Bästa examensarbeten inom fastighetsrätt och fastighetsekonomi

instagram

 

Samhällsbyggarna kommer vid årets Samhällsbyggnadsdagar,  den 11 – 12 oktober i Stockholm, att dela ut pris för bästa examensarbeten inom  Fastighetsekonomi och Fastighetsrätt.

 

Ämnesområdet fastighetsrätt omfattar frågor om plan- och byggrätt, fastighets­bildnings­rätt, finansiering av gemensamma nyttigheter samt åtkomst och ersättningsfrågor, m.m.

 

Ämnesområdet fastighetsekonomi omfattar i det här sammanhanget olika typer av fastigheter som förvaltningsfastigheter, småhus och bostadsrättslägenheter samt jord- och skogsbruksfastigheter. Därutöver ingår frågor rörande värdering av råmark och tomtmark.

 

Ämnena kan behandlas antingen genom teoretiska genomgångar av någon specifik fråga eller

genom en undersökning grundad på faktainsamlande för att belysa en viktig fråga inom respektive ämnesområde.

 

Bedömningen av de inlämnade examensarbetena kommer att grundas på hur författarna har kunnat redovisa intressanta aspekter på aktuella frågor som är möjliga att tillämpa i det praktiska arbetet inom ämnesområdena och som dessutom bedöms ha nyhetsvärde. Arbetena ska även på ett balanserat och lättläst sätt redovisa sitt ämne och sitt material, utifrån givna förutsättningar.

 

Prissummorna om 10 000 kronor vardera sponsras av Lantmäteriet och Sektionen för fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna.

 

De examensarbeten som kommer att tas upp till bedömning skall ha utarbetats och godkänts under andra halvåret 2016 eller första halvåret 2017. Uppsatserna ska senast den 30 juni skickas till info@samhallsbyggarna.org för att hinna bedömas.

 

Frågor rörande priserna kan ställas till: