Kurs: Studia - Grävarbete i kommunal mark 23 - 24 mars 2020, Stockholm

studia grävarbete 

 

För att få gräva i kommunal mark krävs i de allra flesta kommuner ett så kallat grävtillstånd. När ledningsägare gräver ner fiber eller annan infrastruktur i kommunal mark är det ofta en utmaning att säkerställa kvaliteten i utförandet och återställandet. Under denna kurs fördjupar du din kunskap om hur du arbetar med planering och genomförande av grävarbete i kommunal mark, från ansökan om grävtillstånd kommit in till dess att garantitiden har gått ut.

 

Idag är det allt fler aktörer som behöver utföra grävarbeten i kommunal mark, då nya ledningar ska dras eller renoveras, för till exempel fiber, fjärrvärme, el- och va-ledning. Detta leder till både ökad konkurrens om utrymmet i den offentliga marken och fler pågående grävarbeten i våra tätorter, vilket har gjort det allt viktigare för kommunen att styra och planera utförandet av grävarbeten.

 

Om kommunen inte ställer rätt krav och ger tydliga instruktioner i grävtillståndet om hur arbetet ska utföras, kan grävarbetet utföras på fel sätt vilket leder till stora kostnader för kommunen. Vanliga situationer är till exempel att ledningar inte har dragits så som överenskommet vad gäller placering eller djup, fyllnadsmaterial som inte håller rätt kvalitet eller skador på asfaltsbeläggning och gröna anläggningar. Brister vid utförandet av tidigare schaktarbeten hindrar och/eller fördyrar kommande utveckling av marken, till exempel då en ny verksamhet ska etableras, renovering/byte av va-ledningar eller vid andra grävarbeten.

 

Under den här kursen får du ökad kunskap om hur du utformar tydliga grävbestämmelser och handlägger grävtillstånd, samt hur du får byggherren - genom entreprenörer och underentreprenörer - att utföra arbetet enligt de anvisningar som kommunen ger, så att ledningar och annan infrastruktur kommer på rätt plats och att marken återställs enligt uppsatta krav.

 

Ur kursinnehållet:

  • Hur säkerställer du kvaliteten i utförandet av grävarbeten i kommunal mark? Arbetsprocessen från tillståndsgivning till återställande och besiktning
  • Grävarbete i kommunal mark – juridiken kring ansvarsfördelning och avtalsskrivning samt möjligheten till sanktioner och viten vid felaktigt utfört arbete
  • Hur bör ett grävtillstånd utformas och vad ska det innehålla för krav på ledningsägaren/entreprenören?
  • Hur får man entreprenören att följa kommunens grävbestämmelser, både genom avtal och andra instruktioner?
  • Hur kan kommunen arbeta med digitaliserad arbetsprocess för att få mer tid till platsbesök och uppföljning av grävarbeten?
  • TA-planer vid handläggning av grävtillstånd – när och varför krävs en TA-plan vid grävning i kommunal mark?
  • Effektiva rutiner och arbetssätt som kvalitetssäkrar utförandet av grävarbeten i kommunal mark - Goda exempel från Mölndal, Ängelholm och Säffle

 

Målgrupp:

Kursen riktar sig till dig som arbetar i kommunen och ansvarar för frågor om grävarbete i kommunal mark, till exempel som gatuchef, gatuingenjör, trafikingenjör, driftsledare och gatutekniker. Även andra som är intresserade är välkomna till kursen!

 

Datum:

23–24 mars 2020, Stockholm

 

Plats:

Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm

 

Pris:

7 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, luncher samt för- och eftermiddagsfika.

 

Som medlem i Samhällsbyggarna får du 10% rabattpå utbildningen, uppge kod Samhällsbyggarna i din anmälan för att ta del av rabatten. Rabatten går inte att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

 

Kursledare: 

Anna Berlin
Enhetschef, Stadsmiljö och trafik, Lilla Edets kommun

Christian Arnbom
Advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB

Ulrika Asztély Nilsson
Avdelningschef, Stadsmiljö, Tekniska förvaltningen, Mölndals stad

Jerry Palm
Gatuingenjör och ansvarig för asfaltsbeläggning, Trafik och stadsplanering, Ängelholms kommun

Hans Sundberg
Gatuingenjör, Gatuenheten, Säffle kommun

Anncatrin Elversson
TA-chef, Peab och aktiv i SBSV:s styrelse, Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser

 

Läs mer om kursen här 

 

Publicerat: Onsdag 22 Januari