kan lära sig nånting. Det var ett steg i en tanke att utforska vad är det i organisationer och företag som ibland gör att det inte fungerar bra. Hur kan man göra det på annat sätt och hur skulle jag kunna bidra till utveckling? Organisationsutbildningen har en humanistiskt grund och ett systemiskt perspektiv, bygger bland annat på fältteori och existentiell psykologi och ger verktyg att arbeta med konflikthantering, utveckling av relationer och samarbete på olika systemnivåer, att stödja och skapa bestående förändring.

 

Vad är det roligaste med ditt jobb?

-Jag gillar samhällsbyggandet, ofta bred samlad kompetens i komplexa system och organisationer. Så har det varit i flera av mina tidigare uppdrag. Och nu i Sundbyberg var det roligaste att jag tillsammans med samhällsbyggnadskompetensen fick möjlighet att arbeta med organisationsutveckling på ett nytt sätt. Det är också det jag vill jobba vidare med. Att göra både och. Jag tycker om att jobba med övergripande och strategiska perspektiv men också att få förtroende att gå på djupet, att vara ett stöd för att skapa delaktighet och väl fungerande samarbete. Det är angeläget att arbeta med förhållningssätt i organisationer. Några av mina drivkrafter är att skapa tydlighet, delaktighet och transparens.

 

Vilka utmaningar ställs du inför?

-I samhället finns aktörer som ibland driver frågor utifrån enskilda perspektiv. Om du tänker ett prisma med många facetter, där du bara tittar genom en facett, där ser du inte hela diamanten. Där kan skapas ställningstaganden som låser fast. Jag tror att man kan lösa saker lättare och bättre om man kan skapa förståelse för helheten, se genom alla facetter i prismat. Jag tycker att livet och näringslivet ibland är jag-fixerat, söker sensationer. Det som avgör hur ansvarsfull utvecklingen blir, både på samhälls- och individnivå, är vår inlevelseförmåga. Ju längre den sträcker sig, desto mer är jag beredd att ta ansvar. Inlevelseförmågan är i sin tur nära knuten till förmågan att känna tillit till sig själv och andra. Att se och förstå olika perspektiv skapar större förutsättningar för förtroendefullt samarbete. Jag vill bidra till att låsa upp fasta positioner och se till så att olika perspektiv synliggörs, det är en utmaning.

 

Eva är nyligen invald till Samhällsbyggarnas styrelse där hon har stort intresse av att bidra och utveckla verksamheten och hjälpa till:

-Samhällsbyggarna håller ju på med det som intresserar mig och jag vill gärna vara med och bidra till ytterligare utveckling. Jag är intresserad av utbildningsfrågor och att diskutera vilka utvecklingsbehov som finns där. Och jag vill fortsätta arbetet så att vi får flera medlemmar, kanske i en ännu vidare krets? Det handlar om att bjuda in, utveckla och addera kompetenser och skapa ännu större delaktighet.

 

Evas tips inom utveckling och ledarskap:

- Allt ledarskap utgår från det personliga ledarskapet. Det handlar om hur väl du känner dig själv, dina styrkor och svagheter, och hur autentiskt du förhåller dig till dig själv och de människor du möter i olika situationer.

- Fundera över dina kärnvärderingar, vad du vill stå för. Att veta och hålla sig till sina värderingar kommer ge dig goda förutsättningar att ta de svåra besluten. Det ger trygghet i ledarskapet.

 

Eva tycker att det finns en tendens att uppmuntra utveckling av individualister inom utbildning och i samhället i stort, när livet och arbetslivet egentligen ännu mer kommer att behöva samverkan. Individperspektivet skapar låsningar, ett för stort perspektiv på sig själv och ens egna resultat istället för på helheten.

-Vi behöver ledare som är nyfikna, söker sin autenticitet, för att kunna leda med integritet och bygga långsiktig framgång och bestående värden i relationer - familj, företag, organisationer och samhälle.

- När ledare skapar förutsättningar för medarbetare, i stället för att se medarbetare som verktyg för egen vinning, är mer intresserade av helhetens framgång än sin egen, då kommer delaktighet och resultaten för ledaren också. Organisatoriska problem har, så gott som alltid, sin grund i systemfel. System som stödjer ogynnsamma förhållningssätt motverkar dialog. Tillit är makt och bidrar till bestående utveckling? Fundera över hur du bygger tillit.

