Sektionen för fastighetsvärdering 

Va ̈rdering 

Sektionens uppgifter

Enligt sektionens stadgar ska vi bland annat arbeta med:


» auktorisation av fastighetsvärderare
» utveckling av fastighetsekonomiska metoder
» främjande av den praktiska tillämpningen av dessa
» medverkan vid utbildning inom fastighetsekonomi och värdering
» medverkan i den fastighetsekonomiska samhällsdebatten
» internationella fastighetsekonomiska frågor
» etiska regler

 

Auktorisation av fastighetsvärderare

Samhällsbyggarna auktoriserar kvalificerade värderare. Medlem i Samhällsbyggarna kan bli auktoriserad som fastighetsvärderare. Syftet med auktorisationen är att åstadkomma en kvalitetsstämpel på högt kvalificerade fastighetsvärderare som kan åta sig värderingar från skilda uppdragsgivare och vars integritet inte kan ifrågasättas.

 

Sektionen För Fastighetsvärdering har inom Samhällsbyggarna till uppgift att pröva ansökningar om att bli auktoriserad och att övervaka att auktoriserade värderare upprätthåller sin kompetens och integritet.


Auktorisationen finns i tre kategorier:


» Auktoriserad fastighetsvärderare
» Auktoriserad småhusvärderare- och lägenhetsvärderare
» Auktoriserad lantbruksvärderare

 

Samt

 

» Auktoriserad intern fastighetsvärderare
» Auktoriserad intern småhusvärderare- och lägenhetsvärderare
» Auktoriserad intern lantbruksvärderare

 

 

Medlem i Samhällsbyggarna kan bli auktoriserad om sökande uppfyller följande fyra krav.

Teorikravet om högskoleutbildning med ekonomisk, teknisk eller annan relevant inriktning omfattande 3 – 3,5 års heltidsstudier. §12 i Sektionens stadgar
   
Praktikkravet om tre års vitsordad praktisk erfarenhet. §13 i Sektionens stadgar
   
Aktualitetskravet som innebär att värderaren sak vara kontinuerligt verksam med värderingsfrågor. §14 i Sektionens stadgar
   
Oberoendekravet som innebär att värderaren skall upprätthålla en oberoende och självständig ställning i förhållande till beställare av värderingsuppdrag(gäller ej intern värderare). §15 i Sektionens stadgar

 


Samhällsbyggarna har antagit regler om god värderarsed som en auktoriserad värderare är skyldig att följa. De auktoriserade värderarna är skyldiga att vara anslutna till en gemensam ansvarsförsäkring som avser förmögenhetsskada till följd av fel eller försummelse vid värderingsverksamhet.


För att upprätthålla kompetensen hos de auktoriserade värderarna krävs en obligatorisk vidareutbildning om nio dagar under en treårsperiod.


I samband med auktorisationen har styrelsen att fatta flera grannlaga beslut liksom dess övervakning av att ”Regler om God Värderarsed” efterföljes. Därför har Samhällsbyggarna inrättat en besvärsnämnd som har att överpröva styrelsens beslut i fråga om auktorisation och disciplinfrågor. Nämnden består av tre personer under ordförandeskap av en hög domstolsjurist. Nämnden består i övrigt av en representant för beställare av värderingar samt en aktad fastighetsvärderare med långvarig erfarenhet. Besvärsnämnden utses för tre år i taget och skall endast i undantagsfall verka i mer än två treårsperioder.

 

Läs mer om stadgarna, auktorisationen och hur man ansöker om auktorisation här.

 

valuation

 

Nästa år kommer den årliga konferensen Baltic Valuation Conference arrangeras av Samhällsbyggarna och Malmö universitet. Den 9 – 11 maj går konferensen av stapeln i Malmö.

 

Upplägget för konferensen kommer följa det upplägg som konferensen har haft tidigare år. Det bygger på att deltagarna vid konferensen själva anmäler sig till att presentera. Naturligtvis är man även välkommen att endast delta och lyssna.

 

Från Samhällsbyggarnas sida kommer Victoria Tatti, Forum Fastighetsekonomi, och Peter Palm, Malmö universitet, att ansvara för planering och genomförandet av konferensen.

 

Det stora åtagande det innebär att arrangera denna typ konferens samt den begränsade tid vi har till vårt förfogande i vår innebär att vi till våren inte kommer arrangera ”Tar tempen” dagarna likt vi gjort tidigare år.

Vår förhoppning är att så många av våra medlemmar kommer ta tillfället i akt att medverka, som talare eller deltagare, vid Baltic Valuation Conference. Mer information och möjlighet att anmäla sig till konferensen kommer annonseras på Baltic Valuation Conference hemsida http://www.baltic-valuation-conference.orgnär programmet väl börjar ta form.

 

Peter Palm, ordförande för sektionen för fastighetsvärdering, Samhällsbyggarna

 

Photo by Crewon Unsplash

 


Kontakt till sektionen för fastighetsvärdering

Peter Palm: peter.palm@samhallsbyggarna.org