Lantmäterihistora

Lantma ̈tare

 

Sektionens mål

Lantmätare är ett av världens äldsta yrken. Från början ägnade sig lantmätarna mest åt kartläggning. Med åren och seklen har arbetsuppgifterna kommit att breddas alltmer. Den enda grupp som alltid har kvar titeln i sin tjänstebeskrivning numera är förrättningslantmätare och andra som arbetar med fastighetsbildningsfrågor hos stora företag.

 

Vill du veta mer om sektionens arbete och/eller är intresserad av att vara med i sektionen? Då är du varmt välkommen att kontakta Ewa Svensson på ewa.swensson.lund@gmail.com.

 

Äldre nummer av Svensk Lantmäteritidskrift

Här finns ett register över artiklar publicerade i Svensk Lantmäteritidskrift 1946-1982. Artiklar från åren 1950-1979 kommer att läggas in senare i år. Om du är intresserad av lantmäterihistoria kan vi tipsa om att Norrbottens läns lantmätarförening förvaltar ett lantmäterimuseum som byggts upp av Georg Palmgren. Mer information hittar du på Georgs hemsida där du också hittar en hel del bilder på bland annat gamla mätinstrument.

 

sten

 

Lantmätare – yrke utan gränser

Inom samhällsbyggandet förändras kravet på kompetens till följd av en snabb utveckling av teknik och metoder och även genom att komplexa frågor allt oftare behöver hanteras. För att få ett perspektiv – eller egentligen flera perspektiv – på utvecklingen arbetar Samhällsbyggarnas lantmäterihistoriska sektion just nu med att samla in äldre lantmätares personliga berättelser. Vi är övertygade om att en sådan sammanställning kommer att vara värdefull inte bara ur ett historiskt perspektiv, utan också som underlag för tankar om framtiden.

 

Berättelserna speglar den enskilde personens yrkesroll. Skribenterna har fått välja om de vill skriva om en enskild episod eller om hela sin yrkeskarriär. Skribenterna har blivit tillfrågade efter förslag från olika håll eftersom det upprop som tidigare gjordes på vår hemsida inte gav något gensvar. Syftet är att spegla bredden i yrket såväl inom som utanför Sverige, därav titeln. I några fall har de valt att bli intervjuade.

Insamlingen kan ses som en fortsättning av den insamling som Lantmätareföreningen tillsammans med Nordiska Museet mfl genomförde i slutet av 1990-talet under temat ”Svenska folket berättar”. Vissa av de då insamlade berättelserna finns samlade i boken ”Mått och steg”.

Rent praktiska pågår det sedan en tid en insamling som beräknas vara klar till slutet av februari. Därefter går undertecknad och Birgitta Hansson igenom alla berättelser och ger alla skribenter en återkoppling. Vi skriver alltså inte om någonting. Framåt sommaren räknar vi med att ha ett färdigt material. Under våren ska Samhällsbyggarna söka ekonomiskt stöd från olika håll för att kunna trycka materialet. Vi har också kommit överens med Nordiska Museet om att överlämna berättelserna i tryckt form och ge det tillstånd att använda materialet. Samhällsbyggarna kommer dock fortsättningsvis vara ägare. Ett antal olika tillstånd måste också finnas på plats.

 

Sammanfattningsvis är vår förhoppning att de ca 40-50 berättelserna vi samlat in kommer att finnas tillgängliga nästa höst- vinter.

 

Lantmätarminnen 

Nordiska Museet har en serie kallad svenska folket berättar. Delen ”Mått och steg – verksamma inom lantmäterisektorn skriver sina minnen” kom ut 1996. I slutet av boken framgår det vilka som skickade in sina minnen eftersom inte alla som skrev finns med i boken. Boken trycktes i en relativt stor upplaga och delades bland annat ut till alla anställda inom Lantmäteriet.

 

Minnen är ovärdeliga och vi måste samla in dem så att vår och nästa  generation och  kan ta del av dem. Denna gång blir det via Samhällsbyggarna och deras kanaler. Vill DU dela med dig av ditt yrkesliv eller kanske en del av det, är du mer än välkommen att kontakta Ewa Swensson (se kontaktuppgifter nedan). Med Ewa kan du få hjälp med innehåll, skrivandet och annat som rör sektionen. Känner du någon med en intressant historia uppmanar vi dig att para ihop denne med Samhällsbyggarna!