 

- De flesta som kommer ut ifrån en samhällsbyggnadsutbildning kommer på något sätt få en ledande roll, även om man inte blir formell chef. Är du nyfiken och vill bidra till bestående förändring är ett tips att utveckla ditt ledarskap, se både din starka och sköra sida som tillgångar. Att ha tagit reda på vem du är, vart du är på väg och hur du vill vara, ger trygghet och lägger grunden för förtroende och lojalitet för ditt ledarskap.

 

Namn: Eva Ellenfors

Aktuell som: Egen företagare, senast som interim planchef i Sundbyberg, samt nybliven styrelseledamot i Samhällsbyggarna

Ålder: 55 år

Familj: gift, tre vuxna barn

Bor: Stockholm, Bromma

Intressen: Resa, träna, trädgård, sticka, läsa

 

 

 

 

 Image1

 

Ulrika Fransson

Till vardags jobbar jag som Verksamhetschef  för Förvaltningen för HSB Sydost. Där ansvarar jag för ett gäng på drygt 90 härliga och mycket kompetenta medarbetare som sköter om alla fastigheter som vi förvaltar både tekniskt och ekonomiskt, interna och externa. Tillhör gör också en sektion med byggkonsulter med olika spetskompetenser samt ett mindre byggbolag.

 

Jag har ett aktivt intresse för näringsliv och samhällsbygge som jag grundade under mina 4,5 år som Regionchef på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Jag har en internationell bakgrund och arbetade över 20 år utomlands främst för Pestana Group ett portugisiskt företag med fokus på Europa, Afrika, Syd- och Nord Amerika. I grunden är jag Marknadsekonom och senare har jag läst Ledarskap, Statsvetenskap, Avancerad Webbutveckling och Digitala Marknadsföringsstrategier m.m. Anser att livet kräver ständigt ny kunskap och därav livslångt lärande. Har ett aktivt intresse för styrelsearbete och är bl.a. ledamot i StyrelseAkademien Sydost, Byggande Styrelse och ett antal Brf uppdrag inom HSB. 

 

Ser mycket framemot mitt nya uppdrag som ledamot i Samhällsbyggarna. Jag hoppas kunna bidra som en del i en solid plattform för nätverk, utbildning och stark aktör i samhällsdebatten. I mitt fall kanske främst genom att belysa samhällsviktiga frågor i södra Sverige främst Småland och Blekinge.

 

Att arbeta för en bra Infrastruktur och önskad kompetensförsörjning samt vikten av att Akademien, politiken och näringsliv hittar varandra för bygga och stärka det samhälle som vi alla vill vara en del av.

 

 

 

 

Stefan Engdahl

 

Stefan Engdahl

Stefan Engdahl är en praktisk teoretiker med stort intresse för samhällsfrågor. Idag jobbar han hos Trafikverket med den planerade utvecklingen av infrastrukturen som påverkar alla oss andra i vår vardag. I sin tidigare roll som Investeringsdirektör på Trafikverket ledde Stefan en kulturförändring med nya affärsmodeller som gav minst 5 miljarder mer väg- och järnväg för pengarna. Numera är han också aktuell som ledamot i Samhällsbyggarnas styrelse med mycket erfarenhet i bagaget för att driva föreningen långsiktigt framåt.

 

Stefan arbetar nu som planeringsdirektör på Trafikverket vilket innebär ansvar för ett antal olika områden. En del är den planerade utvecklingen av den statliga infrastrukturen vilket nu bland annat renderat i ett nytt underlag till Nationell Plan 2018-2029. Kapacitetstilldelningen av järnvägssystemet är ett annat numera väldigt komplext område som ligger inom Stefans ansvarsområde. 
- Med över 50 Tågoperatörer och vårt eget underhållsbehov innebär detta invecklade procedurer för att hantera alla tidtabeller. Situationen i Sverige är helt unik. Järnvägssystemet utnyttjas kapacitetsmässigt till sin bristningsgräns på många områden av ett stort antal tågoperatörer samtidigt som vi har ett omfattande underhållsprogram. Om medborgarna verkligen kände till våra förutsättningar skulle man vara imponerad över att det fungerar så bra som det ändå gör. Vi kämpar otroligt hårt varje dag med järnvägen.

 

Stefan berättar att infrastruktur har stor påverkan på samhället och att arbetet han utför berör alla regeringens sex samhällsutmaningar: klimat, bostäder, näringslivets förutsättningar, sociala faktorer och digitalisering. 
- Området är väldigt dynamiskt. Sättet vi transporterar oss på kommer att ändras i framtiden, menar Stefan.
Idag är han ansvarig för 1000 personer som arbetar under honom med en budgetvolym på 30 miljarder kronor per år.

