Studia har flera nya kursstarter under 2019!

 

Studia Logo Cmyk

 

Du har väl inte missat vårt samarbete med Studias utbildningar?  

Som medlem i Samhällsbyggarna får du 10% rabatt på utbildningen, uppge kod Samhällsbyggarna i din anmälan för att ta del av rabatten. Rabatten går inte att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

 

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar.

 

Läs mer om Studias utbildningar och boka din plats här 

 

Nu kan vi också presentera nya kursstarter till följande utbildningar: 

  • Detaljplanering i praktiken- Hur arbetar du för en effektiv och rättssäker detaljplaneprocess? 29-30 januari 2019, Stockholm

Denna kurs vänder sig till dig som är ny som planförfattare i kommunen eller arbetar som konsult, och som snabbt behöver få kunskap om hur den kommunala kontexten påverkar ditt arbete och tillämpningen av PBL, så att du kan arbeta både effektivt och rättssäkert. Du ökar även din kunskap om hur du arbetar tillsammans med politiker, byggaktörer och medborgare under planarbetet och hur du samordnar ditt arbete med övriga förvaltningar för att skapa förutsättningar för ett snabbare och enklare plangenomförande.

Läs mer om kursen här

 

  •  Miljökvalitetsnormer för vatten vid fysisk planering, 30-31 januari 2019, Stockholm

Under denna kurs får du viktig kunskap om vad miljökvalitetsnormer för vatten är och hur du strukturerat och målinriktat arbetar med vattenfrågor i hela planprocessen för att säkra att MKN för vatten verkligen följs.

Du får en tydlig genomgång av de viktigaste delarna som du behöver ha kunskap om för att kunna hantera vattenfrågor korrekt i hela planprocessen och därmed bidra till att miljömålen för vatten i Sverige nås!

Läs mer om kursen här

 

  •  Kulturmiljövärden vid stadsutveckling, 6-7 februari 2019, Stockholm

Många städer och tätorter i landet växer nu snabbt, vilket innebär att ny bebyggelse och infrastruktur ofta planeras och utvecklas i centrala och kollektivtrafiknära lägen, där redan befintlig bebyggelse finns. I dessa förtätningsprojekt ställs ofta exploateringsintresset mot intresset av bevarandet av natur – och kulturmiljövärden. Frågorna kring hur man ska vikta de olika intressena för att skapa balans mellan utveckling och bevarande kommer ofta upp tidigt i processen. Under denna kurs får du viktig kunskap om hur du arbetar med stöd i PBL för att bevara och utveckla bebyggelse i kulturhistoriskt intressanta miljöer.

Läs mer om kursen här

 

  •  Bygglovsbefriade åtgärder, 26-27 mars 2019, Stockholm

Under denna kurs stärker du din kompetens om bygglovsbefriade åtgärder för att kunna handlägga dessa ärenden både korrekt och rättssäkert! Under kursen går vi igenom de åtgärder som är bygglovsbefriade med fokus på de delar där det har visat sig finnas störst tolkningsutrymme. Du får viktig kunskap om vilka villkor som ska vara uppfyllda för att dessa åtgärder ska vara bygglovsbefriade och hur lagstiftningen ska tolkas i praktiken.

Läs mer om kursen här 

 

  • Juridiskt hållbara villkor i Markanvisningsavtal, 1-2 april 2019, Stockholm

Under denna kurs fördjupar du dig kring hur du upprättar avtal som både kommun och byggherren ser fördelar med, samtidigt som du uppfyller de mål kommunen ställer på utvecklingen av marken, kring till exempel utformning och gestaltning av den nya bebyggelsen, varierade upplåtelseformer samt utbyggnadstakt.

Läs mer om kursen här

 

  • Hantering av schaktmassor i exploateringsprojekt, 9-10 april 2019, Stockholm

Under denna kurs får du vägledning i hur lagstiftningen gällande schaktmassor ska tolkas och tillämpas i praktiken, så att du med ökad säkerhet kan handlägga ärenden som rör schaktmassor. Du lär dig hur du strategiskt och metodiskt arbetar med provtagning av massor för att kunna bedöma risker vid återvinning av schaktmassor. Dessutom får du viktig kunskap om hur du kan öka kontrollen över uppgrävda massors transportkedja och slutdestination.

Läs mer om kursen här

 

  • Miljöbedömning av planer och program, 14-15 maj 2019, Stockholm

Sedan 1 januari 2018 finns det ett nytt 6 kapitel om miljöbedömningar i miljöbalken. Det nya kapitlet har en helt ny struktur och innehåller flera nya begrepp och lagändringen har också medfört vissa följdändringar i PBL. Ett av syftena med miljöbalkens nya 6 kapitel är att säkerställa att miljöaspekter integreras i hela planprocessen för att en hållbar utveckling ska kunna främjas. Under denna kurs får du viktig kunskap om nyheterna i lagstiftningen rörande miljöbedömning av planer och program och hur den nya lagstiftningen ska tillämpas i praktiken. Dessutom får du kunskap om hur arbetet med miljöbedömning av planer och program kan organiseras för att kunna följa den nya lagstiftningen och skapa goda förutsättningar för nå uppsatta miljömål.

Läs mer om kursen här

 

Passa på och säkra en plast redan idag! Glöm inte din rabatt om du är medlem! 

 

Publicerat: Torsdag 25 Oktober