 

En som redan har skrivit sin historia är vår hedersmedlem Georg Palmgren. Du kan läsa hans berättelse på vår hemsida under sektionen för lantmäterihistoria. Alla minnen är värda att berättas och sparas för eftervärlden. Bifoga gärna bilder. Nordiska museet är intresserad av att få ta del av alla minnen vi får in. Det blir en komplettering av det som samlades in på 1990-talet.

 

Kontakt Ewa Swensson, sammankallande lantmäterihistoriska sektionen, på ewa.swensson.lund@gmail.com.

 

Årestugan

Visste du att det var Sveriges lantmätare som byggde Samhällsbyggarnas stuga i Åre (av vissa kallad lantmätarstugan)? Årestugan är belägen mellan Åre och Duved, nära Rödkulleliftarna och kan hyras av medlemmar i Samhällsbyggarna. Mer information om Årestugan, hur man bokar den och dess historia hittar du  här

 

Luleås mesta stadsingenjör

Georg Palmgren (88) utsågs den 29/5 som hedersmedlem i samhällsbyggarna. Ceremonin ägde rum i Luleå i samband med Norrbottens läns lantmäterisförenings årsmöte. Landshövdingen i Norrbottens län, Sven-Erik Österberg var officiant för själva utnämningen. Georg Palmgren har varit verksam som stadsingenjör i Luleå under åren 1966-1984. En period i Luleå med stark utveckling. Georg har på många sätt satt sina spår i verksamheten men det är särskilt för hans insatser för att bevara ovärderlig lantmäterihistoria som han uppmärksammas av Samhällsbyggarna.

 

Georg Palmgren Kopia

Landshövdingen Sven-Erik Österberg och Georg Palmgren.

 

Georg har på ett enastående sätt under både sin yrkesverksamma tid och efter pensioneringen idogt samlat och säkrat historiskt material om lantmäteriverksamheten i länet. Det har skett genom uppbyggandet av en föremålssamling, etablerandet av lantmäterimuseet, utgivandet av skrifter och böcker rörande såväl personhistoria som lantmäteriteknisk dokumentation. Motiveringen till  Samhällsbyggarnas utnämning lyder:

 

”Georg Palmgren har under en lång rad av år på eget initiativ samlat och katalogiserat en mängd arbetsredskap med anknytning till lantmäteriyrken. Till varje sak finns en beskrivning av hur det har använts. Alla dessa arbetsredskap har under många år funnits tillgängliga i en utställning i Lantmäteriets hus i Luleå. Georg har därutöver digitaliserat hela sin samling och gjort den tillgänglig via en länk på Samhällsbyggarnas hemsida. När Georg nu med ålderns rätt drar sig tillbaka från ett fortsatt underhåll, övergår samlingen i sin helhet i Lantmäteriföreningens ägo. Detta borgar för att det enda svenska lantmäterimuseet kommer att bestå och vara fortsatt digitalt tillgängligt för en bredare allmänhet ”

 

Georg Palmgren är född i Boden 1929. Tog studentexamen i Gävle 1949. Efter Lantmäteriexamen vid KTH 1955 har han innehaft ett flertal tjänster inom statliga Lantmäteriorganisationen och vid stadsingenjörskontor runt om i landet innan han 1966 tillträdde som Stadsingenjör i Luleå. Kommunsammanslagningen och förberedelser för Stålverk 80 expansionen är frågor som Georg varit djupt involverad i. Även dagens expansion i Luleå bär spår av Georgs arbete.  Namngivningsfrågor för gator bostadsområden är en uppgift som Georg haft ett stort engagemang för.

 

Georg är idag en pigg änkeman som är mycket aktiv och fyller sin tid med resor och fritidsintressen. Vi lyfter på hatten för denna fina utmärkelse från Samhällsbyggarna och den gärning som Georg begåvat Norrbotten och eftervärlden med.

 

Torbjörn Berglund

 

Huvudpersonen själv kommenterar utnämningen:

"Jag har vid gårdagens årsmöte med Norrbottens läns lantmäteriförening uppvaktas med blommor och ur landshövdingens hand mottagit diplom som visar att jag upptagits som hedersmedlem i Samhällsbyggarna för mitt arbete med att bygga upp ett lantmäterimuseum i Luleå och att genom skrifter mm sprida kunskap om lantmäteriet och mätningsväsendet mm

 

Jag var helt överraskad men känner mig  samtidigt djupt tacksam och hedrad av detta bevis på uppskattning av mitt mångåriga arbetet med museet som nu övertagits av vår lokala lantmäteriförening

 

Tack!

______________________________________________________________

 

Ewa Swensson, Samhällsbyggarnas sektion för lantmäterihistoria

(ewa.swensson.lund@gmail.com)