Samhällsbyggarnas remissvar på SOU 2017:34

Ekologisk Kompensation

 

Ekologisk kompensation. Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses (SOU 2017:34)

Samhällsbyggarnas sektion för hållbar utveckling svarar på SOU 2017:34 med ett remissvar. Sammanfattningen lyder som följer:

 

Från samhällsbyggarna menar vi att det ligger ett stort ansvar på kommuner i samband med översiktsplanering, markanvisningar och upprättande av exploateringsavtal i att införliva ekosystemtjänster i plan- och byggprocessen. För att kompensera för nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster så bör ett korrekt och transparant ersättningssystem utarbetas – för ekologisk kompensation. Detta ökar behovet av kompensationspooler, eventuella markprishöjningar eller införandet av en exploateringsavgift. Dock är expertkunskapen hos exploatörer, allmänhet och myndigheter bristfällig och risken att förlora viktiga indikatorer, nyckelbiotoper och nyckelarter för all framtid är stor.

 

Utarmning av stadsnära naturmarker och naturskogar fortgår, lärdom av tidigare misstag och dess effekter bör infogas i förslaget till åtgärds- och beräkningsmodeller (habitat, arter, samhällsekonomiska värden etcetera). Förslaget kan ses som en start i att möjliggöra bevarandet av arter och miljöer och vilka i framtiden kan visa sig vara avgörande för mänskligt liv och kultur i framtiden. Exploatering bör därför grundas på tidig kartläggning av miljön och hur kompensation med ekonomiska incitament ska kunna ske i den aktuella planerings- och byggprocessen.

 

I förlängningen kommer kostnader för kompensation av nettoförluster, skötsel och skyddet av ekosystemtjänster att belasta bostadskonsumenterna – eftersom exploateringsutgiften för mark ökar för framtida bygg- och anläggningsprojekt enligt förslaget i spannet 20-60 kr/m2. Idag och historiskt sker stora utdikningar av skogs- och jordbruksmark och reducering av friytor och naturmark i urbana miljöer för bl.a. lek och rekreation. I Regeringens skrivelse 2017/18:230 Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling nämns att kommunerna senast 2020 ska ha tillgång till en utvecklad metod för att införliva ekosystemtjänster till 2025 i urbana miljöer – stadsgrönskan.  

 

Läs hela remissvaret här.

Läs mer om Samhällsbyggarnas sektion för Hållbar utveckling här.

 

Publicerat: Tisdag 25 September