 

Stefan är uppvuxen i Klågerup, nära Lund, och visste redan i fjärde klass att han i framtiden skulle bli väg- och vattenbyggare. Och så blev det. 1994 tog han examen som civilingenjör på väg och vatten i Lund.

-  Jag blev trainee på Vägverket produktion och har arbetet som utsättare, arbetsledare, platschef och regionchef fram till 2008. Då blev jag headhuntad till Vägverket för att utveckla beställarrollen och utveckla produktiviteten i branschen. Jag har alltid varit väldigt intresserad av det. Vår bransch är speciell till stora delar men det innebär inte att vi bara skall acceptera att vi inte har samma utveckling som industrin. Som entreprenör var jag irriterad på, visserligen bekväma affärsmodeller, som inte drev mot ökan produktivitet. Som byggherre kan man ändra på det, resonerade Stefan.

 

1999 hade Stefan ett litet mellanspel på universitetet som doktorand, med området IT i bygg- och förvaltningsprocessen. Han tog en licentiatexamen men tyckte att det blev lite ensamt med forskningsarbete så han valde att ta en paus och jobba lite. Pausen har sträckt sig sedan dess och i jobbet är han kvar än idag. Men vem vet, han kanske återgår någon gång och är fortfarande inskriven berättar han med något skämtsam ton. Det är viktigt att hålla sina intressen vid liv. 
- Jag har en idé att skriva en avhandling om mekanismerna kring produktivitetsutvecklingen i vår bransch. 
Stefan ser fundersam ut, som om han försöker hitta en möjlig väg att kombinera sitt jobb med en avhandling.

 

Hur kan en dag på jobbet så ut?

-  Det blir mycket möten, både interna och externa runt omkring i landet. Man utvecklar knappast landets infrastruktur genom att låsa in sig på ett kontor i Borlänge. Jag möter många företag och alla andra typer av organisationer. Det finns många perspektiv som måste avvägas baserat på vederhäftiga underlag. Vi agerar regeringens högra hand att driva igenom en transportpolitik. Politikerna kan vara ideologer. Vi är professionella tjänstemän.   
Utöver att sitta i möten och planera den statliga infrastrukturen reser Stefan i princip dagligen i tjänsten. Jag upplever verkligen transportsystemets alla delar vilket ju är bra för själva jobbet.

 

Vad är det roligaste med ditt jobb?

-  Det roligaste är att jag har möjligheten att påverka samhällsutveckling på ett positivt sätt och att få vara med i den processen. Att vara med i den här branschen påverkar människors liv och näringslivets förutsättningar. Vi har makten över den byggda miljön, gestaltning och arkitektur. Det är ett stort ansvar. Vi som jobbar i branschen har möjlighet att påverka allt detta på ett positivt sätt, att göra påtaglig positiv skillnad. Det är spännande att jobba i spänningsfältet mellan det politiska, näringslivet och medborgare och se bredden i det hela.

 

Vilka utmaningar ställs du inför?

- Det är viktigt att ha en bärande idé och förklaringar, att man landat i förankrade uppfattningar och håller sig till dem. Det är jätteviktigt att kunna ha ett team omkring sig, professionella och duktiga tjänstemän, att delegera och lita på och det är viktigt med prioriteringar, ordning och reda.

 

Stefan är också nybliven styrelseledamot i Samhällsbyggarna. Han minns föreningen redan från tiden då den fortfarande hette SVR och fick nöjet att 1989 träffa en regional representant därifrån som berättade om föreningen. Sedan dess har Stefan varit medlem och han ser ett stort värde i organisationen och dess roll att samla människor för att hantera gemensamma frågor.

 - Jag är väldigt tacksam att ha blivit tillfrågat, att jag får vara med och utveckla de frågor som är viktiga och utveckla vår yrkesverksamma kår. Det ska bli väldigt roligt att jobba med

branschens utveckling. Vi är attraktiva som bransch, med hög kompetens, en professionell sektor som attraherar rätt personer. Dessa resurser är ytterst viktiga för att bygga Sveriges konkurrenskraft. Vi tar oss an samhällsutmaningar i branschen.

Jag kan bland annat bidra med bra kontaktnät. Det är bra för Samhällsbyggarna med ett kontaktnät på hög nivå.

Stefan tycker att digitalisering är viktigt och det har enligt honom varit en ganska cirkulär utveckling i vår bransch, där han beskriver att det händer för lite och de nya erfarenheterna inte sprids tillräckligt.

 

På sitt CV har Stefan mycket erfarenhet och många meriter, bland annat för närvarande som ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, ordförande för Sveriges Byggherrar AB, vice ordförande för IQ Samhällsbyggnad.

Till Samhällsbyggarna och styrelsen kan Stefan bidra med mycket men det han själv lyfter fram lite extra är att han såväl har praktiskt erfarenhet efter att länge ha jobbat ute på byggen samtidigt som han kan arbeta med mer övergripande strategiska frågor och möjligheter. För Stefan är det viktigt att alla ser att det finns unika förutsättningar och att det är viktigt att inse sina möjligheter och specialiteter.

- Man måste inse sin del i helheten och jobba för det. Jag är tydlig ärlig och rak och framför vad jag tycker. Man kan inte vara konflikträdd. Ska man göra förändringar i en konservativ bransch måste man vara modig, pålitlig och engagerad.

 

Aktuell som: Planeringsdirektör på Trafikverket 
Ålder: 46

Familj: Ja

Bor: Ständigt på resandet fot

Intressen: Lite intresserad av allt

 

 

 

 

 Helena Tellberg (1)

Helena Tellberg

- Jag är glad över att få ingå i redaktionsrådet för Samhällsbyggaren. Att utmana målsättningen och förstå helheten genom att skapa en kreativ miljö genom respekt för alla och engagemang av alla, engagerar mig. Det som driver mig är att utveckla, då jag känner att jag bidrar. Detta uppnås genom målmedveten fokus och förståelse av marknaden, organisationen och verksamheten för att hitta rätt projekt och kunder att förhandla fram win-win kontrakt med. Med en långsiktig plan kan man skapa en riktig förändring, säger Helena Tellberg.

- Det känns väldigt roligt att välkomna Helena Tellberg till Samhällsbyggarnas Redaktionsråd eftersom vi vill ha ett stort fokus på bygg och anläggningsfrågor i Samhällsbyggaren, säger Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna. 

 

 

 

 

Ska ̈rmavbild 2017-10-31 Kl . 15.50.41

 

Louise Palm 

Louise Palm har en bred och gedigen grund inom fastighetsvärden med breda kunskaper och lång arbetslivserfarenhet. Hon har provat på mycket och upptäckte till slut entreprenadsidan och arbetar idag på NCC som affärschef. Vid sidan om sitt arbete är Louise också engagerad inom Samhällsbyggarnas styrelse ett föreningsengagemang som har följt med henne ända sedan studietiden. Föreningens arbete är viktigt för Louise och att branschen samlas för att tillsammans arbeta med viktiga frågor.

 

Louise arbetar som affärschef på NCC Building Malmö-Lund, en roll som innebär mycket kundkontakt. Inom arbetet möter och hjälper hon byggherrar där de befinner sig i processen och beskriver det såhär:

- Det kan vara redan i detaljplaneskedet kunden behöver hjälp men det kan också vara så sent som att kunden har ett färdigt förfrågningsunderlag och vill ha en kunnig och tillförlitlig entreprenör. Nu senast vann avdelningen en LOU-förfrågan om ny-, till- och ombyggnad av en idrottshall i Hörby kommun. Det är roligt att vara med och bidra i samhällsutvecklingen. Den färdiga idrottshallen kommer nyttjas av barn, ungdomar och vuxna varje dag i veckan under många år framöver. Det gäller att vi på NCC, tillsammans med Hörby kommun utvecklar den på ett väl genomtänkt och harmoniskt sätt.

På avdelningen som Louise jobbar på är de ett tätt sammansvetsat marknadsgäng som kompletterar varandra i kunskap och erfarenhet. Tillsammans ska de kunna erbjuda sina kunder bästa möjliga service genom NCC’s kompetenta medarbetare. I Skåne är det ett begränsat antal personer som jobbar i branschen som alla tillsammans arbetar för att utveckla regionen. Louise berättar att detta gör att man känner kunden väl, att de ofta har en historia tillsammans och jobbar för att också ha en produktiv och givande framtid tillsammans.

- Det är gott att jobba med goa människor både internt och externt! Det som driver mig i mitt dagliga arbete är att vara med och bidra till att bygga ett komplett samhälle för människor att bo- verka- trivas och leva i!

 

Louise studerade tre år fastighetsmäklare och tre år fastighetsföretagande på Malmö Högskola, något som hon beskriver som en bra grund att stå på i fastighetsbranschen. Louise började arbeta som fastighetsmäklare på Mäklarhuset i Göteborg. Där kom hon i kontakt med JM's nyproduktion och började intressera sig för projektutveckling. Hon fortsatte karriären vidare in på Peab bostad i Malmö där hon stannade till Lehman Brothers-krisen. Då stannade bostadsbyggandet av vilket gjorde att Louise ville röra sig vidare.

- Jag har svårt att "sitta still" och vänta på bättre tider, jag jobbar hellre på. Det blev lägligt att bredda sig - jag började arbeta på Briggen, ett av Castellums dotterbolag som affärsutvecklare. Jag lämnade bostadsutvecklingen och utvecklade kunskaperna inom värdering, kontor, lager och industri istället. Plötslig noterade jag att företagen som sökte lokaler alla började fråga efter lokaler i Hyllie. Samtidigt började en man som jag lärt känna genom Samhällsbyggarna och som betytt mycket för mig i arbetslivet, Börje Klingberg dåvarande Fastighetsdirektör i Malmö prata om Hyllie och stadsutvecklingen där. Malmö stad äger marken i Hyllie och driver stadsutvecklingen i området. Jag fick jobb som projektledare i Hyllie på Fastighetskontoret Malmö stad. Ett väldigt roligt och givande arbete hos en väldigt trevlig arbetsgivare. Att bygga stad är enormt roligt och spännande! Arbetet i Malmö stad gjorde också att jag fick djupare och ovärderlig kunskap för den kommunala processen.

Louise har under sina år i branschen försökt förstå och se fastighetsutveckling från olika roller, hos olika arbetsgivare, i olika skeden. För henne var det en tydlig strategi under de första 10 åren i arbetslivet. Hon trodde inte att hon skulle ta klivet över på entreprenadsidan, men detta blev ett faktum när NCC ringde och erbjöd henne möjligheten att arbeta hos dem och lära sig även den biten. Så hon kunde inte annat än att tacka ja.

- NCC är ett värdestyrt företag med visionen att förnya branschen och erbjuda hållbara lösningar. Detta är en värdegrund jag kan stå upp för. Målet har varit att bli så duktig på fastighetsutveckling som möjligt utifrån mina förutsättningar. Jag har mycket kvar att lära men jag har försökt lägga grunden ordentligt. Det vi i vår bransch gör påverkar så många människor under så lång tid framöver att det gäller att vi alla i branschen gör vårt yttersta för att tillsammans bygga ett trevligt och fungerande samhälle!

Louise berättar om hur en vanlig dag på jobbet kan se ut och vad det egentligen är som är så roligt med jobbet.
- En vanlig dag på jobbet består i både interna och externa möten. Det kan vara allt från ett marknadsmöte med närmsta kollegorna, avtalsförhandlingar med en kund till ett möte på en kommun gällande planprogram eller ett projekteringsmöte med kund i ett faktiskt projekt. Det roligaste är att så gott jag kan hjälpa kunderna att komma framåt i sina processer och känna mig trygg i att jag erbjuder dem bästa möjliga kompetensen på marknaden genom NCC's kompetenta medarbetare.

Vilka utmaningar ställs du inför? 

- Utmaningarna är, som vi alla i branschen drabbas av, långa ledtider. Det behöver inte bara vara negativt att fastighets- och projektutveckling tar tid men ibland vill man fram och se det färdiga resultatet lite snabbare. Ofta är det långa och sällan raka beslutsvägar. 

 

Sedan ett tag tillbaka sitter Louise i styrelsen för Samhällsbyggarna, ett engagemang som har sina rötter redan under studenttiden. Hon kom med i föreningen genom Samfundet för fastighetsekonomi när hon var student och blev sedan, när hon börjat jobba, kontaktad av Åke Ekvall som hade fått hennes namn från Malmö Högskola och undrade om hon ville sitta med i styrelsen.

- Jag tackade ja och det har visat sig vara väldigt värdefullt för mig. Att som ung och nyutexaminerad bli välkomnad in i branschen av äldre och mer erfarna personer var ovärderligt. Jag kunde enkelt knyta värdefulla kontakter som på många vis berikat och underlättat i arbetslivet. Jag har hängt kvar i styrelsen genom sammanslagningarna först var det Samfundet för fastighetsekonomi, Lantmätarföreningen och IREP som slogs samman och bildade Aspekt. Därefter slogs Aspekt och SVR samman och bildade Samhällsbyggarna. Föreningen, genom sina ca 5000 medlemmar har stor genomslagskraft om vi så önskar. Det är bra att vi samlar oss i en förening och aktivt arbetar för viktiga frågor inom vår bransch. 

 

Aktuell som: Affärschef på NCC Building

Ålder: 38

Bor: Malmö, snart Höllviken

Familj: Ja

Intressen: Min familj och mina vänner

 

 

Joanna Messmer